16.08.2018 року

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

          Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код – 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б,далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 18 вересня 2018 року о 13.00 год. за адресою: 43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Зомбер Наталії Анатоліївни, Маляра Володимира Леонідовича.

2. Обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича.

3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 16.07.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

4. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

5. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», скорочене найменування – з «ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича та секретаря загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

7. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції,визнання такими що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення «Про Ревізійну комісію».

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юрiївни.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни, Iпатюк Iнни Юрiївни.

          Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 12 вересня 2018 року (станом на 24 годину).

          Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 18 вересня 2018 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

          Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

          Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

          Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

          Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Тищенко Андрій Олексійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

          Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Тищенка Андрія Олексійовича за наведеним нижче номером телефону.

          Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 16.07.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість)штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім)штук.

          Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

          Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Наглядова рада