Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Тищенко Андрiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 08.05.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05509694
4. Місцезнаходження
Волинська , -, 43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б
5. Міжміський код, телефон та факс
(0332) 780986 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці hlib.lutsk.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.
Емiтент не користується послугами рейтингового агенства.
У звiтному роцi лiцензiїне отримувались.
Емiтент не є учасником юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
Облiгацiї та iншi цiннi папери не випускались.
Викуп акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду не здiйснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1198 120 0000 001088
3. Дата проведення державної реєстрації
04.05.1994
4. Територія (область)
Волинська
5. Статутний капітал (грн)
4904609
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
545
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, торiв i тiстечок тривалого зберiгання
10.73 Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
2) МФО банку
303440
3) поточний рахунок
26006055402855
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк"
5) МФО банку
300012
6) поточний рахунок
26007619988318

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення ФДМУ у Волинськiй областi 13347870 43020Україна м. Луцьк Київський майдан, 9 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тищенко Андрiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АР 169240 19.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України у м. Севастополi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Харкiвський регiональний пiдроздiл ПрАТ "Датагруп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2013 по 17.04.2016
9) Опис
Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради. Отримує заробiтну плату згiдно контракту.
Обраний 17.04.2013р., протокол Наглядової ради №25 вiд 17.04.2013р., термiном на 3 роки, контракт вiд 18.04.2013р. по 17.04.2016р.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння – директор фiнансовий
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiнкевич Владислав Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 006965 05.04.1996 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
повна вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ», директор фiнансовий
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.07.2014 по 22.07.2017
9) Опис
Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.Песонально вiдповiдає за вiрнiсть i законнiсть вирiшення фiнансових питань дiяльностi ПАТ.Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена правлiння не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Басюк Валерiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 614959 04.01.2000 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Хлiб",головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.07.2014 по 22.07.2017
9) Опис
Бере участь у засiданнях правлiння. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть заступника голови правлiння не отримує.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйноїкомiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нечипорук Наталiя Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЮ 116350 19.12.2009 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Хлiб", iнженер iз сертифiкацiї та якостi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2012 по 22.04.2015
9) Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Органiзовує перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi для подання висновку по рiчному звiту. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть голови ревiзiйної комiсiї не отримує.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернишова Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
акцiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2012 по 22.04.2015
9) Опис
Здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, планує та органiзовує роботу наглядової ради.Винагороди не отримує.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменюк Ганна Омелянiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1938
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
акцiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2012 по 22.04.2015
9) Опис
Приймає участь у вирiшеннi питань наглядовою радою. Винагороди не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Драпчинська Надiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Хлiб" , начальник хлiбного цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2012 по 22.04.2015
9) Опис
Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї.Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена ревiзiйної комiсiї не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вегера Надiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Хлiб" , начальник змiни хлiбного цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2012 по 22.04.2015
9) Опис
Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена ревiзiйної комiсiї не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Докай Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 240537 12.11.1999 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи - ТзОВ "Iнтер Буд Вест Груп" головний бухгалтер, обiймала посади протягом останнiх п'яти рокiв: з 27.08.2009р. по 23.11.2010р. ТзОВ "СМП" головний бухгалтер, з 19.05.2011р. по 28.07.2011р. ТзОВ "Укр-Фуд" головний бухгалтер, ТзОВ "Євро-Центр" головний бухгалтер за сумiсництвом; з 10.08.2011р. по 10.05.2012р. ПП "Канц-Лiдер" головний, провiдний бухгалтер; з 06.09.2012р. по 02.07.2013р. ТзОВ "Iнтер Буд Вест" головний бухгалтер, з 02.08.2013р. по 18.02.2015р. ТзОВ "Iнтер Буд Вест Груп" головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.06.2014 безстроково
9) Опис
Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.Персонально вiдповiдає за вiрнiсть i законнiсть вирiшення фiнансових питань дiяльностi ПАТ.Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової ради Чернишова Олена Миколаївна НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл. 01.10.2001 9453794 48.188316 9453794 0 0 0
Член наглядової ради Гуменюк Ганна Омелянiвна НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл. 01.10.2001 9453794 48.188316 9453794 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Вегера Надiя Василiвна АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 01.10.2001 284 0.0014 284 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Драпчинська Надiя Петрiвна АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 01.10.2001 35 0.0002 35 0 0 0
Голова ревiзiйноїкомiсiї Нечипорук Наталiя Григорiвна АЮ 116350 19.12.2009 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 1 0.00000509 1 0 0 0
Усього 18907908 96.37823709 18907908 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Чернишова Олена Миколаївна НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МВ УМВСУ у Хмельницькiй областi 01.10.2001 9453794 48.188316 9453794 0 0 0
Гуменюк Ганна Омелянiвна НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МВ УМВСУ у Хмельницькiй областi 01.10.2001 9453794 48.188316 9453794 0 0 0
Усього 18907588 96.376632 18907588 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.04.2014
Кворум зборів** 96.42
Опис Порядок денний загальних зборiв.
1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
За обрання голови та секретаря зборiв проголосували "За" 18 916 588 голосiв, "проти" 1000 голосiв, "утримались" 0 голосiв.
2. Про обрання лiчильної комiсiї.
За обрання лiчильної комiсiї проголосували 18 916 588 голосiв, "проти" 0 , "утримались" 1960 голосiв.
3. Звiт Правлiння про роботу за 2013 рiк.
За визнання роботи правлiння задовiльною та затвердження звiту правлiння проголосували "За" 18 917548 голосiв, "проти" 0 голосiв, "утримались" 1000 голосiв.
4. Звiт Наглядової Ради про роботу за 2013 рiк.
За визнання роботи Наглядової ради задовiльною та затвердження звiту проголосували "За" 18 917 548 голосiв, "проти" 0 голосiв, "утримались" 1000 голосiв.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2013 рiк iз висновками по рiчнiй фiнансовiй звiтностi та балансу пiдприємства за 2013 рiк.
За визнання роботи Ревiзiйної комiсiї задовiльною та затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї iз висновками по рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк проголосували "За" 18 917 548 голосiв, "проти" 0 голосiв, "утримались" 1000 голосiв.
6. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу за 2013 рiк.
За затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу за 2013 рiк проголосували "За" 18 917548 голосiв, "проти" 0 голосiв, "утримались" 1000 голосiв.
7. Про розподiл чистого прибутку за 2013 рiк, вирiшення питания про виплату дивiдендiв за 2013 рiк.
За рiшення чистий збиток в сумi 1031 тис. грн. покрити нерозподiленим прибутком минулих рокiв, дивiденди не виплачувати проголосували "За" 18 908548 голосiв, "проти" 9000 голосiв, "утримались" 1000 голосiв.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АФ "Аудит-ФАГ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 25089923
Місцезнаходження 43000 Волинська * м. Луцьк вул. Шопена,22а, оф.74
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1850
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0332) 722265
Факс 722265
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис *

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Київська * м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 2796651
Факс (044) 2791322
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис *

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032112
Місцезнаходження 03150 Київська Голосiївський м. Київ Горького, 127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286514
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 2478082
Факс (044) 2478082
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис *

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.06.2010 19/03/1/10 Волинське ТУ ДКЦПФР UA 4000082150 Бездокументарні іменні 0.25 19618436 4904609 100
Опис Акцiї на фондових бiржах не торгуються.
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "ТЕРЕМНО-ХЛIБ" побудовано на честь 900-рiччя м. Луцька i 24 грудня 1983р. введено в експлуатацiю як Луцький хлiбозавод №1, який входив у Волинське виробниче об'єднання хлiбопекарної промисловостi i був розрахований на випуск 130 тн. хлiбобулочних виробiв за добу. 5 тавня 1994р. пiдприємство стало Орендним пiдприємством "Хлiб". 17 грудня 1996р. Орендне пiдприємство "Хлiб" було приватизоване i перетворене у Вiдкрите акцiонерне товариство"Хлiб", та перейменовано за рiшенням загальних зборiв ВАТ "Хлiб",протокол №2 вiд 20 липня 2011 року у Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб".
З типових проектiв хлiбозаводiв даного зразку це один з кращих на Українi.З пускового перiоду - це високомеханiзоване та автоматизоване пiдприємство, починаючи з безтарного зберiгання борошна i до реалiзацiї готової продукцiї в торгiвельну мережу.
 
В склад ПАТ входять: хлiбобулочний цех, макаронний цех, ремонтно-механiчна та транспортна дiльницi, торгiвельний вiддiл.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 545. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 4. Фонд оплати працi становить 16 376 700 грн.
 
Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями спiльну дiяльнiсть.
 
Пропозицiї з боку третiх осiб не надходили.
 
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка охоплює стандарти фiнансової звiтностi та облiку МСФЗ, МСБО 1, МСБО 7, МСБО 8, МСБО 16, МСБО 36, МСБО 2, МСБО 38, МСБО 39, МСБО 21, МСБО 12 та правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнальною формою iз застосуванням комп'ютерної програми 1С: Бухгалтерiя 7.7.
 
Основнi види продукцiї, випуск яких здiйснюється сьогоднi:хлiб сiчовий, подовий 0,700кг, хлiб луцький, подовий 0,700кг, хлiб "Родзинка", формовий 0,350кг, хлiб "Здоров'я", подовий 0,500кг,хлiб заварний теремнiвський 0,700кг, хлiб подiльський подовий, 0,700кг..
Основнi ринки збуту - це маркети i супермаркети м. Луцька, торговi точки емiтента по м. Луцьку, пiдприємцi Рожищенського, Кiверцiвського, Маневицького, Ковельського районiв.
 
Вiдчуження активiв не вiдбувалось. Придбання нового обладнання та модернiзацiя виробництва вiдбувається за рахунок банкiвських кредитiв та власних коштiв.
 
Правочини з власниками iстотної участi, посадовими, афiлiйованими особами у звiтному роцi не укладались.
 
Обладнання на пiдприємствi- це 6 поточно-механiчних лiнiй по виробництву хлiба. Основне обладнання експлуатується з 1983 р. Щорiчно проводяться плановi профiлактичнi та капiтальнi ремонти обладнання. Морально застарiле замiнюється на нове. Так в 2008 роцi було введено в експлуатацiю обладнання для пакування та порiзки хлiба, встановленi iмпортнi розкатки тiста в кондитерському цеху в кiлькостi 2 штуки, закiнчено будiвництво складу макаронних виробiв та введено в експлуатацiю, реконстройовано лiнiю №4 по виробництву хлiба пшеничного.В 2009 ще одна лiнiя вiдновлена новим обладнанням. Лiнiю №1 переобладнано на виробництво батона нарiзного, дорожнього. Вперше на лiнiї встановлена систему охолодження продукцiї. Проведено капремонт печi " Гостол " на лiнiї №3. Проведена реконструкцiя шафи кiнцевого вистою на лiнiї №5.
У 2014 роцi було iнвестовано коштiв в основнi засоби на суму 2 407,3 тис.грн. З них на автомобiльний парк (7 автомобiлiв) на суму 1 032 тис грн., придбано нову горизонтальну пакувальна машина мод. SWIFT на суму 383,6 тис грн., власними силами виготовлено сiм торгiвельних кiоскiв на суму 263,4 тис. грн, був проведений капiтальний ремонт тiсто подiльникiв PARTA U2. Додатковi iнвестицiї вiдбулись в малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 212,7 тис. грн.
У 2014 роцi також була проведена замiна i введено в експлуатацiю шафу кiнцевого вистою тiстових заготовок РКШ-3 на суму 1 175 тис. грн. (лiнiя №3). В цiлому по пiдприємству за 2014 рiк надiйшло за рiк основних засобiв на суму 3 846 тис грн, дообладнано (переоцiнено) машини, обладнання та будiвлi на суму 253 тисячi грн., вибуло за рiк – на суму 717 тис. грн.
 
Iстотними проблемами є стрiмкий рiст цiн на сировину, енергоносiї, газ природний, газ стиснений, паливно-мастильнi матерiали i ,як наслiдок, на хлiбобулочнi вироби.
 
Протягом звiтного перiоду виплачено 43 тис. грн.. штрафних санкцiй.
 
Фiнансування вiдбуваєьбся за рахунок власних обiгових коштiв та кредитiв банккiв.
 
Всi укладенi договори на кiнець звiтного перiоду виконанi.
 
-
 
Дослiдження та розробки не проводились
 
Судовi справи:
1. Оскарження Податкового повiдомлення-рiшення № 0009602202 вiд 15.11.2013 р. вих. №6206/10/22.1 вiд 15.11.2013р. видане Луцькою ОДПI ГУ Мiндоходiв у Волинськiй областi, за платежем податок на додану вартiсть на суму 543 728 грн. та нарахована штрафна санкцiя на суму 135 932 грн. по взаємовiдносинах з ТзОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 316813242) та ТзОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924) за перiод 2012-2013 рр. Податкове повiдомлення-рiшення було складено на пiдставi акту № 1172/22.2/5509694 вiд 30.10.2013 року. 04.04.2014 року винесена постанова Волинським окружним адмiнiстративним судом, якою позов ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» задоволено повнiстю. Дана постанова оскаржується податковим органом в апеляцiйнiй iнстанцiї.
2. Оскарження Податкового повiдомлення-рiшення № 0009722201 вiд 20.11.2013 р. вих. №6461/10/22.6 вiд 20.11.2013р. Луцькою ОДПI ГУ Мiндоходiв у Волинськiй областi, за платежем податок на прибуток приватних пiдприємств на суму 510 449 грн. та нарахована штрафна санкцiя на суму 54613,5 грн. з питань по взаємовiдносинах з ПрАТ СК«Скайд» (код ЕДРПОУ16295210). зав перiод з 01.07.2010 по 31.12.2012 року. На даний час справа перебуває на розглядi у Вищому адмiнiстративному судi України.
3. Оскарження Податкового Податкове повiдомлення-рiшення №009492201 вiд 23.09.2014р. вих.. №14008/10/0318-22-01 вiд 23.09.2014р. Луцькою ОДПI ГУ Мiндоходiв у Волинськiй областi, за платежем податок на прибуток приватних пiдприємств на суму 482559,00грн. та нарахована штрафна санкцiя на суму 241279,50грн. з питань дотримання вимог податкового, валютного та iншого законодавства за перiод з 01.07.2012р. по 31.12.2013р.. Дане ППР було скасоване постановою вiд 14.01.2015р. Волинським окружним адмiнiстративним судом. Дана постанова оскаржується податковим органом в апеляцiйнiй iнстанцiї.
4. Часткове скасування рiшення №132/07000 вiд 04.07.2014р. в частинi вiдшкодування витрат Фонду за путiвки на санаторно-курортне лiкування та до дитячих закладiв оздоровлення в сумi 20171,29 грн. та штрафу за порушення порядку використання страхових коштiв в сумi 10085,65грн. Позов Волинським окружним судом незадоволено. Пiдприємством подано апеляцiйну скаргу.
 
Основними ризиками є зростання цiн на енергоносiї та сировину та встановлення граничного рiвня рентабельностi до собiвартостi виробництва хлiба.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 16463 16767 0 0 16463 16767
будівлі та споруди 2864 3022 0 0 2864 3022
машини та обладнання 12276 11494 0 0 12276 11494
транспортні засоби 876 1819 0 0 876 1819
інші 447 432 0 0 447 432
2. Невиробничого призначення: 2 1 0 0 2 1
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 2 1 0 0 2 1
Усього 16465 16768 0 0 16465 16768
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає 50 484 тис.грн. Первiсна вартiсть збiльшилась на 7,18% . Коефiцiєнт зносу основних засобiв становить 0,67 коефiцiєнт придатностi 0,33. Нарахована сума зносу становить 33 716 тис.грн. Майно емiтентом використовується без обмежень.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 12115 13471
Статутний капітал (тис. грн.) 4905 4905
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4905 4905
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу.
Висновок Товариство вiдповiдає вимогам ст 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 8690 X X
у тому числі:  
фiнансовий 21.02.2014 2000 21 21.02.2015
фiнансовий 23.05.2012 1439 18 27.05.2015
фiнансовий 19.03.2013 900 18 18.03.2015
фiнансовий 31.07.2013 351 17.2 30.07.2014
фiнансовий 30.12.2013 3600 18.5 29.06.2015
фiнансовий 29.10.2014 4000 21 27.10.2015
фiнансовий 30.12.2014 1500 21 28.12.2015
фiнансовий 08.10.2014 524 25 07.04.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 5555 X X
Інші зобов'язання X 9458 X X
Усього зобов'язань X 29703 X X
Опис: *

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Хлiбобулочнi вироби 17764 т 93697 99 17763т. 93692 99
2 Кондитерськi вироби 76 т 2048 1 75,3 т. 2029 1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина та матерiали 65
2 Топливо 10
3 Електроенергiя 2
4 Оплата працi 9
5 Амортизацiя 4
6 Вiдрахування на соц. заходи 3
7 Iншi витрати 11

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
22.05.2014 23.05.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
10.06.2014 11.06.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.06.2014 22.07.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.10.2014 31.10.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
30.12.2014 31.12.2014 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 25089923
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офiс 56
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1850 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ»
(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)
вул. Шопена, буд. 22а, м. Луцьк, 43005, Україна, тел. (0332) 72-22-65, е-mail audit-fag @ i. ua

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«ТЕРЕМНО ХЛIБ»
за 2014 рiк

Акцiонерам та керiвництву ПАТ «Теремно хлiб»
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» (надалi «Компанiя») (код ЄДРПОУ 05509694; державної реєстрацiї 05 серпня 1998 року; мiсцезнаходження: вулиця Пiдгаєцька, 13б, мiсто Луцьк, Волинська область, Україна, 43008), яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан, форма № 1) станом на 31 грудня 2014 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд, форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) i звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2014 рiк, а також опис основних положень облiкової полiтики Компанiї та iншi примiтки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою КМУ вiд 28.02.2000 р. № 419 (зi змiнами та доповненнями) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» пiсля 31 грудня 2014 року, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв на початок та на кiнець звiтного року. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2014 року, за допомогою виконання альтернативних процедур. Оскiльки залишки запасiв враховуються при визначеннi фiнансових результатiв, у нас не було можливостi визначити потенцiйну необхiднiсть коригування прибутку Товариства за 2014 рiк.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» станом на 31 грудня 2014 року i його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р № 996-XIV i Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи думки щодо фiнансової звiтностi, ми звертаємо увагу на те, що невизначенiсть ситуацiї в Українi впливає та може продовжувати впливати в найближчому майбутньому на дiяльнiсть акцiонерного товариства. Ми не висловлюємо умовно-позитивної думки з цього питання.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 р. № 1360 (надалi «Комiсiя»).
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики Товариства
Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що бухгалтерський облiк Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» (надалi «Товариство») ведеться за журнальною формою облiку.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
Аудиторами встановлено, що концептуальною основою, яка використана для пiдготовки i складання фiнансових звiтiв Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV, Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (зi змiнами i доповненнями), iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, облiкова полiтика Товариства та його вiдповiднi внутрiшнi положення.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України, вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства пiсля закiнчення другого фiнансового року з моменту заснування та кожного наступного фiнансового року повинна бути бiльшою за його статутний капiтал.
Станом на 31 грудня 2014 року вартiсть чистих активiв Товариства була бiльшою за його статутний капiтал.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
Вiдповiдно до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 03 грудня 2013 року № 2826 Товариство зобов’язане подавати до Комiсiї iншу iнформацiю (надалi «Iнша iнформацiя») разом з фiнансовою звiтнiстю. Станом на дату аудиторського звiту пiдготовка Iншої iнформацiї не була завершена Товариством. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж поданою фiнансовою звiтнiстю та такою Iншою iнформацiєю.
Також аудитори зазначають, що за iнформацiєю, наданою керiвництвом Товариства для аудиторської перевiрки, у 2014 роцi вiдбулися подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», а саме:
- Одержання кредиту, що перевищує 25% активiв Товариства, що вiдбулось 22.05.2014, 30.10.2014, 30.12.2014. Дана iнформацiя оприлюднювалася Товариством вiдповiдно 23.05.2014, 31.10.2014, 31.12.2014.
- Змiна складу посадових осiб Товариства, яка вiдбулася 10.06.2014 та 22.07.2014, та оприлюднена вiдповiдно 11.06.2014 та 22.07.2014.
Виконання значних правочинiв
Вiдповiдно до Закону «Про акцiонернi товариства» акцiонерне товариство зобов’язане обов’язково узгоджувати вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi майна за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Обсяг проведеного нами аудиту фiнансової звiтностi передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв на вибiрковiй основi щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Пiд час аудиту нашої уваги не привернув жоден факт, що рiшення щодо вчинення Товариством у 2014 роцi значних правочинiв не були прийнятi у вiдповiдностi до вищезазначеного закону.
Стан корпоративного управлiння
Аудиторами розглянута допомiжна iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
При перевiрцi допомiжної iнформацiї встановлено, що вищим органом Товариства є загальнi збори, до компетенцiї яких входить вирiшення будь-яких питань дiяльностi акцiонерного товариства. У звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв проводилися 03.04.2014 р.
Виконавчим органом Товариства є правлiння в кiлькостi трьох осiб.
Наглядова рада створена в кiлькостi двох осiб.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства створена Ревiзiйна комiсiя в складi трьох осiб.
Оскiльки Закон не встановлює нiяких iнших вимог щодо корпоративного управлiння, ми не знайшли невiдповiдностi корпоративного управлiння Товариства вимогам даного закону.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi ми оцiнили ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони пiдтверджують свою вiдповiдальнiсть за впровадження й роботу систем облiку та внутрiшнього контролю, розроблених для запобiгання шахрайству i помилкам та для виявлення їх, i розкрили аудиторам результати власної оцiнки ризику того, що фiнансовi звiти можуть бути суттєво викривленi внаслiдок шахрайства.
Виконуючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки, ми розглянули запровадженi у Товариствi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi його внутрiшнього контролю, включаючи заходи контролю для запобiгання та виявлення шахрайства. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
1. Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит – ФАГ».
2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово
надають аудиторськi послуги, видане за рiшенням Аудиторської палати України № 1850
вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжене до 04.11.2015 року.
3. Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офiс 56.
4. Телефон (факс): (0332) 72-22-65.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Договiр на проведення аудиту № 4 вiд 12.01.2015 р.
Дата початку аудиту – 12.01.2015 р., дата закiнчення - 03.04.2015 р.

Директор Аудиторської фiрми «Аудит - ФАГ» А.Г.Форсюк (сертифiкат аудитора серiя А № 000965, виданий за рiшенням
Аудиторської палати України № 45 вiд 16.05.1996 р.
i продовжений до 16.05.2015 р).
03.04.2015 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2013 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 26

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) нi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 10

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
Територія за КОАТУУ 0710100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 10,71
Середня кількість працівників 545
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 43008 м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1577 94 0
Основні засоби: 1010 16465 16768 0
первісна вартість 1011 47102 50484 0
знос 1012 30637 33716 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 1814 1696 0
первісна вартість 1016 2843 2843 0
знос 1017 1029 1147 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 13 64 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 19869 18622 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4886 4426 0
Виробничі запаси 1101 3558 3949 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 12 26 0
Товари 1104 1316 451 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3250 10159 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1458

7879

0
з бюджетом 1135 78 172 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 76 42 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1063 224 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 234 427 0
Готівка 1166 37 31 0
Рахунки в банках 1167 197 396 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 479 244 0
Усього за розділом II 1195 11448 23531 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 31317 42153 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4905 4905 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8566 7210 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 13471 12115 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 8339 13439 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1412 1188 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 9751 14627 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 351 524 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5580 7328 0
за розрахунками з бюджетом 1620 454 727 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 325 124 0
за розрахунками з оплати праці 1630 563 565 0
за одержаними авансами 1635 56 5555 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 49 335 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 717 253 0
Усього за розділом IІІ 1695 8095 15411 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 31317 42153 0

Примітки -
Керівник Тищенко А.О.
Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 99860 80941
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 66690 ) ( 52930 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

33170

28011
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6245 14756
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4598 ) ( 3969 )
Витрати на збут 2150 ( 26396 ) ( 22203 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6636 ) ( 15495 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1785

1100
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 4 5
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 2976 ) ( 1896 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 12 ) ( 17 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 1199 ) ( 808 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -157 -223
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 1356 ) ( 1031 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1356 -1031

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 50152 45965
Витрати на оплату праці 2505 16972 14453
Відрахування на соціальні заходи 2510 6246 5341
Амортизація 2515 3815 3652
Інші операційні витрати 2520 21423 10428
Разом 2550 98608 79839

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 19618436 19618436
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.06912 -0.05255
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Тищенко А.О.
Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

125980

115878
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 72
Надходження від повернення авансів 3020 2411 2450
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 4 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 330 465
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 92226 )

( 84836 )
Праці 3105 ( 13491 ) ( 12176 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7091 ) ( 5759 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 11322 ) ( 7576 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 224 ) ( 290 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 6891 ) ( 3784 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4207 ) ( 3502 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 1458 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 338 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1451 ) ( 1694 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3144 5029
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 3902 ) ( 2734 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3902 -2734
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 18821 3621
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 14774 4259
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2741 ) ( 1972 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 355 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 951 -2610
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 193 -315
Залишок коштів на початок року 3405 234 549
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 427 234

Примітки -
Керівник Тищенко А.О.
Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4905 0 0 0 8566 0 0 13471
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4905 0 0 0 8566 0 0 13471
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1356 0 0 -1356
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -1356 0 0 -1356
Залишок на кінець року 4300 4905 0 0 0 7210 0 0 12115

Примітки -
Керівник Тищенко А.О.
Головний бухгалтер Любчич Н.П.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" та його дiяльнiсть :::::.:::::.
Умови, в яких працює Компанiя ::::::::::::::::::::::::..:::
Основа складання фiнансової звiтностi:::::::::::::::::::::::::
Основнi принципи облiкової полiтики ::::::::::::::::::::::: :
Iстотнi облiковi судження, оцiнки i допущення :::::::::::::::::::::
Перше застосування МСФЗ :::::::::::::::::::::::::::::.
Застосування нових та переглянутих стандартiв ::::::::::. ::::::::::.
Основнi засоби ::::::::::::::::::::::::::::.::::::
Iнвестицiйна нерухомiсть ::::::::::::::::::::::::::::::
Запаси ::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::..
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть:::::::::::::::::::::
Грошовi кошти та короткостроковi депозити::::::::::::::::::::::.
Зареєстрований капiтал :::::::::::::::::::::::::::::::
Кредити i позики :::::::.::::::::::::::::::::::::::.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть::::::::::::::::::::.
Зобов'язання по виплатах персоналу :::::::::::.::::::::::::::
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" Примiтки до фiнансової звiтностi
_______ за 2014 рiк_
1. ОСНОВНА ДIЯЛЬНIСТЬ
Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб" (далi-компанiя) засновано вiдповiдно до рiшення засновникiв: регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по Волинськiй областi та органiзацiї орендарiв Орендного Пiдприємства "Хлiб", зареєстрованого виконавчим комiтетом Луцької мiської Ради народних депутатiв вiд 4 травня 1994 року за №05509694 вiд 17 грудня 1996 року №1 шляхом перетворення Орендного Пiдприємства "Хлiб" у Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Хлiб" вiдповiдно до законодавства України та перейменовано за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Хлiб", протокол №2 вiд 20 липня 2011 року у Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб" .
Основними видами дiяльностi, якими займається компанiя є:
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання.
10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання.
10.73 Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв.
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
47.24 Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах.
Пiдприємство знаходиться у мiстi Луцьк, вулиця Пiдгаєцька,13 Б, Україна, поштовий iндекс 43008
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2013 та 2014 року складала 502 та 545 осiб. Компанiя є акцiонерним товариством, акцiї якого перебувають у вiльному обiгу на вiдкритому ринку цiнних паперiв.
Станом на 31 грудня 2014 року такi акцiонери володiли акцiями компанiї:
№ з/п Акцiонери пiдприємства 31.12.2013 31.12.2014 р.
% %
1 2 3 4
1. Гуменюк Ганна Омелянiвна 48,1883 48,1883
2. Чернишова Олена Миколаївна 48,1883 48,1883
3. Агрофiрма "Заповiт" Україна 0,4078 0,4078
4. КСП "Волинь" Україна 0,2243 0,2243
5. КСП "Коршiв" Україна 0,2243 0,2243
6. КСП "Свiтанок" Україна 0,3058 0,3058
7. Iншi фiзичнi особи 2,4612 2,4612
Всього: 100 100


Ця фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi України - гривнi. Всi суми наведенi у тисячах гривень, крiм вартостi акцiй та прибутку на акцiю
2. УМОВИ РОБОТИ КОМПАНIЇ
Розвиток України у 2014 роцi перебував пiд суттєвим впливом зовнiшнiх несприятливих чинникiв. У свiтовiй економiцi знижувався попит i цiни на традицiйну українську експортну продукцiю, що вiдповiдним чином вiдображалося на показниках платiжного балансу та розвитку реального сектора економiки. Оскiльки економiка України у 2014 роцi зазнала пiдвищених економiчних i полiтичних ризикiв, то Компанiя, як i iншi компанiї, працювала в умовах суттєвих урядових обмежень, Уряд України запровадив ряд обмежень щодо валюто обмiнних операцiй, якi були спрямованi на стабiлiзацiю нацiональної валюти гривнi, а нацiональний банк України для зниження iнфляцiї скоротив обсяги грошової маси в обiгу.
В листопадi 2013 року почалися масовi протести громадян, якi тривають i досi.
Для зупинення насилля була наприкiнцi лютого 2014 року була пiдписана угода мiж Президентом України та лiдерами опозицiї, а Верховна Рада України проголосувала за повернення Конституцiї 2004 року. В результатi Президент покинув країну, його повноваження були припиненi, а 26 лютого у Верховнiй радi було сформовано нову коалiцiйну бiльшiсть, яка призначила новий уряд України.
Наприкiнцi лютого 2014 року росiйськi вiйська окупували Крим, а державна дума росiйської Федерацiї одностайно ухвалила рiшення про введення вiйськ на територiю України. У Криму 16 березня був проведений референдум, в результатi якого Росiйська Федерацiя пiдписала угоду з Кримом про його приєднання до Росiї. Полiтична нестабiльнiсть поширилася на iншi регiони України, що спричинило вiдповiдно економiчну нестабiльнiсть.
Протягом 2014 року вiдбувалась рiзка девальвацiя української гривнi – на кiнець 2014 року по вiдношенню до долара США вона складала 100%. Вiдповiдно бiльше нiж удвiчi виросли цiни , i знизилася купiвельна спроможнiсть громадян України. Звiсно, що наслiдки кризи будуть мати подальший негативний вплив на економiку України, а, отже, i на бiзнес компанiї.
3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, крiм виняткiв та виключень, обраних у процесi переходу на МСФЗ, якi розкрито у Примiтцi 6.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Компанiя складала фiнансову звiтнiсть за Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а датою
переходу на МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" стало 01 сiчня 2012 року. Перехiд на МСФЗ здiйснювався з 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". За 2012 рiк компанiя складала попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк є першою фiнансовою звiтнiстю, складеною за МСФЗ, для складання якої застосовано МСФЗ, що чиннi на 31.12.2013 р., з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за 2014 рiк є концептуальна основа загального призначення.
Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах українських гривень
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Нижче описанi основнi облiковi полiтики, що використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, якщо воно стає стороною конкретних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Компанiя визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi для погашення;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Нематерiальнi активи. Придбанi нематерiальнi активи оцiнюються при первiсному визнаннi за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є в наявностi.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках .
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та оцiнюється за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою реалiзацiйною вартiстю, iз застосуванням резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв компанiя нараховує в кiнцi року. Розрахунок резерву сумнiвних боргiв здiйснюється за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi кожного дебiтора.
Безнадiйна заборгованiсть-дебiторська заборгованiсть у разi неможливостi повернення списується за рахунок створеного резерву.
Фiнансовi зобов'язання
Кредити банкiв .
Кредити банкiв визнаються за вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень. Витрати на проценти та iншi витрати товариства пов'язанi iз запозиченням - це фiнансовi витрати, якi визначаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо компанiя має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно .
Основнi засоби
Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом. якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг , або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Первiсно компанiя оцiнює основнi засоби за iсторичною собiвартiстю .
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх iсторичною собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати
Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв
Нарахування амортизацiї активу починається з дати , коли об'єкт став придатним для експлуатацiї .
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисної служби активiв.
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi .
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат , яка вiдбувається ранiше :на дату ,з якої актив класифiкують як утриманий для продажу ,або на дату , з якої припиняють визнання активу .
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнювалась за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї проводиться iз застосуванням прямолiнiйного методу , згiдно п.145.1 статтi 145 роздiлу III Податкового Кодексу України вiдповiдно класифiкацiї груп основних засобiв з дотриманням мiнiмально допустимих строкiв їх амортизацiї .
Оренда
Операцiйна оренда-компанiя, як орендар орендує автомобiльний причiп .
Оренда майна , за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди , пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди , класифiкується як операцiйна оренда . Платежi за договорами операцiйної оренди списуються за прямолiнiйним методом на витрати протягом строку оренди i включаються до складу iнших операцiйних витрат .
Операцiйна оренда - компанiя, як орендодавець .
Компанiя вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активу , що є предметом операцiйної оренди вiдповiдно до виду активу .
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у складi прибутку або збитку за прямолiнiйним методом , протягом строку оренди .
Фiнансовий лiзинг - компанiя, як лiзингоодержувач .
Компанiя вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи , що є предметом фiнансового лiзингу.
При нарахуваннi лiзингового платежу компанiя збiльшує витрати на таку частину лiзингового платежу, яка дорiвнює сумi процентiв або комiсiї нарахованих на вартiсть об'єкта фiнансового лiзингу (без урахування частини лiзингового платежу, що надається в рахунок компенсацiї частини вартостi об'єкта фiнансового лiзингу) за прямолiнiйним методом згiдно графiка лiзингових платежiв.
Оподаткування-податки на прибуток .
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв .
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України з використанням податкових ставок , чинних ( або в основному чинних) на дату балансу .
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць за методом балансових зобов'язань .
Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно всiх тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi .
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише тодi , коли iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку , за рахунок якого можна здiйснити залiк тимчасових рiзниць , що зменшують податкову базу .
Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки ,як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод .

Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання визначаються станом на 31 грудня звiтного року, а у промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються у балансi в сумi, яка визначена на 31 грудня попереднього року .
Виплата працiвникам .
Компанiя визнає виплати працiвникам заробiтної плати, як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Працiвники мають права на майбутнi виплати вiдпускних.
Забезпечення
Компанiя нараховує резерв коштiв на забезпечення оплати вiдпусток у розмiрi 12 % нарахованого фонду оплати працi помiсячно .
Отримана сума збiльшується на величину єдиного внеску. На кiнець року проводиться iнвентаризацiя суми забезпечень, i при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення вiдпусток.

Пенсiї та пенсiйнi плани:
Компанiя проводить визначенi вiдрахування до Державної пенсiйної системи України, яка вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, що розраховується як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до перiоду, в якому заробiтна плата нараховується. Компанiя не має додаткових схем пенсiйного забезпечення.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визначаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу .
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу визначаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв визначаються як витрати перiоду.

Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi вiдображаються за курсом на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку, або збитку в тому перiодi у якому вони виникають.
Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi. Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, яка застосовувалася на основi дiючих у 2013 роцi МСФЗ, за винятком нових стандартiв i iнтерпретацiй, якi вступили в дiю пiсля 31.12.2013 р. У випадку впливу на облiкову полiтику Компанiї нових стандартiв та iнтерпретацiй планується здiйснити певнi коригування нерозподiленого прибутку та активiв чи зобов'язань.

5. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОЦIНКИ
Невизначенiсть оцiнок. У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Компанiї використовує свої судження та здiйснює оцiнки при визначеннi сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, користуючись основними принципами МСФЗ. У випадку неможливостi застосування В застосуваннi облiкових полiтик, керiвництво робить припущення, оцiнки i допущення вiдносно балансової вартостi активiв i зобов'язань, якi не є очевидними з iнших джерел. Оцiнка та вiдповiднi припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших iстотних факторах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. Оцiнки i пов'язанi з ними допущення регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, в якому оцiнка була переглянута, якщо змiна впливає лише на цей перiод, або в тому перiодi, до якого вiдноситься змiна, i в майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi перiоди.
Основнi припущення, якi стосуються майбутнього або iнших основних джерел виникнення невизначеностi оцiнок на звiтну дату та якi можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду, включають такi активи та зобов'язання.
Справедлива вартiсть основних засобiв. Компанiя вирiшила застосовувати виключення вiд вимог МСФЗ щодо облiку основних засобiв за справедливою вартiстю в якостi умовної вартостi, передбаченi МСФЗ 1 для суб'єктiв господарювання, якi застосовують МСФЗ вперше, та вiдобразила свої основнi засоби за iсторичною собiвартiстю, тобто оцiнка вартостi основних засобiв не проводилася.
Оподаткування. Керiвництво Компанiї вважає, що Компанiя дотримувалася всiх положень чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненостi в тiм, що податковi органи не iнтерпретують дотримання Компанiєю положень чинного законодавства в iнший спосiб, i що як наслiдок Компанiї не будуть нарахованi додатковi податки, штрафи та пенi.
Первiсне визнання операцiй з пов'язаними сторонами. В процесi своєї роботи Компанiя не проводить операцiї з пов'язаними сторонами. На випадок проведення таких операцiй, то вiдповiдно до МСФЗ 39 фiнансовi iнструменти повиннi спочатку вiдображатися за справедливою вартiстю. При вiдсутностi активного ринку по окремих операцiях керiвництвом Компанiї необхiдно використовувати професiйнi судження. Пiдставами для судження буде цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами.


6. ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Ця фiнансова звiтнiсть є рiчною фiнансовою звiтнiстю Компанiї, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ.

7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ
На даний момент опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що є обов'язковими для застосування в облiкових перiодах, починаючи з 01 сiчня 2014 року. Компанiя не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового застосування.
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї здiйснило оцiнку впливу на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв та змiн до них.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" - використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов'язань. Вiдповiдно до цього стандарту фiнансовi активи повиннi вiдноситися до двох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, i такi, що в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю. Вiдповiдне рiшення приймається при первiсному визнаннi фiнансових iнструментiв Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi суб'єкта господарювання, яку вiн використовує для управлiння своїми фiнансовими iнструментами, та вiд характеристики грошових потокiв вiд такого iнструмента згiдно договору.
Обов'язкове застосування перенесено на 1 сiчня 2015 року.
МСФЗ 9 є добровiльним, i Компанiя не планує застосовувати його iснуючу версiю.
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" - змiнено порядок облiку дочiрнiх пiдприємств iнвестицiйними (материнськими) органiзацiями.
Змiни застосовуються зi звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року.
Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСБО 19 "Виплати працiвникам" - роз'яснено облiк грошових надходжень iз боку працiвникiв чи третiх сторiн, що йдуть на фондування пенсiйних планiв (правка не впливає на облiк добровiльних внескiв).
Суть змiн - окремi пенсiйнi плани передбачають внески спiвробiтникам i третiх осiб. Подiбнi внески облiковують як зменшення витрат роботодавця на винагороди. Переглянута версiя МСБО 19 передбачає розмежування внескiв працiвникiв, пов'язаних i не пов'язаних iз наданням послуг.
Змiни застосовуються зi звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2014 року та пiсля цiєї дати.
Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.
МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти:надання iнформацiї" - змiни стосуються взаємозалiку фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань i дають роз'яснення, що взаємозалiк фiнансового активу й фiнансового зобов'язання належить здiйснювати виключно в тих випадках, коли компанiя на даний момент має юридично закрiплене право на такий взаємозалiк i має намiр провести розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
Правка не матиме суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть та iнформацiю, яку розкриває компанiя.
Змiни застосовуються зi звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року та пiсля цiєї дати.
МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" - змiни стосуються розкриття вiдшкодованих сум для не фiнансових активiв i скасовують вимогу пп. (с) п. 134 МСБО 36 про необхiднiсть розкривати вiдшкодовану вартiсть щодо кожної одиницi, що генерує грошовi кошти, а також запроваджують вимогу розкривати вiдшкодовувань вартiсть окремого активу (включаючи гудвiл) або одиницю, що генерує грошовi кошти, щодо якого було визнано чи вiдновлено збиток вiд знецiнення впродовж звiтного перiоду.
Змiни застосовуються зi звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року та пiсля цiєї дати.
Керiвництво Компанiї для застосування цих змiн аналiзує випадки визнання знецiнення та/або вiдновлення корисностi не фiнансових активiв та визначає, яку iнформацiю належить розкривати в Примiтках до фiнансової звiтностi.
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" - поправки стосуються похiдних фiнансових iнструментiв i продовження облiку хеджування.
Змiни застосовуються зi звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року та пiсля цiєї дати.
Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Компанiя.
КТМФЗ 21 "Обов'язковi платежi" - роз'яснено порядок обов'язкових платежiв (державних зборiв) та визначення дати виникнення зобов'язань за даними платежами (виняток - податок на прибуток, що регулюється МСБО 12, а також штрафи за порушення законодавства). Це Iнтерпретацiя до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язуючою подiєю, що призводить до визнання зобов'язання зi сплати обов'язкового платежу, є дiяльнiсть, унаслiдок якої виникає обов'язок сплати такого платежу вiдповiдно до законодавства. Визнання зобов'язання щодо обов'язкових платежiв вiдбувається або на пропорцiйно-часовiй основi, якщо зобов'язуюча подiя здiйснюється протягом певного перiоду часу, або в мiру досягнення якогось вiдповiдного мiнiмального граничного значення, але не ранiше. Йдеться не про майбутнi зобов'язання, а лише про тi, що виникли (iснують) на дату звiтностi.
Змiни застосовуються зi звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року та пiсля цiєї дати.
Керiвництво Компанiї аналiзує сплачуванi збори та обов'язковi платежi (вiдмiннi вiд податку на прибуток) i визнає актив, якщо воно авансувало обов'язковий платiж за вiдсутностi в нього iснуючого зобов'язання щодо його сплати, або визнає зобов'язання в мiру досягнення вiдповiдного граничного значення.
8. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Змiни Земля Будинки
i споруди Машини
та обладнання Транспортнi
засоби Iнше Всього
Залишкова вартiсть
на 01.01.2014 342 5 943 37 489 2 993 335 47 102
Знос на початок року 3 079 25 213 2 117 228 30 637
Надходження за рiк 455 1 995 1 165 231 3 846
Вибуття: первiсна 149 159 189 220 717
Вибуття: знос 69 140 189 220 618
Амортизацiйнi вiдрахування 218 3 010 222 247 3 697
Переоцiнка 1 252 253
Залишкова вартiсть
на 31.12.2014 342 3 022 11 494 1 819 91 16 768
Первiсна вартiсть
на 31.12.2014 року 6 250 39 577 3 969 346 50 142
Накопичений знос
на 31.12.2014 року 3 228 28 083 2 150 255 33 716

Основнi засоби Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за iсторичною собiвартiстю, тобто за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Компанiя користується частиною основних засобiв, якi переданi їй при приватизацiї держмайна в Українi, зокрема виробничими та адмiнiстративними будiвлями.
Земля не була передана в процесi приватизацiї. Компанiя придбала земельнi дiлянки в держави а також користується земельними дiлянками за договором оренди землi.
Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо її володiння, користування та розпорядження вiдсутнi.
Вартiсть основних засобiв, переданих у заставу станом:
на 31.12.2014 р. склала 7530 тис. грн. (знос 3787 тис. грн., залишкова вартiсть 3743 тис. грн.);
на 31.12.2013 р. склала 19750 тис. грн. (знос 13817 тис. грн., залишкова вартiсть 5933 тис. грн.);
на 01.01.2013 р. склала 19478 тис. грн. (знос 13013 тис. грн., залишкова вартiсть 6465 тис. грн.).
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) вiдсутнi.
Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає.
9. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
Iнвестицiйна нерухомiсть включає офiсне примiщення, склади та цех з обладнанням i утримується для отримання доходiв вiд оренди. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнювалася за собiвартiстю. У фiнансовiй звiтностi iнвестицiйна нерухомiсть вiдображена за iсторичною собiвартiстю, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї, яка проводиться iз застосуванням прямолiнiйного методу, згiдно п. 145.1 статтi 145 роздiлу III Податкового Кодексу України вiдповiдно класифiкацiї груп основних засобiв з дотриманням мiнiмального допустимих строкiв їх амортизацiї.


Змiни Iнвестицiйна нерухомiсть Всього
Залишкова вартiсть
на 01.01.2014 2 843 2 843
Знос на початок року 1 029 1 029
Надходження за рiк 0
Вибуття: первiсна 0
Вибуття: знос 0
Амортизацiйнi вiдрахування 118 118
Переоцiнка 0
Залишкова вартiсть
на 31.12.2014 1 696 1 696
Первiсна вартiсть
на 31.12.2014 року 2 843 2 843
Накопичений знос
на 31.12.2014 року 1 147 1 147

10. ЗАПАСИ
У фiнансовiй звiтностi товарно-матерiальнi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, оскiльки всi запаси придбанi в кiнцi 2014 року i їх первiсна вартiсть є реальною.
Готова продукцiя вiдображена у фiнансовiй звiтностi за виробничою собiвартiстю.
Уцiнка матерiальних запасiв не проводилася у 2014 роцi.

на 01.01.2014
тис. грн на 31.12.2014
тис. грн
Виробничi запаси
(сировина, матерiали, паливо, запчастини, МШП)
за iсторичною собiвартiстю 3558 3949
Голова продукцiя 12 26
Товари 1316 451
Всього запасiв 4886 4426


11. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

на 31.12.2013
тис. грн на 31.12.2014
тис. грн
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 4 729 18 059
Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 1 141 396
Мiнус резерв вiд знецiнення -21 -21
Всього дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 5 849 18 434

Фiнансова дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть Компанiї де номiнована в нацiональнiй валютi гривнi.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть не забезпеченi заставою.
12. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ

На 31.12.2013 на 31.12.2014
Кошти на банкiвських рахунках, де мiнованi у:
- гривнях 234 427
- доларах США
- євро
- росiйських рублях
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 234 427

Грошовi кошти не простроченi i не забезпеченi заставою
По грошових коштах в банках проценти не начисляються.
Компанiя має кредитнi лiнiї у формi "овердрафт" з лiмiтом 800 тисяч гривень на 31 грудня 2014 року, вiдкритi в українських банках, Цi кредитнi лiнiї забезпечено порукою керiвника Компанiї. Станом на 31 грудня 2014 року непогашений залишок цього овердрафту становив 524 тисячу гривень (станом на 31 грудня 2013 року - 351 тисяч гривень).
13. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
За перiод з 1 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року Компанiя не здiйснювала додаткових емiсiй акцiй, а тому станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований статутний капiтал становить 4904609,44 гривень, що вiдповiдає 19618436 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна.
Найбiльшою часткою акцiй ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" володiє фiзична особа Гуменюк Г.О. - 9453794 акцiй, що складає 48,1883 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй та фiзична особа Чернишова О.М. - 9453794 акцiй, що складає 48,1883 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй. Iншi юридичнi i фiзичнi особи володiють 710848 акцiй, що складає 3,6234 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй.
14. КРЕДИТИ

Найменування кредитора Сума станом на 31.12.2013р.
Сума станом
на 31.12.2014 % ставка
ПАТ «КРЕДО БАНК»
Додатковий договiр №1 до ген. Договору №0030/2012 вiд 28.05.2012 року 3 500,00 0,0 18%
Чернiвецьке вiддiлення ЦФ ПАТ «КРЕДО БАНК»
Додатковий договiр №2 до ген. Договору №0030/2012 вiд 28.05.2012 року 1 889,8 1 439,0 18%
Чернiвецьке вiддiлення ЦФ ПАТ «КРЕДО БАНК»
Додатковий договiр №3 до ген. Договору №0030/2012 вiд 28.05.2012 року 2 199,6 899,6 18%
Чернiвецьке вiддiлення ЦФ ПАТ «КРЕДО БАНК»
Додатковий договiр №4 до ген. Договору №0030/2012 вiд 28.05.2012 року 750,0 3 600,0 18,5%
Чернiвецьке вiддiлення ЦФ ПАТ «КРЕДО БАНК»
Додатковий договiр №5 до ген. Договору №0030/2012 вiд 28.05.2012 року 2 000,0 21%
Чернiвецьке вiддiлення ЦФ ПАТ «КРЕДО БАНК»
Додатковий договiр №6 до ген. Договору №0030/2012 вiд 28.05.2012 року 4 000,0 21%
Чернiвецьке вiддiлення ЦФ ПАТ «КРЕДО БАНК»
Додатковий договiр №7 до ген. Договору №0030/2012 вiд 28.05.2012 року 1 500,0 21%
Всього , тис. грн 8 339,4 13 438,6 х

15. Фiнансова оренда (ЛIЗИНГ)
Найменування кредитора Сума по договору
Предмет Договору Сума станом на 31.12.2013р.
Сума станом
на 31.12.2014
ТзОВ «ОТП ЛIЗИНГ»
Договiр фiнансового лiзингу №1132-L вiд 08.10.2013 1 410,0
Шафа кiнцевого вичтою тiстових заготовок
Посадчик ПТЗ-20
Оприскувач ОГП-3
Система автоматизацiї в-ва 901,2 717,9
ТзОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛIЗИНГОВИЙ ФОНД»

Договiр фiнансового лiзингу №2358/12/13-В вiд 17.12.2013 року 173,3 грн
(сума в гривнях на дату 17.12.2013 з прив’язкою до курсу долара НБУ 7,993)
Еквiвалент в Доларах 21,7 тис. дол.США Автомобiль АС-G-3302-288 С-АХI-1 2013 р.в. – 1 шт 415,8 470,1
Договiр фiнансового лiзингу №2357/12/13-В вiд 17.12.2013 року 173,3 грн
(сума в гривнях на дату 17.12.2013 з прив’язкою до курсу долара НБУ 7,993)
Еквiвалент в Доларах 21,7 тис. дол.США Автомобiль АС-G-3302-288 С-АХI-1 2013 р.в. – 1 шт
Договiр фiнансового лiзингу №1671/08/13-В вiд 17.12.2013 року 155,2 грн
(сума в гривнях з прив’язкою до курсу долара НБУ 7,993)
Еквiвалент в Доларах 19,4 тис. дол.США
Договiр фiнансового лiзингу №1672/08/13-В вiд 17.12.2013 року 155,2 грн
(сума в гривнях з прив’язкою до курсу долара НБУ 7,993)
Еквiвалент в Доларах 19,4 тис. дол.США Автомобiль АС-G-3302-206 С-АХI-1 2013 р.в. – 1 шт
Договiр фiнансового лiзингу №1673/08/13-В вiд 02.08.2013 року 155,2 грн
(сума в гривнях з прив’язкою до курсу долара НБУ 7,993)
Еквiвалент в Доларах 19,4 тис. дол.США Автомобiль АС-G-3302-206 С-АХI-1 2013 р.в. – 1 шт
Договiр фiнансового лiзингу №1674/08/13-В вiд 17.12.2013 року 155,2 грн
(сума в гривнях з прив’язкою до курсу долара НБУ 7,993)
Еквiвалент в Доларах 19,4 тис. дол.США Автомобiль АС-G-3302-206 С-АХI-1 2013 р.в. – 1 шт
ТОВ «УНIКРЕДИТ ЛIЗИНГ»
Договiр фiнансового лiзингу №289L11/00-LD вiд 12.11.2011 р. 120,6 тис. грн. (еквiвалент в доларах по курсу 7,9704 = 15126,34 дол. США)
Легковий автомобiль RENAULT Logan – 1 шт
95,0
Всього
тис. грн 1 412,0 1 188,0
16. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

На 31.12.2013 на 31.12.2014
Тис. Грн тис. грн
Кредиторська заборгованiсть за основною 6978 14299
Дiяльнiстю
Iнша кредиторська заборгованiсть 717 253
Всього кредиторська заборгованiсть за основною 7695 14552
дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Фiнансова кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть домiнована в нацiональнiй валютi гривнi.
В тому числi кредиторська заборгованiсть деномiнована у євро станом на 31.12.2014 р. 0 гривень Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi є поточною заборгованiстю i її вартiсть приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.

17. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ВИПЛАТАХ ПЕРСОНАЛУ
На 31.12.2013 на 31.12.2014
Тис. Грн тис. грн

Залишок за осн. дiяльнiстю 563 565
Iнша кредиторська заборгованiсть 717 253
Всього кредиторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 1280 818

18. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вiдповiдно до українського законодавства Товариство проводить вiдрахування та
утримання iз заробiтної плати
Нижче наведено рух по нарахуванню та виплатах по пенсiйних виплатах

Зобов'язання по пенсiйних виплатах 31 грудня 2013 31 грудня 2014
Залишок на початок року 218,4 325,5
Начислено зобов'язань 5865,9 6889,1
Сплачено зобов'язань 5758,8 7090,5
Залишок на кiнець року 325,5 124,1

19. Дохiд вiд реалiзацiї .
Далi наведено аналiз доходу вiд реалiзацiї наступним чином:
2013 р. 2014 р.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 78757 95725
До0хiд вiд реалiзацiї iнвестицiйної оренди 639
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 2300 2575
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 1545 1560
Всього доходiв вiд реалiзацiї: 80941 99860
20.Собiвартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть вiд реалiзацiї складається iз таких компонентiв:
Виробничi витрати 2013 р. 2014 р.
Сировина та витратнi матерiали 39743 44 493
Витрати на персонал 8766 11072
Амортизацiя 3235 2736
Товари в асортиментi 708 823
Iншi 478 7566
Всього: 52930 66690

21.Iншi доходи
Iншi доходи, складаються iз таких компонентiв:
Iншi доходи 2013 р. 2014 р.
Доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв 13182 4579
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 609 176
Доходи вiд операцiйних курсових рiзниць 21
Iншi доходи 1558 1494
Iншi доходи вiд неоперацiйної курсової рiзницi
Всього: 14761 6249
22.Iншi витрати
Iншi витрати складаються iз таких компонентiв:
Iншi витрати 2013 р. 2014 р.
Витрати вiд операцiйної оренди активiв 1444 683
Збитки вiд курсових рiзниць 38
Витрати вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв 12675 4103
Штрафи , пенi 23 43
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти
Iншi витрати 1315 1819
Iншi витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi 17
Всього: 15512 6648

23.Витрати на збут
Витрати на збут складаються iз таких компонентiв:
2013 р. 2014 р.
Амортизацiя основних засобiв
та нематерiальних активiв 346 511
Витрати на персонал 8084 9758
Витрати на рекламу(промоакцiя) 12 7782
Iншi ( в т.ч.витрати на транспорт) 13773 8345
Всього: 22203 26396


24.Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати складаються iз таких компонентiв:
2013 р. 2014 р.
Амортизацiя основних засобiв
та нематерiальних активiв 65 73
Витрати на персонал 2367 2288
Витрати на охорону 404 326
Податки 153 172
Iншi витрати 980 1739
Всього: 3969 4598

25.Фiнансовi витрати

2013 р. 2014 р.
Процентнi доходи -
Процентнi витрати :
Банкiвськi кредити та овердрафти 1820 2293
Фiнансовий лiзинг 76 683
Всього процентнi витрати: 1896 2976


26.Податок на прибуток
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий у груднi 2010 року. Згiдно iз зiманми до Кодексу ставка податку на прибуток у 2014 роцi становила 18%. Сума вiдстрочених податкiв була розрахована на основi нових ставок, враховуючи перiод в якому вiдкладений податок буде реалiзований.
Основнi компоненти (вiдшкодування) витрат з податку на прибуток за роки,що закiнчилися 31 грудня, були представленi таким чином:
Вiдстроченi податковi активи , в т.ч.:
ВПА, нарахованi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам
ВПА, нарахованi на резерв сумнiвних боргiв
ВПА, нарахованi на невикористанi в податковому облiку витрат 2013 року

Показники Оцiнка
активу зобовязань у бух облiку Оцiнка
активу зобовязань в податковому облку Тимчасовi рiзницi,
що вiднiмаються (гр. 2-3) ВПА на 31.12.14
гр. 4 * 18
(Дт 17)
1 2 3 4 5
Резерв сумнiвних боргiв 21,20 21,20 3,8
Резерв вiдпусток 335,00 335,00 60,3
64,1

27. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
Пов'язанi особи ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" - акцiонери, котрi мають контрольний пакет акцiй, а також управлiнський персонал.
Перелiк пов'язаних осiб:
1. Голова наглядової ради - Чернишова О.М. (основний акцiонер) частка - 48,188316.
2. Член наглядової ради - Гуменюк Г.О. (основний акцiонер) частка - 48,188316
3. Голова правлiння - Остапова А.П. (акцiонер) частка - 0,003369
4. Голова правлiння - Тищенко А.О.
5. Заступник голови правлiння - Басюк В.М.
6. Член правлiння - Абрамчук I.М.
7. Голова ревiзiйної комiсiї - Нечипорук Н.Г. (акцiонер) частка - 0,00000509
8. Член Ревiзiйної комiсiї - Вегера Н.В. (акцiонер) частка - 0,0014
9. Член Ревiзiйної комiсiї - Драпчинська Н.П. (акцiонер) - 0,0002
28. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Для цiлей управлiння компанiя має основнi сегменти: виробництво та реалiзацiя хлiбобулочних та кондитерських виробiв, макаронних виробiв з давальницької сировини, торгiвля iншими оборотними активами.

Сегменти iншi нерозподiленi.

Операцiйнi сегменти за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.Показник Хлiбобулочнi
та кондитерськi Макароннi
вироби Торгiвля iншими оборотними активами Нерозподiленi статтi ВСЬОГО
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Дохiд вiд операцiйної дiяльностi звiтних сегментiв 95725 79433 4579 13182 4135 1508 104439 94123
Iншi доходи 4 5 4 5
Всього зовнiшнi
доходи: 95725 79433 4579 13182 4139 1513 104443 94128
Дохiд вiд iнших сегментiв 1666 1574 1666 1574
ВСЬОГО доходiв 95725 79433 4579 13182 5805 3087 106109 95702
Прибуток до
оподаткування -3402 -71 476 80 1727 -817 -1199 -808
Амортизацiя 3477 3072 338 580 3815 3652
Сегментнi активи 18489 18901 908 23664 11508 42153 31317
Карпiтальнi видатки 2392 1379 3771
Сегментнi
зобовязання 2253 30038 15593 30038 17846
Прибуток сегментiв до оподаткування не включає iншi доходи (збитки) вiд курсових рiзниць, штрафи та iншi витрати.
Активи сегменту включають торгову дебiторську заборгованiсть , основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї , й не включають iншу дебiторську заборгованiсть та iнвестицiйну нерухомiсть, якi контролюються нарiвнi Товариства в цiлому.
Сегментнi зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованiсть та резерв вiдпусток й не включають короткостроковi та довгостроковi позики, iншу кредиторську заборгованiсть,
якi контролюються на рiвнi Товариства в цiлому.
Керiвництво здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожного з пiдроздiлiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки результатiв їх дiяльностi.
29. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову дебiторську заборгованiсть, торгову кредиторську заборгованiсть i грошовi кошти.
Основнi ризики включають : кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.
Ризик лiквiдностi
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами , а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Управлiння капiталом
Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi.
При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.
Юридичнi питання В процесi звичайної дiяльностi Товариство не зверталося з судовими позовами i до нього не виставлялося нiяких претензiй.
30. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

Значнi подiї пiсля звiтної дати вiдсутнi.
Луцькою ОДПI ГУ МIНдоходiв у Волинськiй областi були проведенi позаплановi перевiрки на пiдставi яких складенi акти в жовтнi 2013 та сiчнi 2014 рокiв. Данi акти оскаржуються в Адмiнiстративному порядку i тому спiрна сума податкового зобов'язання по податку на додану вартiсть 681335 гривень та по податку на прибуток 565062 гривнi 50 коп., 723 838 гривнi 50 коп. є неузгодженою, звiдси слiдує, що її можна буде стверджувати тiльки пiсля адмiнiстративної та судової процедури узгодження.

Голова правлiння: А.О. Тищенко
Головний бухгалтер: Н.П.Любчич

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток