10.12.2019 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.12.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Зомбер В.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

  1. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

            43008 м. Луцьк, Підгаєцька, 13Б

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

            05509694

  1. Міжміський код та телефон, факс

            (0332) 78-73-00, (0332) 78-73-00

  1. Адреса електронної пошти

            info@teremno.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html10.12.2019
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2345

6

06.12.2019

призначеноГолова правлінняЗомбер Віктор Леонідович05509694

0

Зміст інформації:
Зомбер Вiктор Леонiдович  призначений на  ту саму посаду  Голови правління згідно рішення  Наглядової ради №07 вiд 06.12.2019 року.

Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 07.12.2019 року закiнчується строк повноважень Голови правліня Зомбера В.Л.

Не дає згоди на розкриття персональних даних. Термiн призначення: 6 місяців, з 07.12.2019 до 07.05.2020 рр. . Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: начальник транспортної дiльницi ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛIБ”, Голова правління ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” .

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.

05509694_06.12.2019.rtf.p7s