15.02.2021 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.02.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.
(посада)(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

6. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html15.02.2021
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2345

6

11.02.2021

припинено повноваженнячлен ПравлінняСмоляний Сергій Миколайович

0

Зміст інформації:
У звязку з тим, що сторони дійшли згоди про припинення повноважень члена правління  Смоляний С.М. у звязку із неможливістю виконувати обовязки члена правління, було прийнято рішення  Наглядової ради ПРАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” у формі протоколу №11/02 від 11.02.2021 року.

Смоляний Сергій Миколайович на посаді члена правління  перебував з  25.07.2017 року по 11.02.2021 року.

 Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє.

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

11.02.2021

обранозаступник голови правлінняБасюк Валерій Миколайович

0

Зміст інформації:
Рішення прийняте Наглядовою радою ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” 11.02.2021 року протоколом 11/02 від 11.02.2021 року.

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

На посаду обрана строком на 1 (один) рік.

Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади:

головний інженер ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”.

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

11.02.2021

обраночлен ПравлінняКалінін Олег Олегович

0

Зміст інформації:
Рішення прийняте Наглядовою радою ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” 11.02.2021 року протоколом 11/02 від 11.02.2021 року.

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

На посаду обрана строк на  1(один) рік

Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади:

ТОВ “МІНТ ІНОВЕШН”, менеджер з питань  регіонального розвитку, ТОВ “Луцьк-Експо” директор, філія ПрАТ “Тернопільский молкозавод”, директор. 

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Report__11.02.2021.xml.p7s

Report__11.02.2021.xml

05509694__11.02.2021.pdf.p7s

05509694__11.02.2021.pdf