31.12.2014 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

  1. Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694
  4. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б
  5. Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86
  6. Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.

         Рішення про отримання кредиту було прийняте на чергових загальних зборах акціонерів  товариства 24.04.2012 року.

Кредит надається позичальнику на поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату з/п та прирівняних до неї платежів).

Кредит надано Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження м. Львів, вул. Сахарова, 78.

         Генеральний договір про здійснення кредитування з видами кредитних операцій: інвестиційні кредити, кредитні лінії (крім кредитної лінії «Бізнес-актив»), обігові кредити, гарантії платежу, тендерні гарантії, авалювання векселів.

Вартість чистих активів станом на 01.01.2014р. – 13 471 тис. грн.

В забезпечення кредитних зобов’язань надається наступна іпотека нерухомості, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Дата підписання генерального договору 28.05.2012р. Кредит та графік погашення визначається Додатковими договорами до генерального договору.

Загальна сума кредиту згідно генерального договору 12 000,00 тис. грн.

Додатковим договором №3 про внесення змін і доповнень від 29.10.2014р.  до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012 року збільшено ліміт кредитування у базовій валюті кредитування до 15 000,0 тис. грн.

 Кредит надається траншами:

  1. Додатковий договір №7 про надання кредитної лінії підписаний 30.12.2014р. процентна ставка 21% річних в гривні:

–         дата зарахування коштів – 30.12.2014р.; максимальний ліміт–7800,00 тис. грн.; дата закриття кредиту –  28.12.2015р.;

Розмір процентної ставки на момент укладення цього договору становить 20,50% річних в гривні. Розміри процентних ставок для конкретних кредитів, що видаються в межах цього договору визначаються в додаткових договорах.

Строк,  на який укладено генеральний договір становить 60 місяців (з 28.05.2012 року по 27.05.2017 року включно).

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 57,9%

Голова правління  А.О.Тищенко