27.02.2014 року
                                                                            До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

          Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б,   відбудуться 03 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк,      пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

          Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

          Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 28.03.2014 року.

Порядок денний:

1.      Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.      Про обрання лічильної комісії.

3.      Звіт Правління товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

4.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.      Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2013 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2013 рік.

7.      Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариство за 2013 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2013 рік.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/ 787300.

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показникаПеріод
Звітний 2013 рікПопередній 2012 рік
Усього активів3131739417
Основні засоби1646517740
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси48867318
Сумарна дебіторська заборгованість584910869
Грошові кошти та їх еквіваленти234549
Нерозподілений прибуток85669597
Власний капітал1347114502
Статутний капітал49054905
Довгострокові зобов’язання97518669
Поточні зобов’язання804616160
Чистий прибуток (збиток)-1031-529
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)502509

Повідомлення про проведення чергови загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень.
Цінні папери України» №38 (3835) від 27.02.2014р.

Голова Правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»