27.09.2022 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.09.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

 

 

 

Волков В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

  1. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

  1. Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

  1. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html

27.09.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

18.05.2022

28 194

143 589

19,64

 

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 18.05.2022 р. (протокол Наглядової ради №1805 про схвалення значного правочину та затвердження його умов, що були укладені Товариством )

2. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада

3. Предмет правочину: договiр поставки продукції для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

4. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 28194 тис. грн.

5. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 143589 тис. грн.

6. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 19.64%

7. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради – 2. Кiлькiсть голосiв, що проголосували “за” прийняття рiшення 2, “проти” прийняття рiшення 0.

8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством: статутом товариства додатковi критерiї не передбаченi. Наглядова рада правомочна приймати такi рiшення вiдповiдно до пункту 8.33.22. Статуту Товариства.

Report_18.05.2022.xml.p7s

Report_18.05.2022.xml

05509694_18.05.2022.rtf.p7s

05509694_18.05.2022.rtf