22.11.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Код за ЄДРПОУ05509694
3. Місцезнаходження43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б
4. Міжміський код, телефон та факс(0332) 780986 (0332) 780986
5. Електронна поштова адресаolena.gumenyuk@teremno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїhlib.teremno.com.ua
7. Вид особливої інформаціїВідомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

20.11.2017 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства”ТЕРЕМНО ХЛIБ” прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на 4 000 000,00 грн., шляхом розмiщення додаткових акцiй в кiлькостi 16 000 000 штук , iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. Прийнято рiшення про проведення приватного розмiщення простих iменних акцi. Цiна розмiщення акцiй – 0,25 грн за одну акцiю, що є не нижчою за номiнальну вартiсть цiнних паперiв (0,25 грн) та не є нижчою за ринкову вартiсть акцiй (0,25 грн), яка визначена на пiдставi Звiту про оцiнку 100% пакету акцiй ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» здiйснену суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВ “КПД Консалтинг” (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №809/15 вiд 19.10.2015 року) станом на 13.10.2017 року.
На дату прийняття рiшення про випуск акцiй до складу осiб, якi володiють акцiями на суму 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу ПАТ ”ТЕРЕМНО ХЛIБ”, входить ФIЗИЧНА ОСОБА 1 стан рахунку якого становить9453794 штук простих iменних акцiй, що становить 48.188316 % розмiру статутного капiталу.
та ФIЗИЧНА ОСОБА 2 стан рахунку якого становить9453794 штук простих iменних акцiй, що становить 48.188316 % розмiру статутного капiталу
Спiввiдношення збiльшення статутного капiталу до розмiру дiючого статутного капiталу дорiвнює 81,56 %.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Найменування посади голова правлiння Тищенко Андрiй Олексiйович 22.11.2017