27.03.2023 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.03.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

  1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05509694

  1. Міжміський код та телефон, факс:

0332787300, 0332787300

  1. Адреса електронної пошти:

info.ter@hlibinvest.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html27.03.2023
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
09.03.2023припинено повноваженняГолова Наглядової радиЧернишова Олена Миколаївна48,188316
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 09.03.2023 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв  (закінченням строку повноважень). Чернишова О.М. є акцiонером, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316.

Чернишова Олена Миколаївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 09.03.2023р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

09.03.2023обраноЧлен Наглядової радиЧернишова Олена Миколаївна48,188316
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 09.03.2023 року, обрання членiв Наглядової ради Товариства. Чернишова Олена Миколаївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) є акцiонером, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316,  не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”.

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

09.03.2023припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГуменюк Ганна Юрiївна0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 09.03.2023 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв  (закінченням строку повноважень).

Гуменюк Ганна Юрiївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями не володiє,частка в статутному капiталi Товариства – 0%.

Перебувала на посадi члена Надглядової ради з 12.07.2017 р. по 09.03.2023р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

09.03.2023обраноЧлен Наглядової радиГуменюк Ганна Юрiївна0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 09.03.2023 року, обрання членiв Наглядової ради Товариства.

Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гуменюк Ганна Юрiївна (згода на розкриття паспортних даних не надана)  не є представником групи акцiонерiв та незалежним директором, являється представником акцiонера Голтви Павла Сергiйовича, якому належить 9453794 штук простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:  член Наглядової ради ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”.

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.

report_1_09.03.2023.xml_.p7s

report_1_09.03.2023.xml

05509694_1_09.03.2023.rtf.p7s

05509694_1_09.03.2023.rtf