13.04.2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Тищенко Андрiй Олексiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.13.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 (0332) 780986
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

hlib.teremno.com.ua

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
12345

6

12.04.2017

припинено повноваженняГолова наглядової радиЧернишова Олена МиколаївнаНА 058659
16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

48.188316

Зміст інформації:
Перебувала на посадi 5 рокiв.

12.04.2017

припинено повноваженняЧлен наглядової радиГуменюк Ганна ОмелянiвнаНА 399151
04.10.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

48.188316

Зміст інформації:
Перебувала на посадi 5 рокiв.

12.04.2017

обраноЧлен наглядової радиГуменюк Ганна ЮрiївнаМЕ 246907
07.02.2003 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Обрано згiдно рiшення загальних зборiв 12.07.2017 термiном на 3 роки . Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала протягом останнiх п′яти рокiв: з 21.03.2005 СПД ФО, ТОВ «ГIС IНВЕСТ», Заступник директора товариства з 01.05.2013. Є представником акцiонера Гуменюка Олега Iвановича.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

12.04.2017

обраноГолова наглядової радиЧернишова Олена МиколаївнаНА 058659
16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

48.188316

Зміст інформації:

Обрано згiдно рiшення загальних зборiв 12.04.2017 термiном на 3 роки . Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала ПАТ “Теремно Хлiб”, голова наглядової ради. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає, представником iнших акцiонерiв не виступає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.