Повідомлення

П19042021

19.04.2021 року

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 квітня 2021 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що мають відбутися 21 квітня 2021 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Інформація про кількість акцій.pdf

Іінформація про кількість акцій.pdf.p7s

П23032021

23.03.2021 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

          Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код – 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі – Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2021 року о 13.00 год. за адресою: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б (приміщення навчального класу, 4 поверх).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
Час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
Час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік.
Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

5) Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік”, а саме 87 629,46 тис грн.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства погоджувати умови значних правочинів з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219), на які надана попередня згода, та визначити особу, яка має право підписувати такі правочини.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, погоджувати умови значних правочинів із суб’єктами господарювання, та надавати згоду на вчинення таких правочинів, визначаючи їх окремим протоколом засідання Наглядової ради.

          Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 15 квітня* 2021 року (станом на 24 годину).

          Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 21 квітня 2021 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

          Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

          Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

          Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

          Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Волков Віктор Олександрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

          Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

          Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

          Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Волкова Віктора Олександровича за наведеним нижче номером телефону.

          У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

          Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

          Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

          Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показника

Період

Звітний 2020 рік

Звітний 2019 рік

Усього активів

146 049,1

111 147,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

107 713,0

73 228,8

Запаси

15 655,9

12 775,2

Сумарна дебіторська заборгованість

20 789,4

20 277

Грошові кошти та їх еквіваленти

808,0

3 472,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21 203,0

19 577,8

Власний капітал

83 723,4

61 942,0

Зареєстрований  статутний капітал

4 904,6

4 904,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

10 426,6

8 688,7

Поточні зобов’язання і забезпечення

51 899,1

40 517

Чистий фінансовий результат: прибуток

1 625,3

7 323,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

0,08

0,37

Наглядова рада

 *Виправлено дату (з 16 на 15 квітня).

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf

Повідомленняна акціонерам про проведення  зборів.pdf.p7s

П23032021

23.03.2021 року

До уваги акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

(ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» – ідентифікаційний код юридичної особи 05509694)

що знаходиться за адресою: 43003, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

У відповідності до п.11 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. (далі – Положення), повідомляє про спростування недостовірної інформації, викладеної в Повідомленні про проведення 21.04.2021 року чергових загальних зборах акціонерів товариства, яке було розміщене, яке було розміщено 19 березня 2021 року в 15:15:01 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті о 09:00, у зв’язку з виявленою арифметичною помилкою, допущеною в тексті вищезазначеного Повідомлення, а саме в тексті «Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 квітня 2021 року (станом на 24 годину).», правильним вважати дату 15 квітня 2021 року.

Товариством було виявлено недостовірну інформацію 22.03.2021 р.

Виявлена помилка у тексті Повідомлення про проведення 21.04.2021р. чергових загальних зборах акціонерів товариства виправлена, виправлена інформація тексту Повідомлення проведення 21.04.2021 року чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» буде розміщена товариством одночасно з цим спростуванням згідно вимог чинного законодавства України.

Голова правління В.О. Волков

Спростування.pdf

Спростуванняо.pdf.p7s

П19032021

19.03.2021 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

          Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код – 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі – Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2021 року о 13.00 год. за адресою: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б (приміщення навчального класу, 4 поверх).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
Час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
Час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік.
Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

5) Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: 

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів  Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік”, а саме 87 629,46 тис грн.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства погоджувати умови значних правочинів з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219), на які надана попередня згода, та визначити особу, яка має право підписувати такі правочини.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, погоджувати умови значних правочинів із суб’єктами господарювання, та надавати згоду на вчинення таких правочинів, визначаючи їх окремим протоколом засідання Наглядової ради.

          Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

          Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 21 квітня 2021 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

          Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

          Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

          Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

          Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Волков Віктор Олександрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

          Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства –  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

          Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

          Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Волкова Віктора Олександровича за наведеним нижче номером телефону.

          У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

          Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім  тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

          Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

          Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 Найменування показника

 

Період

Звітний 2020 рік

Звітний 2019 рік

Усього активів

146 049,1

111 147,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

107 713,0

73 228,8

Запаси

15 655,9

12 775,2

Сумарна дебіторська заборгованість

20 789,4

20 277

Грошові кошти та їх еквіваленти

808,0

3 472,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21 203,0

19 577,8

Власний капітал

83 723,4

61 942,0

Зареєстрований  статутний капітал

4 904,6

4 904,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

10 426,6

8 688,7

Поточні зобов’язання і забезпечення

51 899,1

40 517

Чистий фінансовий результат: прибуток

1 625,3

7 323,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

0,08

0,37

Наглядова рада

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf.p7s

недостовірна

П19082020

19.08.2020 року

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14 серпня 2020 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що мають відбутися 20 серпня 2020 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Інформація про кількість акцій.pdf

Іінформація про кількість акцій.pdf.p7s

П16072020

16.07.2020 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

          Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код – 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі – Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 20 серпня 2020 року о 13.00 год. за адресою: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б (приміщення навчального класу, 4 поверх).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
Час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
Час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення: звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.
Проект рішення: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:
Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Затвердження правочинів, що були укладені з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»

Проект рішення: Вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та

схвалити правочини, які були укладені Товариством з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) в період з 01.01.2019 р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2019 рік”, а саме 66 688 620 грн.

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Зомбера Віктора Леонідовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

          Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 14 серпня 2020 року (станом на 24 годину).

           Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 20 серпня 2020 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

           Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

           Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

           Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Зомбер Віктор Леонідович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Зомбера Віктора Леонідовича за наведеним нижче номером телефону.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на дату складання переліку осіб, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

           Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

           Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 Найменування показника

Період
Звітний 2019 рік*

Звітний 2018 рік**

Усього активів

111 147,7

113 117,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

73 228,8

82 826

Запаси

12 775,2

12 109

Сумарна дебіторська заборгованість

20 277

14 762,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 472,8

1 929

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

19 577,8

12 206

Власний капітал

61 942,0

59 692

Зареєстрований  статутний капітал

4 904,6

4 904,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

8 688,7

1 956,6

Поточні зобов’язання і забезпечення

40 517

51 469,3

Чистий фінансовий результат: прибуток

7 323,3

3 403

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

0,37

0,17

* Дані за ПСБО (у 2019 році відбулася зміна облікової політики)

** Дані  переформовано з МСФЗ у ПСБО

  Наглядова рада

Повідомленняна акціонерам на сайт з НР (правки акціонера та юриста ТХ).pdf

Повідомленняна акціонерам на сайт з НР (правки акціонера та юриста ТХ).pdf.p7s

П22042020

22.04.2020 року
Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17 квітня

2020 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що мали би відбутися 23 квітня

2020 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять

шість) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

інформація про кількість акцій.pdf

інформація про кількість акцій.pdf.p7s

П14042020

14.04.2020 року

Про неможливість проведення річних

загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23 квітня 2020 року

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (далі – Товариство) повідомляє про таке.

Відповідно до змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» карантин на території України продовжений до 24 квітня 2020 року включно.

Враховуючи заборону на проведення протягом строку дії карантину на території України всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами та доповненнями), зважаючи на те, що згідно з переліком акціонерів Товариства, складеним станом на 12.03.2020, кількість акціонерів Товариства є більшою ніж 10 осіб, Наглядова рада Товариства прийняла рішення скасувати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23 квітня 2020 року.

Про нову дату проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства буде повідомлено додатково у порядку, встановленому законодавством.

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.pdf

Про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.pdf.p7s

П19032020

19.03.2020 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код – 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі – Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 23 квітня 2020 року о 13.00 год. за адресою: 43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
Час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
Час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.
Проект рішення: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:
Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Затвердження правочинів, що були укладені з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»

Проект рішення: Вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та

схвалити правочини, які були укладені Товариством з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) в період з 01.01.2019 р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2019 рік”, а саме 66 688 620 грн.

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Зомбера Віктора Леонідовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

          Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 17 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

          Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 23 квітня 2020 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

          Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

          Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

          Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Зомбер Віктор Леонідович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

          Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Зомбера Віктора Леонідовича за наведеним нижче номером телефону.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на дату складання переліку осіб, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

          Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

          Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показника

 

Період
Звітний 2019 рік*

Звітний 2018 рік**

Усього активів

111 147,7

113 117,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

73 228,8

82 826

Запаси

12 775,2

12 109

Сумарна дебіторська заборгованість

20 277

14 762,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 472,8

1 929

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

19 577,8

12 206

Власний капітал

61 942,0

59 692

Зареєстрований  статутний капітал

4 904,6

4 904,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

8 688,7

1 956,6

Поточні зобов’язання і забезпечення

40 517

51 469,3

Чистий фінансовий результат: прибуток

7 323,3

3 403

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

0,37

0,17

* Дані за ПСБО (у 2019 році відбулася зміна облікової політики)

** Дані  переформовано з МСФЗ у ПСБО

 Наглядова рада

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.docx.p7s

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf.p7s