11.03.2016 року

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 12.04.2016 року.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Правління товариства про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.
  3. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2015 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2015 рік.
  6. Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2015 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2015 рік.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б (кабінет юрисконсульта).

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/ 787300.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 Найменування показникаЗвітний 2015 рікПопередній 2014 рік
Усього активів46 46042 153
Основні засоби18 49816 768
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси11 4194 426
Сумарна дебіторська заборгованість13 55318 434
Грошові кошти та їх еквіваленти788427
Нерозподілений прибуток7 3327 210
Власний капітал12 23712 115
Статутний капітал4 9054 905
Довгострокові зобов’язання4 95014 627
Поточні зобов’язання28 48915 076
Чистий прибуток (збиток)357-1 356
Середньорічна кількість акцій (шт.)19 618 43619 618 436
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)532545

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» №44 від 11.03.2016р.

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»