19.10.2017р.

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що позачергових Загальні збори акціонерів відбудуться 20  листопада 2017 року о 13.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 12.00 до 12.50 години у день та за місцем проведенням позачергових  Загальних зборів.                                                                                                                                Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 14.11.2017 року.

Проект порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4.Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

5.Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

6.Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

 

Проект рішення першого питання порядку денного обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

Обрати лічильну комісію Зборів у складі:    Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної комісії; Зомбер Наталія Анатоліївна – Член лічильної комісії;  Маляр Володимир Леонідович –  Член лічильної комісії.Головою зборів обрати Тищенка  Андрія Олексійовича Секретарем Зборів обрати Гуменюк Олену Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

 – Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.                                                                                                       – Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.                                                          – Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.                                                                                                                           – Для виступів на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів  Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

  – Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

– Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. – шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

– Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

-Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

-Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів.

– Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

– Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.

– З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Проект рішення другого питання порядку денного Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які повинні містити інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. – шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

 Бюлетні повинні бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства..

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

 Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності.

 Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

 

Проект рішення третього питання порядку денного про Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на 4 000 000, 00 (чотири мільйони гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  у кількості 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна, за рахунок додаткових внесків».

Проект рішення четвертого питання порядку денного  про Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» в кількості 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна.

Приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», що є акціонерами станом на 14 листопада 2017р., які мають право на участь у загальних зборах, згідно переліку акціонерів складаному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. ст. 34 ЗУ “Про акціонерні товариства”

Приватне розміщення акцій провести з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

Надання акціонерам Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено.

Затвердити протокол, який викласти у Рішенні про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», яке оформити та викласти в окремому додатку № 1 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 20.11.2017 року

Уповноважити головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» підписати рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  (Додаток № 1 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» від 20.11.2011 року».

   Проект рішення п′ятого питання порядку денного про Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

  1. Визначити уповноваженим органом з розміщення акцій Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ».
  2. Наглядовій радіПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  надати повноваження щодо:

– залучення до розміщення андеррайтера;

– визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

–  внесення змін до проспекту емісії акцій;

– прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

– затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

– затвердження результатів приватного розміщення акцій;

– затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

– письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством  акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні;

– прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

– повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Проект рішення шостого питання порядку денного про визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

  1. Визначити уповноваженою особою на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків Голову правління Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ».
  2. Голові правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» надати повноваження щодо:

– забезпечення  реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

– забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі  розміщення акцій;

– здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів в приймальні голови правління товариства з понеділка по п′ятницю з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Відповідальна особа – голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрій Олексійович.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника  акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань порядку денного розміщена на власному веб-сайті – hlib.teremno.com.ua

При здійсненні процедури реєстрації для участі у Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок +38 /0332/ 787300.

Голова правління  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомлення опубліковане у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового  ринку»   №196 від 17.10.2017 року,  №199 від 20.10.2017 року.