08.06.2018 року
Рішення прийняті
на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
(код за ЄДРПОУ 05509694)
м. Луцьк від 07 травня 2018 року
Місце проведення: Україна, місто Луцьк, проспект Відродження, 24, (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).
Загальні збори акціонерів розпочато об 13-00 год.
Проводилось голосування по питанню «Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Обрати лічильну комісію Зборів у складі:
Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної комісії;
Зомбер Наталія Анатоліївна – Член лічильної комісії;
Маляр Володимир Леонідович – Член лічильної комісії.
2. Секретарем Зборів обрати Зомбер Віктор Леонідович.
3. Затвердити наступний порядок проведення зборів:
– Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин. – Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. – Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин. – Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.
– Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.
– Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. – шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».
– Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.
2
– Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія
– Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
– Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
– Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.
– З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
Проводилось голосування по питанню «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 07.06.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 07.06.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.
Проводилось голосування по питанню «Розгляд Звіту Правління товариства про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
3
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про роботу Товариства за 2017 рік затвердити.
Проводилось голосування по питанню «Розгляд Звіту Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової Ради визнати задовільною.
Проводилось голосування по питанню «Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік.
Проводилось голосування по питанню «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
4
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2017 рік.
Проводилось голосування по питанню «Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 80,00 тис. грн. Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 80 тис.грн. Прибуток отриманий в 2017 році не направляти на виплату дивідендів та залишити нерозподіленим .
Проводилось голосування по питанню «Про припинення повноважень ревізійної комісії у зв’язку із закінченням строку повноважень»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» – 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Припинити повноваження ревізійної комісії в складі голови Іпатюк І.Ю, членів ревізійної комісії: Драпчинської Н.П. Вегери Н.В. у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
Проводилось голосування по питанню «Про обрання членів Ревізійної комісії»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат кумулятивного голосування:
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Іпатюк Інна Юріївна – 18 907 588 голосів (100%);
Драпчинська Надія Петрівна – 18 907 588 голосів (100%);
Вегера Надія Василівна –18 907 588 голосів (100%).
5
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб, а саме:
Іпатюк Інна Юріївна;
Драпчинська Надія Петрівна;
Вегера Надія Василівна.