21.03.2019 року

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiнняЗомбер Вiктор Леонiдович
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.21.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька 13Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 78-73-00 (0332) 78-73-00
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії21.03.2019

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.htmlв мережі Інтернет

21.03.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2345

6

1

20.03.20191500011280013.30

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html

Зміст інформації:
1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20.03.2019 р. (протокол Наглядової ради №04)
2. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада
3. Предмет правочину: договiр про вiдкриття кредитної лiнiї термiном на 24 мiсяцi, пiд вiдсоткову ставку визначену АТ «Кредобанк».
4. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 15000 тис. грн.
5. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 70773,0 тис. грн.
6. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 13.30%
7. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради – 2. Кiлькiсть голосiв, що проголосували “за” прийняття рiшення 2, “проти” прийняття рiшення 0.
8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством: статутом товариства додатковi критерiї не передбаченi. Наглядова рада правомочна приймати такi рiшення вiдповiдно до пункту 8.33.22. Статуту Товариства.

osobluva 21.03w.docx.p7s

osobluva 21.03w.docx.p7s.p7s