Особлива інформація

О23062023

23.06.2023 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.06.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правлінняВолков В.О.
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

 1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

43008, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05509694

 1. Міжміський код та телефон, факс:

0332787300, 0332787300

 1. Адреса електронної пошти:

info.ter@hlibinvest.com.ua

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html23.06.2023
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
19.06.2023припинено повноваженняЧлен ПравлінняКалінін Олег Олегович0
Зміст інформації:
У звязку з тим, що сторони дійшли згоди про припинення повноважень члена правління Калініна ОО.. у звязку із неможливістю виконувати обовязки члена правління, було прийнято рішення  Наглядової ради ПРАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” у формі протоколу №07.2023-02 від 19.06.2023 року.

Калінін Олег Олегович на посаді члена правління  перебував з  11.02.2021 року по 19.06.2023 року.

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє.

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

19.06.2023обраноЧлен ПравлінняЛавренюк Микола Павлович0
Зміст інформації:
Рішення прийняте Наглядовою радою ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” 19.06.2023 року протоколом №07.2023-02 від 19.06.2023 року.

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

На посаду обрана строк на 1(один) рік

Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: начальник відділу збуту, ТОВ “Полісся -Трейд”; начальник служби, ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

19.06.2023обранозаступник голови правлінняБасюк Валерій Миколайович0
Зміст інформації:
Рішення прийняте Наглядовою радою ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” 19.06.2023 року, протоколом №07.2023-02 від 19.06.2023 року.

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

На посаду обрана строком на 1 (один) рік.

Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади:

головний інженер ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, заступник голови правління ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

report_1_19.06.2023.xml_.p7s

report_1_19.06.2023.xml

05509694_1_19.06.2023.rtf.p7s

05509694_1_19.06.2023.rtf

О23062023

23.06.2023 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.06.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.
(посада)(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

 1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

43008, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05509694

 1. Міжміський код та телефон, факс:

0332787300, 0332787300

 1. Адреса електронної пошти:

info.ter@hlibinvest.com.ua

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html23.06.2023
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2345

6

19.06.2023призначеноГолова правлінняВолков Віктор Олександрович0
Зміст інформації:
Волков Віктор Олександрович призначений на ту саму посаду Голови правління згідно рішення Наглядової ради №07.2023 -01 вiд 19.06.2023 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 23.07.2023 року  останній день повноважень Голови правліня Волкова В.О.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

Термiн призначення: 12 місяців – 23.07.2022 по 23.07.2024 рр. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ ТД “ВЕТК”, директор,  ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, Голова правління.

Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.

report_19.06.2023.xml_.p7s

report_19.06.2023.xml_.p7s

report_19.06.2023.xml_.p7s

05509694_19.06.2023.rtf

О27032023

27.03.2023 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.03.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

 1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05509694

 1. Міжміський код та телефон, факс:

0332787300, 0332787300

 1. Адреса електронної пошти:

info.ter@hlibinvest.com.ua

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html27.03.2023
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
09.03.2023припинено повноваженняГолова Наглядової радиЧернишова Олена Миколаївна48,188316
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 09.03.2023 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв  (закінченням строку повноважень). Чернишова О.М. є акцiонером, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316.

Чернишова Олена Миколаївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 09.03.2023р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

09.03.2023обраноЧлен Наглядової радиЧернишова Олена Миколаївна48,188316
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 09.03.2023 року, обрання членiв Наглядової ради Товариства. Чернишова Олена Миколаївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) є акцiонером, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316,  не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”.

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

09.03.2023припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГуменюк Ганна Юрiївна0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 09.03.2023 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв  (закінченням строку повноважень).

Гуменюк Ганна Юрiївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями не володiє,частка в статутному капiталi Товариства – 0%.

Перебувала на посадi члена Надглядової ради з 12.07.2017 р. по 09.03.2023р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

09.03.2023обраноЧлен Наглядової радиГуменюк Ганна Юрiївна0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 09.03.2023 року, обрання членiв Наглядової ради Товариства.

Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гуменюк Ганна Юрiївна (згода на розкриття паспортних даних не надана)  не є представником групи акцiонерiв та незалежним директором, являється представником акцiонера Голтви Павла Сергiйовича, якому належить 9453794 штук простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:  член Наглядової ради ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”.

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.

report_1_09.03.2023.xml_.p7s

report_1_09.03.2023.xml

05509694_1_09.03.2023.rtf.p7s

05509694_1_09.03.2023.rtf

О27032023

27.03.2023 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.03.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правлінняВолков В.О.
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

 1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05509694

 1. Міжміський код та телефон, факс:

0332787300, 0332787300

 1. Адреса електронної пошти:

info.ter@hlibinvest.com.ua

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html27.03.2023
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
109.03.2023108 528,7155 04170
Зміст інформації:
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” від 09.03.2023 року №1 надано попередньо згоду  Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (09.03.2023 р) граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 70 відсотків вартості активів  Товариства за даними фінансової звітності за 2022 рік, а саме 108528,7 тис грн., загальна вартість активів 155 041тис грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 70%.

Загальна кількість голосуючи акцій: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій що зареєстровані для участі у загальних зборах: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “за” 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “проти” 0 (нуль) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначені.

report_2_09.03.2023.xml_.p7s

report_2_09.03.2023.xml

05509694_2_09.03.2023.rtf.p7s

05509694_2_09.03.2023.rtf

О27032023

27.03.2023 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.03.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 4
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правлінняВолков В.О.
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

 1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05509694

 1. Міжміський код та телефон, факс:

0332787300, 0332787300

 1. Адреса електронної пошти:

info.ter@hlibinvest.com.ua

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html27.03.2023
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
123456
109.03.202382 528155 04153,23
Зміст інформації:
1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 09.03.2023 р. (протокол №1 від 09.03.2023 року Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” )

2. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

3. Предмет правочину: на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів). ПокупецьТОВ “АТБ-МАРКЕТ”

4. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 82528 тис. грн.

5. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 155041тис. грн.

6. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 53,230%

7. Загальна кількість голосуючи акцій: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій що зареєстровані для участі у загальних зборах: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “за” 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “проти” 0 (нуль) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством: статутом товариства додатковi критерiї не передбаченi.

209.03.202346 547155 04130,022
Зміст інформації:
1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 09.03.2023 р. (протокол №1 від 09.03.2023 року Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” )

2. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

3. Предмет правочину: договiр поставки продукції для виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Постачальник ТОВ “ВІЛІЯ-ПРОДУКТ”

4. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 46547тис. грн.

5. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 155041тис. грн.

6. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 30,022%

7. Загальна кількість голосуючи акцій: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій що зареєстровані для участі у загальних зборах: 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “за” 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

Кількість голосуючи акцій, що проголосували “проти” 0 (нуль) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства

8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством: статутом товариства додатковi критерiї не передбаченi.

report_3_09.03.2023.xml_.p7s

report_3_09.03.2023.xml

05509694_3_09.03.2023.rtf.p7s

05509694_3_09.03.2023.rtf

О27092022

27.09.2022 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.09.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

 

 

 

Волков В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

 1. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

 1. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

 1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

 1. Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

 1. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html

27.09.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

18.05.2022

28 194

143 589

19,64

 

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 18.05.2022 р. (протокол Наглядової ради №1805 про схвалення значного правочину та затвердження його умов, що були укладені Товариством )

2. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада

3. Предмет правочину: договiр поставки продукції для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

4. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 28194 тис. грн.

5. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 143589 тис. грн.

6. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 19.64%

7. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради – 2. Кiлькiсть голосiв, що проголосували “за” прийняття рiшення 2, “проти” прийняття рiшення 0.

8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством: статутом товариства додатковi критерiї не передбаченi. Наглядова рада правомочна приймати такi рiшення вiдповiдно до пункту 8.33.22. Статуту Товариства.

Report_18.05.2022.xml.p7s

Report_18.05.2022.xml

05509694_18.05.2022.rtf.p7s

05509694_18.05.2022.rtf

О27092022

27.09.2022 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.09.2022                                                                                
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

Голова правління                                                                                                      Волков В.О.
    (посада)                                                    (підпис)                     (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

                                                                                                                                           особи емітента) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

6. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html  27.09.2022 

(URL-адреса веб-сайту)                                       (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.07.2022

призначено

Голова правління

Волков Віктор Олександрович

0

Зміст інформації:

Волков Віктор Олександрович призначений на ту саму посаду Голови правління згідно рішення Наглядової ради №08-07 вiд 08.07.2022 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 22.07.2022 року  останній день  повноважень Голови правліня Волкова В.О.

 Не дає згоди на розкриття персональних даних.

Термiн призначення: 12 місяців 23.07.2022 по 22.07.2023 рр. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, заступник директора комерційного з регіонального розвитку;  Житловий комплекс “Струмочок”, директор; ТОВ ТД “ВЕТК”, директор,  ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ”, Голова правління.

  Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.

Report_08.07.2022.xml.p7s

Report_08.07.2022.xml

05509694_08.07.2022.rtf.p7s

05509694_08.07.2022.rtf

О20012022

20.01.2022 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.
(посада)(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

6. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний кфод юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html20.01.2022
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2345

6

19.01.2022

призначеноГолова правлінняВолков Віктор Олександорич

0

Зміст інформації:
Волков Віктор Олександрович призначений на ту саму посаду Голови правління згідно рішення Наглядової ради №1901 вiд 19.01.2022 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 22.01.2022 року  останній день  повноважень Голови правліня Волкова В.О.

 Не дає згоди на розкриття персональних даних.

 
Термiн призначення: 6 місяців з 22.01.2022 по 22.07.2022 рр. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ ТК “Преміум імпорт” менеджер з організації територіального розвитку; ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” заступник директора комерційного з регіонального розвитку;  Житловий комплекс “Струмочок” директор; ТОВ ТД “ВЕТК” директор,  ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” , Голова правління.

  Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.

Report_19.01.2022.xml.p7s

Report_19.01.2022.xml

05509694_19.01.2022.pdf.p7s

05509694_19.01.2022.pdf

О15072021

15.07.2021 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.07.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.
(посада)(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

6. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний кфод юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринкуhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html15.07.2021
(URL-адреса веб-сайту)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2345

6

14.07.2021

призначеноГолова правлінняВолков Віктор Олександорич

0

Зміст інформації:
Волков Віктор Олександрович призначений на ту саму посаду Голови правління згідно рішення Наглядової ради №1407  вiд 14.07.2021 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 22.07.2021 року  останній день  повноважень Голови правліня Волкова В.О.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

Термiн призначення: 6 місяців з 22.07.2021 по 22.01.2022 рр. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ ТК “Преміум імпорт” менеджер з організації територіального розвитку; ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” заступник директора комерційного з регіонального розвитку;  Житловий комплекс “Струмочок” директор; ТОВ ТД “ВЕТК” директор,  ПрАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” , Голова правління.

 Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.

Report___15.07.2021.xml.p7s

Report___15.07.2021.xml

05509694___15.07.2021.pdf.p7s

05509694___15.07.2021.pdf

О21042021

21.04.2021 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Волков В.О.
(посада)(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛІБ”

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            43008, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05509694

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0332787300, 0332787300

6. Адреса електронної пошти:

            info.ter@hlibinvest.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний кфод юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html21.04.2021
(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

234

5

1

21.04.202187 629,46146 049,1

60

Зміст інформації:
– дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства “ТЕРЕМНО ХЛІБ” рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 21.04.2021;

– відомості щодо правочинів:

– на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” та іншими субєктами господарювання;

– граничної сукупної вартості правочинів – 87629,46 тис. грн;

– вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 146049,1 тис. грн;

– співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 60%;

– загальна кількість голосуючих акцій – 18 907 588 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах  –  18 907 588 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»  прийняття рішення – 18 907 588 шт , «проти» прийняття рішення- 0.

Report___21.04.2021.xml.p7s

Report___21.04.2021.xml

05509694___21.04.2021.pdf.p7s

05509694___21.04.2021.pdf