15.07.2021 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.07.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.
(посада)(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

6. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний кфод юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html15.07.2021
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2345

6

14.07.2021

призначеноГолова правлінняВолков Віктор Олександорич

0

Зміст інформації:
Волков Віктор Олександрович призначений на ту саму посаду Голови правління згідно рішення Наглядової ради №1407  вiд 14.07.2021 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 22.07.2021 року  останній день  повноважень Голови правліня Волкова В.О.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

Термiн призначення: 6 місяців з 22.07.2021 по 22.01.2022 рр. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ ТК “Преміум імпорт” менеджер з організації територіального розвитку; ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” заступник директора комерційного з регіонального розвитку;  Житловий комплекс “Струмочок” директор; ТОВ ТД “ВЕТК” директор,  ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” , Голова правління.

 Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.

Report___15.07.2021.xml.p7s

Report___15.07.2021.xml

05509694___15.07.2021.pdf.p7s

05509694___15.07.2021.pdf