08.06.2018 року

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiнняТищенко Андрiй Олексiйович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.07.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії08.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*109 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку11.06.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.htmlв мережі Інтернет08.06.2018
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.06.2018припинено повноваженнячлен ревiзiйної комiсiїIпатюк Iнна ЮрiївнаАЮ 021753
04.10.2006 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 07.06.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнни Юрiївни, Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни у звязку iз закiнченням строку їх повноважень. Водночас обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Iпатюк Iнну Юрiївну, Драпчинську Надiю Петрiвну, Вегеру Надiю Василiвну
Iпатюк Iнна Юрiївна перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 07.06.2018р. Непогашена судимiсть вiдсутня.

07.06.2018припинено повноваженнячлен ревiзiйної комiсiїДрапчинська Надiя ПетрiвнаАС 342823
03.12.1997 уцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
0.000178

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 07.06.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнни Юрiївни, Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни у звязку iз закiнченням строку їх повноважень. Водночас обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Iпатюк Iнну Юрiївну, Драпчинську Надiю Петрiвну, Вегеру Надiю Василiвну
Драпчинська Надiя Петрiвна перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 07.06.2018р. Непогашена судимiсть вiдсутня.

07.06.2018припинено повноваженнячлен ревiзiйної комiсiїВегера Надiя ВасилiвнаАС 552429
11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл
0.001447

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 07.06.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнни Юрiївни, Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни у звязку iз закiнченням строку їх повноважень. Водночас обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Iпатюк Iнну Юрiївну, Драпчинську Надiю Петрiвну, Вегеру Надiю Василiвну
Вегера Надiя Василiвна перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 07.06.2018р. Непогашена судимiсть вiдсутня.

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада) – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ», начальник змiни хлiбного цеху.