27.02.2014 року

До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

          Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, відбудуться 03 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 28.03.2014 року.

         Порядок денний:

  1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Про обрання лічильної комісії.
  3. Звіт Правління товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.
  4. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2013 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
  6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2013 рік.
  7. Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариство за 2013 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2013 рік.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/787300.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показника

Період

Звітний 2013 рік

Попередній 2012 рік

Усього активів

31317

39417

Основні засоби

16465

17740

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

4886

7318

Сумарна дебіторська заборгованість

5849

10869

Грошові кошти та їх еквіваленти

234

549

Нерозподілений прибуток

8566

9597

Власний капітал

13471

14502

Статутний капітал

4905

4905

Довгострокові зобов’язання

9751

8669

Поточні зобов’язання

8046

16160

Чистий прибуток (збиток)

-1031

-529

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

502

509

Повідомлення про проведення чергови загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень.
Цінні папери України» №38 (3835) від 27.02.2014р.

Голова Правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»