23.03.2021 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

          Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код – 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі – Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2021 року о 13.00 год. за адресою: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б (приміщення навчального класу, 4 поверх).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
Час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
Час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік.
Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

5) Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік”, а саме 87 629,46 тис грн.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства погоджувати умови значних правочинів з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219), на які надана попередня згода, та визначити особу, яка має право підписувати такі правочини.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, погоджувати умови значних правочинів із суб’єктами господарювання, та надавати згоду на вчинення таких правочинів, визначаючи їх окремим протоколом засідання Наглядової ради.

          Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 15 квітня* 2021 року (станом на 24 годину).

          Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 21 квітня 2021 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

          Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

          Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

          Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

          Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Волков Віктор Олександрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

          Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

          Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

          Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Волкова Віктора Олександровича за наведеним нижче номером телефону.

          У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

          Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

          Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

          Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показника

Період

Звітний 2020 рік

Звітний 2019 рік

Усього активів

146 049,1

111 147,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

107 713,0

73 228,8

Запаси

15 655,9

12 775,2

Сумарна дебіторська заборгованість

20 789,4

20 277

Грошові кошти та їх еквіваленти

808,0

3 472,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21 203,0

19 577,8

Власний капітал

83 723,4

61 942,0

Зареєстрований  статутний капітал

4 904,6

4 904,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

10 426,6

8 688,7

Поточні зобов’язання і забезпечення

51 899,1

40 517

Чистий фінансовий результат: прибуток

1 625,3

7 323,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

0,08

0,37

Наглядова рада

 *Виправлено дату (з 16 на 15 квітня).

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf

Повідомленняна акціонерам про проведення  зборів.pdf.p7s