19.09.2018 року

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiнняТищенко А.О.
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.19.09.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії19.09.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.htmlв мережі Інтернет19.09.2018
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.09.2018припинено повноваженняГолова Наглядової радиЧернишова Олена Миколаївна48.188316

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв. Чернишова О.М. є акцiонером, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316.
Чернишова Олена Миколаївна (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року) перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

18.09.2018припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГуменюк Ганна Юрiївна0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Гуменюк Ганна Юрiївна (Паспорт МЕ 246907 вiд 07.02.2003 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) акцiями не володiє,частка в статутному капiталi Товариства – 0%. Перебувала на посадi члена Надглядової ради з 12.07.2017 р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

18.09.2018обраноЧлен Наглядової радиЧернишова Олена Миколаївна48.188316

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, обрано членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Чернишова Олена Миколаївна (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року) є акцiонером, не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради.
Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.

18.09.2018обраноЧлен Наглядової радиГуменюк Ганна Юрiївна0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, обрано членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гуменюк Ганна Юрiївна (Паспорт МЕ 246907 вiд 07.02.2003 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) не є представником групи акцiонерiв та незалежним директором, являється представником акцiонера Голтви Павла Сергiйовича, якому належить 9453794 штук простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора, член Наглядової ради.
Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.

18.09.2018припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїIпатюк Iнна Юрiївна0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Iпатюк Iнна Юрiївна (АЮ 021753 вiд 04.10.2006 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi) перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор департаменту виробництва. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

18.09.2018припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїДрапчинська Надiя Петрiвна0.000178

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 19.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Драпчинська Надiя Петрiвна (АС 342823 вiд 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) є акцiонером який володiє 35 штуками простих iменних акцiй, у вiдсотках – 0,000178. Перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 19.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступних директора департаменту виробництва, провiдний iнженер-технолог.
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

18.09.2018припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїВегера Надiя Василiвна0.001447

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Вегера Надiя Василiвна (АС 552429 вiд 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл) є акцiонером, яка володiє 284 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 0.001447, перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник змiни хлiбного цеху. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

18.09.2018обраноГолова Наглядової радиЧернишова Олена Миколаївна48.188316

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства, вiдповiдно до протокол вiд 18.09.2018 року, обрано Головою Наглядової ради Товариства Чернишову Олену Миколаївну (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року). Чернишова О.М. є акцiонером, не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради.
Строк повноважень голови Наглядової ради – до переобрання Наглядовою радою.