03.05.2018 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова ПравлiнняТищенко Андрiй Олексiйович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.02.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії03.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.htmlв мережі Інтернет03.05.2018
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
102.05.2018100006193816.15

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення (протоколу) Наглядової Ради ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛIБ” вiд 02.05.2018 року прийняте рiшення про вчинення значного правочину, уповноважено голову правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищенку А. О. заключити i пiдписати договiр з ПАТ «ДПКЗУ», на поставку продуктiв переробки зернових культур на суму, що не перевищує 10 000 000грн. 00коп. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок ).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 10000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 61938 тис. грн., Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 16,15%.