11.12.2018 року

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова ПравлiнняЗомбер Вiктор Леонiдович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.11.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 787300 (0332) 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії11.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.htmlв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
06.12.2018звільненоГолова ПравлiнняТищенко Андрiй Олексiйович0
Зміст інформації:
Тищенка Андрiя Олексiйовича звiльнено за угодою сторiн (Наказ вiд 06.12.2018 №493) на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №б/н вiд 06.12.2018 року)
Перебував на данiй посадi з 17.04.2013р. по 17.04.2016р. та з 18.04.2016р. по 06.12.2018р. Не дає згоди на розкриття персональних даних. 
Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
06.12.2018обраноГолова ПравлiнняЗомбер Вiктор Леонiдович0
Зміст інформації:
Зомбер Вiктор Леонiдович з 07.12.2018 року приступив до виконання повноважень вiдповiдно до Наказу №62 вiд 07.12.2018 року, Протоколу Наглядової ради №б/н вiд 06.12.2018 року. Не дає згоди на розкриття персональних даних. Термiн призначення: 1 рiк, з 07.12.2018 до 07.12.2019 рр. . Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: начальник транспортної дiльницi ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛIБ” .
Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.