21.08.2020 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.08.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Зомбер В.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товаририство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

2.Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3.Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, Підгаєцька, 13Б

4.Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

5.Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

6.Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

7.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html21.08.2020
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2345

6

1

20.08.202028 247,09111 147,725,41

Зміст інформації:
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” від 20.08.2020 року №1 підтверджено правомочність правочину  з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) який були укладено 01.01.2020 року за №П-80268.

Загальна вартість активів 111147,7  тис грн. Ринкова вартість майна  28247,09   тис. грн

Співвідношення граничної сукупної вартості правочину до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 25,41%.

Загальна кількість голосуючи акцій: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій що зареєстровані для участі у загальних зборах: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “за” 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “проти” 0 (нуль) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

Report_20082020.xml.p7s

Report_20082020.xml

05509694_20.08.2020.rtf.p7s

05509694_20.08.2020.rtf