Н27032023

27.03.2023 року

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, код за ЄДРПОУ 05509694, (далі – Товариство або емітент), відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента, а саме: «відомості про зміну складу посадових осіб емітента», яке було виявлено емітентом самостійно – 27.03.2023 р.

Дата вчинення дії: 09.03.2023 року (припинення повноважень голови Наглядової ради, члена Наглядової ради)

Обґрунтування причин несвоєчасного розміщення:

Несвоєчасне розміщення повідомлення відбулось у зв’язку з організаційно-технічними причинами, які на даний момент є вирішеними (в т.ч.  зміна телекомунікаційного провайдера, зменшення кількості працівників відповідної кваліфікації – призведені також через воєнний стан/воєнні дії).

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів здійснено:

1) Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента

здійснено 27.03.2023 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива

інформація: http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html);

2) Розкриття інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

Здійснено 27.03.2023 року на сайті https://smida.gov.ua/db/prof/feed/.

3) Подання інформації до НКЦПФР: 27.03.2023 року.

4) Повідомлення про несвоєчасне розкриття розміщено на веб-сайті Емітента:

27.03.2023 року.

Голова правління ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»                       Віктор ВОЛКОВ

Несвоєчасне розкриття (надання згоди на вчинення значних правочинів).docx.p7s

Несвоєчасне розкриття (надання згоди на вчинення значних правочинів).docx