23.06.2023 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.06.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.
(посада)(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

  1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

43008, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05509694

  1. Міжміський код та телефон, факс:

0332787300, 0332787300

  1. Адреса електронної пошти:

info.ter@hlibinvest.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html23.06.2023
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2345

6

19.06.2023призначеноГолова правлінняВолков Віктор Олександрович0
Зміст інформації:
Волков Віктор Олександрович призначений на ту саму посаду Голови правління згідно рішення Наглядової ради №07.2023 -01 вiд 19.06.2023 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 23.07.2023 року  останній день повноважень Голови правліня Волкова В.О.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

Термiн призначення: 12 місяців – 23.07.2022 по 23.07.2024 рр. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ ТД “ВЕТК”, директор,  ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, Голова правління.

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.

report_19.06.2023.xml_.p7s

report_19.06.2023.xml_.p7s

report_19.06.2023.xml_.p7s

05509694_19.06.2023.rtf