27.03.2023 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.03.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 4
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правлінняВолков В.О.
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

  1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05509694

  1. Міжміський код та телефон, факс:

0332787300, 0332787300

  1. Адреса електронної пошти:

info.ter@hlibinvest.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html27.03.2023
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
123456
109.03.202382 528155 04153,23
Зміст інформації:
1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 09.03.2023 р. (протокол №1 від 09.03.2023 року Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” )

2. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

3. Предмет правочину: на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів). ПокупецьТОВ “АТБ-МАРКЕТ”

4. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 82528 тис. грн.

5. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 155041тис. грн.

6. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 53,230%

7. Загальна кількість голосуючи акцій: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій що зареєстровані для участі у загальних зборах: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “за” 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “проти” 0 (нуль) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством: статутом товариства додатковi критерiї не передбаченi.

209.03.202346 547155 04130,022
Зміст інформації:
1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 09.03.2023 р. (протокол №1 від 09.03.2023 року Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” )

2. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

3. Предмет правочину: договiр поставки продукції для виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Постачальник ТОВ “ВІЛІЯ-ПРОДУКТ”

4. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 46547тис. грн.

5. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 155041тис. грн.

6. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 30,022%

7. Загальна кількість голосуючи акцій: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій що зареєстровані для участі у загальних зборах: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “за” 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “проти” 0 (нуль) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством: статутом товариства додатковi критерiї не передбаченi.

report_3_09.03.2023.xml_.p7s

report_3_09.03.2023.xml

05509694_3_09.03.2023.rtf.p7s

05509694_3_09.03.2023.rtf