12.05.2020 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.05.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 5
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Зомбер В.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, Підгаєцька, 13Б

  1. 4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (0332) 78-73-00, (0332) 78-73-00

6. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            , , Україна,

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html

12.05.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2345

6

07.05.2020

призначеноГолова правлінняЗомбер Віктор Леонідович05509694

0

Зміст інформації:
Зомбер Вiктор Леонiдович  призначений на  ту саму посаду  Голови правління згідно рішення  Наглядової ради  вiд 07.05.2020 року.

Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 07.05.2020 року закiнчується строк повноважень Голови правліня Зомбера В.Л.

Не дає згоди на розкриття персональних даних. Термiн призначення: 6 місяців, з 08.05.2020 до 08.11.2020 рр. . Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: начальник транспортної дiльницi ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛIБ”, Голова правління ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” .

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.

Report_07052020.xml

05509694_07.05.2020.pdf

05509694_07.05.2020.pdf.p7s

05509694_07.05.2020.rtf