19.03.2012 року

До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  (далі Товариство) відбудуться 24 квітня 2012 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24  (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 18.04.2012 року.

                                                         Порядок денний:

1.      Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.      Про обрання лічильної комісії.

3.      Звіт Правління про роботу за 2011 рік.

4.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.

5.  Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2011 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2011 рік.

6.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2011 рік.

7.      Про розподіл чистого прибутку за 2011 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2011 рік.

8.      Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.

9. Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства у попередньому складі. Вибори членів Ревізійної комісії.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0 /332/ 252346.

Правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Основні показники
фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показникаПеріод
Звітний 2011 рікПопередній 2010 рік
Усього активів3065433387
Основні засоби2224319215
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси20011980
Сумарна дебіторська заборгованість59247048
Грошові кошти та їх еквіваленти550
Нерозподілений прибуток69169916
Власний капітал1505318053
Статутний капітал49054905
Довгострокові зобов’язання7323375
Поточні зобов’язання826611560
Чистий прибуток (збиток)5781217
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)537561


Голова правління                                                                    А.П. Остапова