23.02.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Код за ЄДРПОУ05509694
3. Місцезнаходження43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б
4. Міжміський код, телефон та факс(0332) 780986 (0332) 780986
5. Електронна поштова адресаinfo@teremno.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїhlib.teremno.com.ua
7. Вид особливої інформаціїВідомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

На пiдставi отриманого 22.02.2017 вiд ПАТ “НДУ” реєстру акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме вiдбувся перехiд права власностi , в результатi якого  одна фiзична особа перестала бути власником акцiй емiтнета, а інша стала власником 48,1888316% голосуючих акцiй емiтнета.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Тищенко Андрiй Олексiйович

Голова правлiння

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)