20.10.2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Тищенко Андрiй Олексiйович
(посада)(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.20.10.2017

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента43008 м. Луцьк Пiдгаєцька, 13 Б
4. Код за ЄДРПОУ05509694
5. Міжміський код та телефон, факс(0332) 780986 (0332) 780986
6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії20.10.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано уВiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhlib.teremno.com.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонеромПовне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа”Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентівРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
119.10.2017фiзична особа048.18883160

Зміст інформації:

На пiдставi отриманого 19.10.2017 вiд ПАТ “НДУ” реєстру акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме вiдбувся перехiд права власностi , в результатi якого фiзична особа перестала бути власником акцiй емiтнета.

219.10.2017фiзична особа0048.1888316

Зміст інформації:

На пiдставi отриманого 19.10.2017 вiд ПАТ “НДУ” реєстру акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме фiзична особа стала власником 48,1888316% голосуючих акцiй емiтнета.