19.03.2015 року

До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, відбудуться 22 квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 16.04.2015 року.

Порядок денний:

  1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Про обрання лічильної комісії.
  3. Звіт Правління товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.
  4. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2014 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
  6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2014 рік.
  7. Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2014 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2014 рік.
  8. Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.
  9. Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
  10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства у попередньому складі. Вибори членів Ревізійної комісії.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок /0332/787300.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показникаЗвітний 2014 рікПопередній 2013 рік
Усього активів42 15331317
Основні засоби16 76816465
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси4 4264886
Сумарна дебіторська заборгованість18 4345849
Грошові кошти та їх еквіваленти427234
Нерозподілений прибуток7 2108566
Власний капітал12 11513471
Статутний капітал4 9054905
Довгострокові зобов’язання14 6279751
Поточні зобов’язання15 0768046
Чистий прибуток (збиток)-1 356-1031
Середньорічна кількість акцій (шт.)19 618 43619 618 436
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)545502

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» №49 від 19.03.2015р.

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»