10.03.2017 року
          Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).          Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

          Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 06.04.2017 року.

Проект порядку денного:

1.      Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2.      Звіт Правління товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

3.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.      Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2016 рік.

6.      Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2016 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.

7.      Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.

8.       Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення першого питання порядку денного «Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»:

Доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію  акціонерів, в наступному складі:

– Остапов Олександр Володимирович – голова комісії;

– Зомбер Наталія Анатоліївна – член комісії;

– Маляр Володимир Леонідович – член комісії.

Надати право голові лічильної комісії посвідчувати бюлетені для голосування.

Обрати голову та секретаря в складі, а саме:

Тищенко Андрій Олексійович – голова Загальних зборів,

Гуменюк Олена Володимирівна – секретар Загальних зборів.

Проект рішення другого питання порядку денного «Звіт Правління товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.» :

1. Затвердити звіт правління про роботу за 2016 рік.

2. Роботу правління у 2016 році визнати задовільною.

Проект рішення третього питання порядку денного «Звіт Наглядової Ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»:

1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік;

2) Визнати роботу Наглядової ради у 2016 році задовільною.

Проект рішення четвертого питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії  про роботу за 2016 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2016 р.;

2.Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.

Проект рішення п’ятого  питання порядку денного «Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2016 рік.»

1.      Затвердити річний фінансовий звіт та баланс за 2016 рік.

Проект рішення шостого питання порядку денного«Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2016 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.

Чистий прибуток товариства за 2016 рік в  сумі 1391 тис. грн. скерувати на розвиток підприємства.

Дивіденди акціонерам товариства не виплачувати.

Проект рішення сьомого питання порядку денного«Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.»:

відкликати попередній склад Наглядової ради:

– Гуменюк Ганну Омелянівну;

–  Чернишову  Олену Миколаївну.

Обрати новий склад Наглядової ради: У відповідності до п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» інформація не розкривається.

Проект рішення восьмого питання порядку денного: «Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.»

Затвердити умови договорів, що укладатимуться товариством з членами Наглядової ради, та визначити Тищенка Андрія Олексійовича особою уповноваженою на укладення від імені товариства договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів в приймальні голови правління товариства з понеділка по п′ятницю з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Відповідальна особа – голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрій Олексійович.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника  акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань порядку денного розміщена на власному веб-сайті – hlib.teremno.com.ua

При здійсненні процедури реєстрації для участі у Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок +38 /0332/ 787300.

Повідомлення опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №46 від 09.03.2017р.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показникаПеріод
Звітний 2016 рікПопередній 2015 рік
Усього активів52 44046 460
Основні засоби32 51118 498
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси6 88911 419
Сумарна дебіторська заборгованість9 85713 553
Грошові кошти та їх еквіваленти1 488788
Нерозподілений прибуток8 7237 332
Власний капітал13 62812 237
Статутний капітал4 9054 905
Довгострокові зобов’язання12 9654 950
Поточні зобов’язання24 85228 489
Чистий прибуток (збиток)1 391357
Середньорічна кількість акцій (шт.)19 618 43619 618 436
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)498532

Наглядова рада  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»