24.05.2017 року
Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що позачергових Загальні збори акціонерів відбудуться 26  червня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням позачергових  Загальних зборів.                                                                                                                                Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 20.06.2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Розгляд питання про укладення Договору поруки збанком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»  перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль».                                                  

4. Про надання згоди ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” виступити фінансовим поручителем перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»   за кредитним договором, який буде укладений між банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»   .

Проект рішення першого питання порядку денного обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

Обрати лічильну комісію Зборів у складі:    

Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної комісії; 

Зомбер Наталія Анатоліївна – Член лічильної комісії;  

Маляр Володимир Леонідович –  Член лічильної комісії. 

Секретарем Зборів обрати Гуменюк Олену Володимирівну. 

Затвердити наступний порядок проведення зборів:                                                    

 – Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.                                                                                   

 – Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.                                               

 – Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.                                                                                                              

  – Для виступів на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів  Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.                                                                                                    – Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

– Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. – шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

– Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. -Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

-Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів.

– Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

– Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.

– З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Проект рішення другого питання порядку денного Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які повинні містити інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. – шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

Бюлетні повинні бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства..

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності.

Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Проект рішення третього питання порядку денного Розгляд питання про укладення Договору поруки збанком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»  перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Надати згоду на укладення Договору поруки з банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»  перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль.

Проект рішення четвертого питання порядку денного  Про надання згоди ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” виступити фінансовим поручителем перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»   за кредитним договором, який буде укладений між банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»

Надати згоду  ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” виступити фінансовим поручителем перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»   за кредитним договором, який буде укладений між банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів в приймальні голови правління товариства з понеділка по п′ятницю з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Відповідальна особа – голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрій Олексійович.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника  акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань порядку денного розміщена на власному веб-сайті – hlib.teremno.com.ua

При здійсненні процедури реєстрації для участі у Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок +38 /0332/ 787300.

Голова правління  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомлення опубліковане у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового  ринку»  15.05.2017  № 89