22.11.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Код за ЄДРПОУ05509694
3. Місцезнаходження43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б
4. Міжміський код, телефон та факс(0332) 780986 (0332) 780986
5. Електронна поштова адресаolena.gumenyuk@teremno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїhlib.teremno.com.ua
7. Вид особливої інформаціїВідомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

На загальних зборах акцiонерiв Публічного акцiонерного товариства”ТЕРЕМНО ХЛIБ”, якi вiдбулися 20.11.2017 року приймалося рiшення щодо питання Порядку денного:
7. Вiдкриття в ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв з можливiстю отримання в межах Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй, обiгових кредитiв, кредитiв-овердрафт тощо.
Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення:
“Вiдкрити в ПАТ «Кредобанк» Генеральний договiр про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв з можливiстю отримання в межах Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй, обiгових кредитiв, кредитiв-овердрафт тощо.”
8. Передача майна (iпотеки наступної черги)в забезпечення виконання зобов’язань перед ПАТ «Кредобанк» по Генеральному договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв.
Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення:
Передати в забезпечення виконання зобов’язань по Генерального договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв перед ПАТ «Кредобанк», майно (iпотеку наступної черги), а саме:
– механiчну майстерню /лiт.б-1/, загальною площею 241,5 кв.м.;
– склад макаронних виробiв /лiт.Н-1/, загальною площею 483,9 кв.м.;
– склад солi ГРП /лiт.В-1/, загальною площею 395,2 кв.м;
– склад макаронних виробiв /лiт.Л-1/, загальною площею 458,5 кв.м.;
– складськi примiщення /лiт.К-1/, загальною площею 339,0 кв.м.;
– столярну майстерню /лiт.Г-2/, загальною площею 625,5 кв.м.;
– гаражi з майстернею для обслуговування автомобiлiв /лiт.Д-1/, загальною площею 312,2 кв.м.;
– булочний цех /лiт.М-1/, загальною площею 316,0 кв.м.;
– головний корпус /лiт.Б-4/, загальною площею 8 937,9 кв.м.;
– магазин «Колосок» /лiт.О-1/, загальною площею 172,6 кв.м;
– автомобiльнi ваги /лiт.А-1/, загальною площею 178,9 кв.м.;
– автомийку /лiт.Ж-1/, загальною площею 7,0 кв.м.;
– земельну дiлянку, загальною площею 3,0270 га (цiльове призначення – для обслуговування виробничої бази), кадастровий №0710100000:36:056:0001, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Пiдгаєцька, буд.13б.
9. Надання повноважень Головi правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищенко Андрiю Олексiйовичу на укладення вiд iменi Товариства iз ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв ,отримання кредитiв в рамках Генерального договору про здiйснення кредитування , договору iпотеки та iнших документiв щодо кредитних операцiй з правом визначення всiх iстотних умов таких договорiв на власний розсуд.
Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення:
Надати повноваження Головi правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищенко Андрiю Олексiйовичу на укладення вiд iменi Товариства iз ПАТ «Кредобанк» Генеральний договiр про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв ,отримання кредитiв в рамках Генерального договору про здiйснення кредитування , договору iпотеки та iнших документiв щодо кредитних операцiй з правом визначення всiх iстотних умов таких договорiв на власний розсуд.
на зборах присутнi 2 акцiонери (їх представники), якi в сукупностi володiють 18907588 голосуючими простими iменними акцiями . Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 18907588 штук.
“за” прийнятi рiшення проголосували акцiонери, що сукупно володiють 18907588 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на зборах.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 15 000,00 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 52440 тис грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв складає 28,60 вiдсотка.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посадиТищенко Андрiй Олексiйович
голова правлiння(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.22.11.2017
(дата)