17.10.2016 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та  достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiнняТищенко Андрiй Олексiйович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.18.10.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 (0332) 780986
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*Бюлетень.Цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhlib.teremno.com.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що єпредметом правочину (тис. грн)Вартість активівемітента за данимиостанньої річноїфінансової звітності(тис.грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг,що є предметомправочину, до вартостіактивів емітента заданими останньої річноїфінансової звітності (увідсотках)
12345
113.10.2016144504646031.1
Зміст інформації:
          На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» вiд 13 жовтня 2016 року прийнято рiшення про внесення змiн до Генерального договору №0030/2012 про здiйснення кредитування вiд 28.05.2012р. укладеного з ПАТ «Кредобанк» в частинi: продовженнятермiну дiї Генерального договору до 27.05.2019 року та отримання в межах Генерального договору кредитiв. Кредитний лiмiт в розмiрi 14 450тис. грн. залишається без змiн.