Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Тищенко Андрiй Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05509694

4. Місцезнаходження

Волинська , -, 43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б

5. Міжміський код, телефон та факс

(0332) 780986 787300

6. Електронна поштова адреса

info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

hlib.teremno.com.ua

в мережі Інтернет

21.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.
Емiтент не користується послугами рейтингового агенства.
У звiтному роцi лiцензiїне отримувались.
Емiтент не є учасником юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
Облiгацiї та iншi цiннi папери не випускались.
Викуп акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду не здiйснювався.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1198 120 0000 001088

3. Дата проведення державної реєстрації

04.05.1994

4. Територія (область)

Волинська

5. Статутний капітал (грн)

4904609

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

498

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання

10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, торiв i тiстечок тривалого зберiгання

10.73 Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

303440

3) поточний рахунок

26006055402855

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"

5) МФО банку

303440

6) поточний рахунок

26006055402855

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ у Волинськiй областi

13347870

43020Україна м. Луцьк Київський майдан, 9

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тищенко Андрiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АР 169240 19.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України у м. Севастополi

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Харкiвський регiональний пiдроздiл ПрАТ "Датагруп"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 на 3 роки

9) Опис

Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради. Отримує заробiтну плату згiдно контракту.
Обраний 17.04.2013р., протокол Наглядової ради №12 вiд 18.04.2016р., контракт вiд 18.04.2016р. по 17.04.2019р.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гневик Людмила Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 987415 27.09.2005 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.

4) рік народження**

1968

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи - Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" - директор фiнансовий з 26.01.2015р., обiймала посади протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.08.2008р. по 08.04.2013р. ТОВ "Континiум-Трейд" - заступник директора з економiки та фiнансiв; з 15.04.2013р. по 01.08.2013р. - ПП Леонтьєв С.П. фiнансовий директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.02.2015 на 3 роки

9) Опис

Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена правлiння не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Басюк Валерiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 614959 04.01.2000 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ",головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.07.2014 по 22.07.2017

9) Опис

Бере участь у засiданнях правлiння. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть заступника голови правлiння не отримує.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iпатюк Iнна Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЮ 021753 04.10.2006 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» начальник булочного та кондитерських цехiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2015 на 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Органiзовує перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi для подання висновку по рiчному звiту. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть голови ревiзiйної комiсiї не отримує.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернишова Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

акцiонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2015 по 24.04.2018

9) Опис

Здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, планує та органiзовує роботу наглядової ради.Винагороди не отримує.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуменюк Ганна Омелянiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

4) рік народження**

1938

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

акцiонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2015 по 24.04.2018

9) Опис

Приймає участь у вирiшеннi питань наглядовою радою. Винагороди не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Драпчинська Надiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" , начальник хлiбного цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2015 по 24.04.2018

9) Опис

Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї.Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена ревiзiйної комiсiї не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вегера Надiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" , начальник змiни хлiбного цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2015 по 24.04.2018

9) Опис

Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена ревiзiйної комiсiї не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Любчич Наталiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 323078 05.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл.

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи - ТзОВ "Iнтер Буд Вест Груп" головний бухгалтер, обiймала посади протягом останнiх п'яти рокiв: з 27.08.2009р. по 23.11.2010р. ТзОВ "СМП" головний бухгалтер, з 19.05.2011р. по 28.07.2011р. ТзОВ "Укр-Фуд" головний бухгалтер, ТзОВ "Євро-Центр" головний бухгалтер за сумiсництвом; з 10.08.2011р. по 10.05.2012р. ПП "Канц-Лiдер" головний, провiдний бухгалтер; з 06.09.2012р. по 02.07.2013р. ТзОВ "Iнтер Буд Вест" головний бухгалтер, з 02.08.2013р. по 18.02.2015р. ТзОВ "Iнтер Буд Вест Груп" головний бухгалтер. Призначена на посаду безстроково. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.02.2015 безстроково

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.Персонально вiдповiдає за вiрнiсть i законнiсть вирiшення фiнансових питань дiяльностi ПАТ.Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Чернишова Олена Миколаївна

НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

9453794

48.188316

9453794

0

0

0

Член наглядової ради

Гуменюк Ганна Омелянiвна

НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

9453794

48.188316

9453794

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Вегера Надiя Василiвна

АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.

284

0.0014

284

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Драпчинська Надiя Петрiвна

АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.

35

0.0002

35

0

0

0

Усього

18907907

96.378232

18907907

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Чернишова Олена Миколаївна

НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МВ УМВСУ у Хмельницькiй областi

9453794

48.188316

9453794

0

0

0

Гуменюк Ганна Омелянiвна

НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МВ УМВСУ у Хмельницькiй областi

9453794

48.188316

9453794

0

0

0

Усього

18907588

96.376632

18907588

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

18.04.2016

Кворум зборів**

96.4

Опис

Порядок денний загальних зборiв.

1. Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння товариства.
3. Звiт Наглядової Ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2015 рiк iз висновками по рiчнiй фiнансовiй звiтностi та балансу пiдприємства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу за 2015 рiк.
6. Про розподiл чистого прибутку (збиткiв) товариства за 2015 рiк, вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2015 рiк.
По всiх питаннях порядку денного рiшення прийнятi одноголосно.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

13.10.2016

Кворум зборів**

99.84

Опис

Порядок денний позачергових загальних зборiв.
1. Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення про внесення змiн до Генерального договору №0030/2012 про здiйснення кредитування вiд 28.05.2012р. укладеного з ПАТ «Кредобанк» в частинi: продовження термiну дiї Генерального договору №0030/2012 про здiйснення кредитування вiд 28.05.2012р. до 27.05.2019 року та отримання в межах Генерального договору кредитiв.
3. Про вирiшення питання про передачу(збереження) в заставу (iпотеку) майна Товариства забезпечення кредитних договорiв або можливiстю надання нового за потреби.
4. Про надання згоди на звернення iз клопотанням до Чернишової О.М., ТзОВ «ХК «Хлiбнi iнвестицiї», ТзОВ «Перший столичний хлiбозавод», ПАТ «Чернiвецький хлiбокомбiнат» щодо виступу фiнансовим поручителем по кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» перед ПАТ «Кредобанк», якi виникнуть в зв’язку iз продовженням термiну дiї Генерального договору №0030/2012 про здiйснення кредитування вiд 28.05.2012р.
5. Визначення уповноваженої особи на укладання вiд iменi товариства кредитних договорiв, та договорiв застави (iпотеки).
6. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
7. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (з зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення). Затвердження протоколу про приватне розмiщення акцiй та проспекту емiсiї акцiй.
8. Визначення уповноваженого органу на проведення дiй щодо збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв.
9. Визначення уповноважених осiб на проведення дiй щодо збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв.
По всiх питаннях порядку денного рiшення прийнятi одноголосно.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

АФ "Аудит-ФАГ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

25089923

Місцезнаходження

43000 Волинська * м. Луцьк вул. Шопена,22а, оф.74

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1850

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0332) 722265

Факс

722265

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

*

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська * м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 2796651

Факс

(044) 2791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

*

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00032112

Місцезнаходження

03150 Київська Голосiївський м. Київ Горького, 127

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286514

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 2478082

Факс

(044) 2478082

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.

Опис

*

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.06.2010

19/03/1/10

Волинське ТУ ДКЦПФР

UA 4000082150

Бездокументарні іменні

0.25

19618436

4904609

100

Опис

Акцiї на фондових бiржах не торгуються.

 


XI. Опис бізнесу

ПАТ "ТЕРЕМНО-ХЛIБ" побудовано на честь 900-рiччя м. Луцька i 24 грудня 1983р. введено в експлуатацiю як Луцький хлiбозавод №1, який входив у Волинське виробниче об'єднання хлiбопекарної промисловостi i був розрахований на випуск 130 тн. хлiбобулочних виробiв за добу. 5 тавня 1994р. пiдприємство стало Орендним пiдприємством "Хлiб". 17 грудня 1996р. Орендне пiдприємство "Хлiб" було приватизоване i перетворене у Вiдкрите акцiонерне товариство"Хлiб", та перейменовано за рiшенням загальних зборiв ВАТ "Хлiб",протокол №2 вiд 20 липня 2011 року у Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб".
З типових проектiв хлiбозаводiв даного зразку це один з кращих на Українi.З пускового перiоду - це високомеханiзоване та автоматизоване пiдприємство, починаючи з безтарного зберiгання борошна i до реалiзацiї готової продукцiї в торгiвельну мережу.

 

В склад ПАТ входять: хлiбобулочний цех, макаронний цех,кондитерський цех, ремонтно-механiчна, будiвельна та транспортна дiльницi, торгiвельний вiддiл.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 498. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 4. Фонд оплати працi становить 22 116 000 грн.

 

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Емiтент не проводить з iншими органiзацiями спiльну дiяльнiсть.

 

Пропозицiї з боку третiх осiб не надходили.

 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка охоплює стандарти фiнансової звiтностi та облiку МСФЗ, МСБО 1, МСБО 7, МСБО 8, МСБО 16, МСБО 36, МСБО 2, МСБО 38, МСБО 39, МСБО 21, МСБО 12 та правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
У звiтному перiодi вiдбулися змiни в облiковiй полiтицi у зв’язку з переходом на нове програмне забезпечення (операцiйна система «1С Бухгалтерiя 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443), конфiгурацiя «"Управление производственным предприятием для Украины", редакция 1.3» та конфiгурацiя «"Управление торговлей для Украины, редакция 1.3, ABBY Ukraine».

 

Основнi види продукцiї, випуск яких здiйснюється сьогоднi: Хлiб подiльський пшеничний, под., 0,700 кг, Хлiб сiчовий, под., 0,700 кг, Батон "Файний", в/г, 0,500 кг, Хлiб "Здоров'я", под., 0,500 кг, Хлiб пряно-зерновий, форм., 0,400 кг, Хлiб родинний, 0,600 кг та кондитерськi вироби, такi як торти, заварнi вироби та печиво.
Основнi ринки збуту - це маркети i супермаркети м. Луцька, торговi точки емiтента по м. Луцьку, пiдприємцi Рожищенського, Кiверцiвського, Маневицького, Ковельського районiв.

 

Вiдчуження активiв не вiдбувалось. Придбання нового обладнання та модернiзацiя виробництва вiдбувається за рахунок банкiвських кредитiв та власних коштiв.
За звiтний перiод придбано наступнi активи:
№ п/п Iнвестицiї Сума, грн. без ПДВ
1 Автомийка 120 211,07
2 Автомобiлi (19 шт + муковоз + тягач + фургон торгiв.) 11 641 305,49
3 47 948,21
4 Газовий лiчильник (1 шт.) 18 900,00
5 Дорога пiдїздна 208 333,33
6 Живильники (6 шт.), перемикачi (11 шт) 195 192,48
7 Кондицiонер (8 шт.) 114 475,57
8 Контроль доступу, система вiдеонагляду 220 535,00
9 Котел КЕ-100н 23 333,33
10 Магнiтно-iмпульсна установка IМ-1,2-7(в комплектi поставки на 5 каналiв) 133 333,33
11 Машина для виробництва печива Ultra ML 900 3D 657 875,00
12 Машина для розрiзання бiсквiту МРБ-1 90 000,00
13 Машина пакувальна Турбопак 334 322,25
14 Вакуумний дiльник SD-300 Glimek (кап. ремонт) 50 000,00
15 Машина пакувальна Florida (кап. ремонт) 82 501,66
16 Машина тiстодiлильна для хлiба ПАРТА U2002- 4-а лi (ремонтно-вiдновлювальнi роб.) 87 285,00
17 Мiксер планетарний PL 60N та Apach APL 8В 1ф (2 шт. - кондит.ц.) 153 883,34
18 Насос н/ж ННЦ-Б (3 шт.) та насосний агрегат ОНЦ 1-12,5\20 90 240,00
19 Пластиковий резервуар для ПММ FUELMASTER 9000L 130 305,83
20 Повiтродувка EL 15/1Р (компресорна) 73 622,70
21 Повiтряний компресор БХМ 124 179,10
22 Свердловина 55 701,15
23 Сервер (1 шт.) + ноутбук (1 шт.) + Джерело безперебiйного живлення FSP Knight (1 шт.) 40 050,00
24 Хiмводоочистка (котельня) 167 680,00
25 Обладнання (автоматиз. комплекс багатокомпонен. доз. сипких компонентiв(булочний цех), конвеєр пружинний (2 шт), посадчик тiстових заготовок, система автомат. облад. тiсторозд. вiддiлення, слайсер RGV Lusso 300SL, установка пiдвищення тиску Grundfos) 423 056,60
26 Кiоски виготовленi власними силами (2 шт.) 196 697,31
27 Кiоск (1 шт. - реконструкцiя) 62 991,23
28 Касовий апарат (1 шт.) 6 500,00
29 Холодильна вiтрина (6 шт) 84 683,33
30 Шафа кiнцевого вистою тiстових заготовок РКШ-3 1 274 753,93
31 Швидкiснi ворота 3000х2700, в жовтому кольорi, (до-10) та монтаж (вiд. логiстики) 145 200,12
32 Iнше (вага - цех, дозатор гарячої води, завiса теплова (експед), калорифер (еспед), пилосос, плиткорiз електричний FS-850, рефрактометр лабораторний, таль ручна ланцюгова HFS-CB 05, бiгова дорiжка, спортивнi товари) 163 196,10
Разом: 17 218 292,46
Всього з ПДВ: 20 654 760,03

 

Правочини з власниками iстотної участi, посадовими, афiлiйованими особами у звiтному роцi не укладались.

 

Обладнання на пiдприємствi- це 6 поточно-механiчних лiнiй по виробництву хлiба. Основне обладнання експлуатується з 1983 р. Щорiчно проводяться плановi профiлактичнi та капiтальнi ремонти обладнання. Морально застарiле замiнюється на нове.
В цiлому по пiдприємству за 2016 рiк надiйшло за рiк основних засобiв на суму 20 654 тис грн. Суттєвих змiн зазнало податкове законодавства, спричиняючи незручностi для роботи вiддiлу фiнансiв. Досi триває антитерористична операцiя на Сходi України. Цi чинники пiдривають авторитет України на Мiжнародному ринку, спричиняють панiку серед українських виробникiв – i як наслiдок – продовження росту цiн на сировину, на товари та послуги. Не зважаючи на загальнi негативнi економiчнi тенденцiї, ПАТ «ТРЕМЕНО ХЛIБ» завдяки грамотному планування цiн на товари (продукцiю) отримало зростання прибутковостi за результатами 2016 фiнансового року.

 

Iстотними проблемами є стрiмкий рiст цiн на сировину, енергоносiї, газ природний, газ стиснений, паливно-мастильнi матерiали i ,як наслiдок, на хлiбобулочнi вироби.

 

Протягом звiтного перiоду виплачено 187 тис. грн. штрафних санкцiй.

 

Фiнансування вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв та кредитiв банкiв.

 

Всi укладенi договори на кiнець звiтного перiоду виконанi.

 

-

 

Дослiдження та розробки не проводились

 

1. Оскарження Податкового повiдомлення-рiшення № 0009602202 вiд 15.11.2013 р. вих. №6206/10/22.1 вiд 15.11.2013р. видане Луцькою ОДПI ГУ Мiндоходiв у Волинськiй областi, за платежем податок на додану вартiсть на суму 543 728 грн. та нарахована штрафна санкцiя на суму 135 932 грн. по взаємовiдносинах з ТзОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 316813242) та ТзОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924) за перiод 2012-2013 рр. Податкове повiдомлення-рiшення було складено на пiдставi акту № 1172/22.2/5509694 вiд 30.10.2013 року. 04.04.2014 року винесена постанова Волинським окружним адмiнiстративним судом, якою позов ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» задоволено повнiстю. Постановою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 25.01.2016р. ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» скасовано постанову Волинського окружного адмiнiстративного суду та прийняли постанову в якiй у позовi ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» вiдмовлено, вiдповiдно подано Касацiйну скаргу. 19.02.2016р. Вищим адмiнiстративним судом України прийнято ухвалу про вiдкриття касацiйної провадження у справi.
2. Оскарження Податкового повiдомлення-рiшення № 0009722201 вiд 20.11.2013 р. вих. №6461/10/22.6 вiд 20.11.2013р. Луцькою ОДПI ГУ Мiндоходiв у Волинськiй областi, за платежем податок на прибуток приватних пiдприємств на суму 510 449 грн. та нарахована штрафна санкцiя на суму 54613,5 грн. з питань по взаємовiдносинах з ПрАТ СК«Скайд» (код ЕДРПОУ16295210). зав перiод з 01.07.2010 по 31.12.2012 року. Постанова Волинського окружного адмiнiстративного суду 24.06.2014р, Ухвала Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду 12.11.2014р та ухвала вищого адмiнiстративного суду вiд 24.02.2016р. позитивнi, позов ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» задоволено. Касацiйну скаргу Луцької об?єднаної державної податкової iнспекцiї Головного управлiння Мiндоходiв у Волинськiй областi залишено без задоволення а постанову Волинського окружного адмiнiстративного суду та ухвалу Львiвського адмiнiстративного суду без задоволення.
3. Оскарження Податкового Податкове повiдомлення-рiшення №009492201 вiд 23.09.2014р. вих.. №14008/10/0318-22-01 вiд 23.09.2014р. Луцькою ОДПI ГУ Мiндоходiв у Волинськiй областi, за платежем податок на прибуток приватних пiдприємств по взаємовiдносинах з ТзОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 316813242) та ТзОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924)на суму 482559,00грн. та нарахована штрафна санкцiя на суму 241279,50грн. з питань дотримання вимог податкового, валютного та iншого законодавства за перiод з 01.07.2012р. по 31.12.2013р. Дане ППР було скасоване постановою вiд 14.01.2015р. Волинським окружним адмiнiстративним судом. Справа знаходиться в Вищому адмiнiстративному судi, касацiйну скаргу подала Луцка ОДПI, всi попереднi рiшення на користь ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ». Ухвалою вiд 17.06.2015р. вiдрито касацiйне провадження.

 

Основними ризиками є зростання цiн на енергоносiї та сировину та встановлення граничного рiвня рентабельностi до собiвартостi виробництва хлiба.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

18498

32511

0

0

18498

32511

будівлі та споруди

3017

3485

0

0

3017

3485

машини та обладнання

11881

14382

0

0

11881

14382

транспортні засоби

3117

13962

0

0

3117

13962

земельні ділянки

342

342

0

0

342

342

інші

141

340

0

0

141

340

2. Невиробничого призначення:

1577

1458

0

0

1577

1458

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

1577

1458

0

0

1577

1458

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

20075

33969

0

0

20075

33969

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає 71 811 тис.грн. Первiсна вартiсть збiльшилась на 31,85% . Коефiцiєнт зносу основних засобiв становить 0,65 коефiцiєнт придатностi 0,35. Нарахована сума зносу становить 39300 тис.грн. Майно емiтентом використовується без обмежень.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

13628

12237

Статутний капітал (тис. грн.)

4905

4905

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

4905

4905

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу.

Висновок

Товариство вiдповiдає вимогам ст 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

20219

X

X

у тому числі:

 

фiнансовий

23.05.2012

12965

18

27.05.2019

фiнансовий

19.03.2013

7254

18

18.03.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1506

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

994

X

X

Інші зобов'язання

X

16093

X

X

Усього зобов'язань

X

38812

X

X

Опис:

*

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.08.2016

5450

46460

11.73

Опис

На пiдставi рiшення Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» вiд 30 серпня 2016 року протокол №16 внесено змiни до ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ №0030/2012-8 про надання кредитної лiнiї вiд 25 вересня 2015 року вiдповiдно до ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про здiйснення кредитування№0030/2012 вiд "28" травня 2012 року, уклладеного з ПАТ "Кредобанк", згiдно яких збiльшено Максимальний лiмiт заборгованостi за кредитною лiнiєю з 9100тис.грн. до 14 450тис.грн, тобто на 5 450 тис.грн, що становить 11,73% вiд вартостi активiв емiтента.

2

13.10.2016

14450

46460

31.1

Опис

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» вiд 13 жовтня 2016 року прийнято рiшення про внесення змiн до Генерального договору №0030/2012 про здiйснення кредитування вiд 28.05.2012р. укладеного з ПАТ «Кредобанк» в частинi: продовження термiну дiї Генерального договору до 27.05.2019 року та отримання в межах Генерального договору кредитiв. Кредитний лiмiт в розмiрi 14 450тис. грн. залишається без змiн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.04.2016

19.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.08.2016

31.08.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

13.10.2016

17.10.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

25089923

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офiс 56

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1850 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Текст аудиторського висновку (звіту)

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ»
(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)
вул. Шопена, буд. 22а, м. Луцьк, 43005, Україна, тел. (0332) 72-22-65, е-mail audyt-fag@ukr.net

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«ТЕРЕМНО ХЛIБ»
за 2016 рiк

Акцiонерам та керiвництву
ПАТ «Теремно хлiб»
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» (надалi «Компанiя») (код ЄДРПОУ 05509694; дата державної реєстрацiї 04 травня 1994 року; мiсцезнаходження: вулиця Пiдгаєцька, 13б, мiсто Луцьк, Волинська область, Україна, 43008), яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан, форма № 1) станом на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд, форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) i звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2016 рiк, а також опис основних положень облiкової полiтики Компанiї та iншi примiтки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” та Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» пiсля 31 грудня 2016 року, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв на початок та на кiнець звiтного року. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2016 року, за допомогою виконання альтернативних процедур. Оскiльки залишки запасiв враховуються при визначеннi фiнансових результатiв, у нас не було можливостi визначити потенцiйну необхiднiсть коригування прибутку Товариства за 2016 рiк. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на вiдповiднi показники фiнансової звiтностi.
Висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи думки щодо фiнансової звiтностi, ми звертаємо увагу на те, що невизначенiсть ситуацiї в Українi впливає та може продовжувати впливати в найближчому майбутньому на дiяльнiсть акцiонерного товариства i ми не можемо спрогнозувати можливий вплив зовнiшнiх факторiв на безперервнiсть його дiяльностi в майбутньому. Ми не висловлюємо умовно-позитивну думку з цього питання.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
1. Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит – ФАГ».
2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово
надають аудиторськi послуги № 1850, видане за рiшенням Аудиторської палати України
вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжене до 29.10.2020 року.
3. Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офiс 56.
4. Телефон (факс): (0332) 72-22-65.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Договiр на проведення аудиту № 11 вiд 23.01.2017 р.
Дата початку аудиту – 23.01.2017 р., дата закiнчення - 07.04.2017 р.

Директор Аудиторської фiрми «Аудит - ФАГ» С.В. Лук’янчук (сертифiкат аудитора серiя № 007080, виданий за рiшенням
Аудиторської палати України № 274 вiд 19.07.2013 р.)
07.04.2017 р.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

2

1

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

26

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Інші (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

нi

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 10

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства