31.08.2016 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Тищенко Андрiй Олексiйович

(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
31.08.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 (0332) 780986
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.08.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2345
130.08.2016545046460

11.73

Зміст інформації:
      На пiдставi рiшення Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» вiд 30 серпня 2016 року протокол №16 внесено змiни до ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ №0030/2012-8 про надання кредитної лiнiї вiд 25 вересня 2015 року вiдповiдно до ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про здiйснення кредитування№0030/2012 вiд “28” травня 2012 року, уклладеного з ПАТ “Кредобанк”, згiдно яких збiльшено Максимальний лiмiт заборгованостi за кредитною лiнiєю з 9100тис.грн. до 14 450тис.грн, тобто на 5 450 тис.грн, що становить 11,73% вiд вартостi активiв емiтента.