22.01.2021 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.01.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.
(посада)(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

6. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html22.01.2021
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2345

6

20.01.2021

звільненоГолова правлінняЗомбер Віктор Леонідович

0

Зміст інформації:
У звязку з тим, що сторони дійшли згоди про припинення повноважень Голови правління Зомбера В.Л. шляхом звільнення за згодою сторін, було прийнято рішення  Наглядової ради ПРАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” у формі протоколу №20-01 від 20.01.2021 року.

Зомбер Віктор Леонідович на посаді Голови правління перебував з 07.12.2018 року по 21.01.2021 року.

 Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє.

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

20.01.2021

обраноГолова правлінняВолков Віктор Олександрович

0

Зміст інформації:
Рішення прийняте Наглядовою радою ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” 20.01.2021 року протоколом 20-01 від 20.01.2021 року.

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

На посаду обрана термiном до 22.07.2021 року

Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади:

ТОВ ТК “Преміум імпорт” менеджер з організації територіального розвитку; ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” заступник директора комерційного з регіонального розвитку;  Житловий комплекс “Струмочок” директор; ТОВ ТД “ВЕТК” директор.  

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Report_20012021.xml.p7s

Report_20012021.xml

05509694_20.01.2021.pdf.p7s

05509694_20.01.2021.pdf