Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Тищенко Андрiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05509694
4. Місцезнаходження
Волинська , -, 43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б
5. Міжміський код, телефон та факс
(0332) 780986 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 82   30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці hlib.teremno.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.
Емiтент не користується послугами рейтингового агенства.
У звiтному роцi лiцензiїне отримувались.
Емiтент не є учасником юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
Облiгацiї та iншi цiннi папери не випускались.
Викуп акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду не здiйснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1198 120 0000 001088
3. Дата проведення державної реєстрації
04.05.1994
4. Територія (область)
Волинська
5. Статутний капітал (грн)
4904609
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
526
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, торiв i тiстечок тривалого зберiгання
10.73 Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
2) МФО банку
303440
3) поточний рахунок
26006055402855
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
5) МФО банку
303440
6) поточний рахунок
26006055402855

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення ФДМУ у Волинськiй областi 13347870 43020Україна м. Луцьк Київський майдан, 9 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тищенко Андрiй Олексiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
169240
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Харкiвський регiональний пiдроздiл ПрАТ "Датагруп", керiвник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2016 на 3 роки
9) Опис
Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю, органiзовує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради. Отримує заробiтну плату згiдно контракту.
Обраний 17.04.2013р., протокол Наглядової ради №12 вiд 18.04.2016р., контракт вiд 18.04.2016р. по 17.04.2019р.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смоляний Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" - директор комерцiйний з 01.12.2014 року.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.07.2017 по 24.07.2020 року
9) Опис
Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена правлiння не отримує. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Басюк Валерiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
614959
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ", головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.07.2017 по 24.07.2020
9) Опис
Бере участь у засiданнях правлiння. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть заступника голови правлiння не отримує.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iпатюк Iнна Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
021753
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» начальник булочного та кондитерських цехiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 на 3 роки
9) Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Органiзовує перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi для подання висновку по рiчному звiту. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть голови ревiзiйної комiсiї не отримує.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернишова Олена Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
058659
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
акцiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017 по 11.04.2020
9) Опис
Здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, планує та органiзовує роботу наглядової ради.Винагороди не отримує.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменюк Ганна Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ТОВ "ГIС IНВЕСТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017 по 11.04.2020
9) Опис
Приймає участь у вирiшеннi питань наглядовою радою. Винагороди не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Драпчинська Надiя Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
342823
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" , начальник хлiбного цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 по 24.04.2018
9) Опис
Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї.Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена ревiзiйної комiсiї не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вегера Надiя Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
552429
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" , начальник змiни хлiбного цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015 по 24.04.2018
9) Опис
Приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї. Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за дiяльнiсть члена ревiзiйної комiсiї не отримує.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Любчич Наталiя Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
323078
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи - ТзОВ "Iнтер Буд Вест Груп" головний бухгалтер, обiймала посади протягом останнiх п'яти рокiв: з 27.08.2009р. по 23.11.2010р. ТзОВ "СМП" головний бухгалтер, з 19.05.2011р. по 28.07.2011р. ТзОВ "Укр-Фуд" головний бухгалтер, ТзОВ "Євро-Центр" головний бухгалтер за сумiсництвом; з 10.08.2011р. по 10.05.2012р. ПП "Канц-Лiдер" головний, провiдний бухгалтер; з 06.09.2012р. по 02.07.2013р. ТзОВ "Iнтер Буд Вест" головний бухгалтер, з 02.08.2013р. по 18.02.2015р. ТзОВ "Iнтер Буд Вест Груп" головний бухгалтер. Призначена на посаду безстроково. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2015 безстроково
9) Опис
Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.Персонально вiдповiдає за вiрнiсть i законнiсть вирiшення фiнансових питань дiяльностi ПАТ.Отримує заробiнту плату згiдно штатного розпису за основну роботу. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Чернишова Олена Миколаївна 058659 9453794 48.188316 9453794 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Вегера Надiя Василiвна 552429 284 0.0014 284 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Драпчинська Надiя Петрiвна 342823 35 0.0002 35 0 0 0
Усього 18907907 96.378232 18907907 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Чернишова Олена Миколаївна 9453794 48.188316 9453794 0
Голтва Павло Сергiйович 9453794 48.188316 9453794 0
Усього 18907588 96.376632 18907588 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
2. Звiт Правлiння товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння товариства.
3. Звiт Наглядової Ради про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2016 рiк iз висновками по рiчнiй фiнансовiй звiтностi та балансу пiдприємства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу за 2016 рiк.
6. Про розподiл чистого прибутку (збиткiв) товариства за 2016 рiк, вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2016 рiк.
7. Вiдкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складi. Обрання Наглядової Ради Товариства.
8. Визначення та затвердження умов договорiв, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.

По всiх питаннях порядку денного рiшення прийнятi одноголосно.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.11.2017
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний позачергових загальних зборiв.
1. Обрання лiчильної комiсiї, секретаря зборiв, визначення порядку проведення зборiв.
2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
4.Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (з зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення). Затвердження протоколу про приватне розмiщення акцiй та проспекту емiсiї акцiй.
5.Визначення уповноваженого органу на проведення дiй щодо збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв.
6.Визначення уповноважених осiб на проведення дiй щодо збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв. Вiдкриття в ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв з можливiстю отримання в межах Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй, обiгових кредитiв, кредитiв-овердрафт тощо.
7. Передача майна (iпотеки наступної черги)в забезпечення виконання зобов’язань перед ПАТ «Кредобанк» по Генеральному договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв.
8. Надання повноважень Головi правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищенко Андрiю Олексiйовичу на укладення вiд iменi Товариства iз ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв ,отримання кредитiв в рамках Генерального договору про здiйснення кредитування , договору iпотеки та iнших документiв щодо кредитних операцiй з правом визначення всiх iстотних умов таких договорiв на власний розсуд
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛIБ” скликанi Наглядовою радою товариства.

По всiх питаннях порядку денного рiшення прийнятi одноголосно.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.06.2017
Кворум зборів** 0
Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛIБ” (далi по тексту – Товариство) скликанi Наглядовою радою товариства.
Проект порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї, секретаря зборiв, визначення порядку проведення зборiв.
2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Розгляд питання про укладення Договору поруки з банком АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛIБОЗАВОД» перед банком АТ «Райффайзен Банк Аваль». 4. Про надання згоди ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛIБ” виступити фiнансовим поручителем перед банком АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛIБОЗАВОД» за кредитним договором, який буде укладений мiж банком АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛIБОЗАВОД» .

Збори не вiдбулися у звязку з вiдсутнiстю кворуму

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АФ "Аудит-ФАГ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 25089923
Місцезнаходження 43000 Волинська * м. Луцьк вул. Шопена,22а, оф.74
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1850
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0332) 722265
Факс 722265
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис *

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Київська * м. Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 2796651
Факс (044) 2791322
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис *

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032112
Місцезнаходження 03150 Київська Голосiївський м. Київ Горького, 127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286514
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 2478082
Факс (044) 2478082
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис *

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.06.2010 19/03/1/10 Волинське ТУ ДКЦПФР UA 4000082150 Бездокументарні іменні 0.25 19618436 4904609 100
Опис Акцiї на фондових бiржах не торгуються.
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "ТЕРЕМНО-ХЛIБ" побудовано на честь 900-рiччя м. Луцька i 24 грудня 1983р. введено в експлуатацiю як Луцький хлiбозавод №1, який входив у Волинське виробниче об'єднання хлiбопекарної промисловостi i був розрахований на випуск 130 тн. хлiбобулочних виробiв за добу. 5 тавня 1994р. пiдприємство стало Орендним пiдприємством "Хлiб". 17 грудня 1996р. Орендне пiдприємство "Хлiб" було приватизоване i перетворене у Вiдкрите акцiонерне товариство"Хлiб", та перейменовано за рiшенням загальних зборiв ВАТ "Хлiб",протокол №2 вiд 20 липня 2011 року у Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб".
З типових проектiв хлiбозаводiв даного зразку це один з кращих на Українi.З пускового перiоду - це високомеханiзоване та автоматизоване пiдприємство, починаючи з безтарного зберiгання борошна i до реалiзацiї готової продукцiї в торгiвельну мережу.
 
В склад ПАТ входять: хлiбобулочний цех, макаронний цех,кондитерський цех, ремонтно-механiчна, будiвельна та транспортна дiльницi, торгiвельний вiддiл.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 526. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 4. Фонд оплати працi становить 30 765 511 грн.
 
Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями спiльну дiяльнiсть.
 
Пропозицiї з боку третiх осiб не надходили.
 
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка охоплює стандарти фiнансової звiтностi та облiку МСФЗ, МСБО 1, МСБО 7, МСБО 8, МСБО 16, МСБО 36, МСБО 2, МСБО 38, МСБО 39, МСБО 21, МСБО 12 та правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
У звiтному перiодi вiдбулися змiни в облiковiй полiтицi у зв’язку з переходом на нове програмне забезпечення (операцiйна система «1С Бухгалтерiя 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443), конфiгурацiя «"Управление производственным предприятием для Украины", редакция 1.3» та конфiгурацiя «"Управление торговлей для Украины, редакция 1.3, ABBY Ukraine».
 
Основнi види продукцiї, випуск яких здiйснюється сьогоднi: Хлiб подiльський пшеничний, под., 0,700 кг, Хлiб сiчовий, под., 0,700 кг, Батон "Файний", в/г, 0,500 кг, Хлiб "Здоров'я", под., 0,500 кг, Хлiб пряно-зерновий, форм., 0,400 кг, Хлiб родинний, 0,600 кг та кондитерськi вироби, такi як торти, заварнi вироби та печиво.
Основнi ринки збуту - це маркети i супермаркети м. Луцька, торговi точки емiтента по м. Луцьку, пiдприємцi Рожищенського, Кiверцiвського, Маневицького, Ковельського районiв.
 
Вiдчуження активiв не вiдбувалось. Придбання нового обладнання та модернiзацiя виробництва вiдбувається за рахунок банкiвських кредитiв та власних коштiв.
За звiтний перiод придбано наступнi активи:
№ п/п Iнвестицiї Сума, грн. без ПДВ
1 Автомобiль RENAULT MASTER (9 шт.) 4 609 510,10
2 Автомобiль Volkswagen Polo Sedan (1 шт.) 129 935,55
3 Аквамайстер (транс. дiльн.) 40 000,00
4 Вакуумний дiльник SD-180 Glimek (кап. ремонт) 52 500,00
5 Вентиляцiя (мийка тари) 36 395,00
6 Вертикальний насос CR10-10 (2 шт.) 89 120,00
7 Ворота гаражнi промисловi 2700х2930 (механiчна майстерня (iнвент. № 1) 32 233,33
8 Ворота секцiйнi пiдйомнi СПР,PROPLUS (7 шт.) 396 753,17
9 Дiжа 140л А2-ХТД н\ст (5 шт.) 42 700,00
10 Дозуюча станцiя рiдких компонентiв стаканчивого типу на 4 компоненти (лiнiя №4) 91 700,00
11 Камера дифростацiї 183 853,13
12 Кафе на Липинського (послуги) 8 500,00
13 Кiоск Торчин (вигот влас. силами) 17 037,35
14 Кондицiонер MIDEA (3 шт.) 45 603,47
15 Коректор об'єм газу ВЕГА-1,01 (2 шт.) 63 782,00
16 Лiчильник банкнот Dors 800 26 166,00
17 Манекени-автомати 204 845,30
18 Механiчна майстерня (iнвент. № 1) 144 889,08
19 Мiксер MW-60 25 000,00
20 Мiксер планетарний PL 60N 128 966,67
21 Морозильна камера "-18" 361 225,32
22 Морозильна камера SNAIGE (кондит.ц.) 7 732,50
23 Морозильне обладнання для швидкого охолодження хлiбобулочних виробiв 2 174 172,08
24 Насос н/ж ННО-Шв 3/30-с, Насос ННО-РП 15/30-т 88 000,00
25 Насосна станцiя (свердловина) 29 800,00
26 Ноутбук Lenovo IdeaPad (2 шт.) 12 360,00
27 Паркан 49 805,26
28 Пилосмок вакуумний FDB ST300S 10 638,65
29 Пiч пароконвекцiйна Unox XFT135 19 833,33
30 Пiч хлiбопекарська "Гостол"-3-я лiнiя (модерн. пульта управлiння) 41 666,67
31 Плита електрична ПЕД-2 (кондит.ц.) 8 750,00
32 Повiтряно-опалювальний агрегат PROTON LITE (2шт.) 65 289,93
33 Пристрiй для упаковки хлiбобулочних виробiв DPK-2-04 (Клiпсатор) 896 514,26
34 Проектор Optoma (2 шт.) 21 054,17
35 Ротацiйна пiч РЕВЕНТ модель 724/OG газова 1 030 090,50
36 Свердловина для тех. водопостачання 4 143,16
37 Система водоочистки (2 пов.) 16 500,00
38 Система очистки води (свердловина) 55 837,04
39 Стелаж СБКСтм (мат.склад.) 34 583,33
40 Сушка для рук TIFON автомат бiла (2 шт.) 39 373,76
41 Турнiкет Форма "Бiзант-5.1" 81 034,70
42 Холодильна вiтрина (1 шт.) 14 600,00
43 Шафа кондитерська Торiно-К550С (2 шт.) 39 683,34
44 Шприц дозатор 27 916,67
Разом: 11 500 094,82
Всього з ПДВ: 13 092 600,88
 
Укладалися у 2017 роцi договори про поворотну фiнансову допомогу в загальнiй сумi 320000 грн., залишок заборгованiстi на 31.12.2017 р. становить 100000 грн., яку остаточно повернуто в сiчнi 2018 року.
 
Обладнання на пiдприємствi- це 6 поточно-механiчних лiнiй по виробництву хлiба. Основне обладнання експлуатується з 1983 р. Щорiчно проводяться плановi профiлактичнi та капiтальнi ремонти обладнання. Морально застарiле замiнюється на нове.
В цiлому по пiдприємству за 2017 рiк надiйшло за рiк основних засобiв на суму 13 093 тис грн з пдв. Суттєвих змiн зазнало податкове законодавства, спричиняючи незручностi для роботи вiддiлу фiнансiв. Досi триває антитерористична операцiя на Сходi України. Цi чинники пiдривають авторитет України на Мiжнародному ринку, спричиняють панiку серед українських виробникiв – i як наслiдок – продовження росту цiн на сировину, на товари та послуги. Не зважаючи на загальнi негативнi економiчнi тенденцiї, ПАТ «ТРЕМЕНО ХЛIБ» завдяки грамотному планування цiн на товари (продукцiю) отримало зростання прибутковостi за результатами 2016 фiнансового року.
 
Iстотними проблемами є стрiмкий рiст цiн на сировину, енергоносiї, газ природний, газ стиснений, паливно-мастильнi матерiали i ,як наслiдок, на хлiбобулочнi вироби.
 
Протягом звiтного перiоду виплачено 4833 грн. штрафних санкцiй.
 
Фiнансування вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв та кредитiв банкiв.
 
Всi укладенi договори на кiнець звiтного перiоду виконанi.
 
-
 
Дослiдження та розробки не проводились
 
Судових справ за якими розгляддаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше % активiв емiтента у поточному роцi не вiдбувалося.
 
Основними ризиками є зростання цiн на енергоносiї та сировину та встановлення граничного рiвня рентабельностi до собiвартостi виробництва хлiба.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 32511 37141 0 0 32511 37141
будівлі та споруди 3485 4607 0 0 3485 4607
машини та обладнання 14382 14475 0 0 14382 14475
транспортні засоби 13962 16513 0 0 13962 16513
земельні ділянки 342 342 0 0 342 342
інші 340 1204 0 0 141 1204
2. Невиробничого призначення: 1458 0 0 0 1458 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 1458 0 0 0 1458 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 33969 37141 0 0 33969 37141
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає 71 811 тис.грн. Первiсна вартiсть збiльшилась на 31,85% . Коефiцiєнт зносу основних засобiв становить 0,65 коефiцiєнт придатностi 0,35. Нарахована сума зносу становить 39300 тис.грн. Майно емiтентом використовується без обмежень.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 13708 12237
Статутний капітал (тис. грн.) 4905 4905
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 4905 4905
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу.
Висновок Товариство вiдповiдає вимогам ст 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 15722 X X
у тому числі:  
фiнансовий 04.09.2017 617 0.000001 03.08.2019
фiнансовий 19.03.2013 15105 18 03.08.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1310 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 133 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 31064 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 48229 X X
Опис: *

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20.11.2017 загальнi збори акцiонерiв 15000 52439 28.60 про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв з можливiстю отримання в межах Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй, обiгових кредитiв, кредитiв-овердрафт тощо. Передано майна (iпотеки наступної черги)в забезпечення виконання зобов’язань перед ПАТ «Кредобанк» по Генеральному договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв. Надано повноважень Головi правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищенко Андрiю Олексiйовичу на укладення вищезазначених договорiв. 22.11.2017 http://hlib.teremno.com.ua/
Опис:
про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв з можливiстю отримання в межах Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй, обiгових кредитiв, кредитiв-овердрафт тощо. Передано майна (iпотеки наступної черги)в забезпечення виконання зобов’язань перед ПАТ «Кредобанк» по Генеральному договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв. Надано повноважень Головi правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищенко Андрiю Олексiйовичу на укладення вищезазначених договорiв.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
22.02.2017 22.02.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
12.04.2017 13.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.07.2017 25.07.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.10.2017 20.10.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.11.2017 22.11.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.11.2017 22.11.2017 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 25089923
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офiс 56
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1850 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 007080
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту 10
06.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 06.02.2018
25.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 25.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ»
(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)
Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офiс 56, тел. (0332) 72-22-65

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ»
за 2017 рiк

Акцiонерам та керiвництву
Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ»

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» (надалi «Компанiя») (код ЄДРПОУ 05509694; дата державної реєстрацiї 04 травня 1994 року; мiсцезнаходження: вулиця Пiдгаєцька, 13б, мiсто Луцьк, Волинська область, Україна, 43008), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал а також опис основних положень облiкової полiтики Компанiї та iншi примiтки за рiк, який закiнчився на зазначену дату.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Основа для висловлення думки iз застереженням
У зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» пiсля 31 грудня 2017 року, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв на кiнець звiтного року. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв, утримуваних на 31 грудня 2017 року, вартiсть яких вiдображена у Звiтi про фiнансовий стан у розмiрi 8439 тис.грн. i є суттєвою по вiдношенню до фiнансової звiтностi, вiдповiдно через виконання альтернативних процедур. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях запасiв, вiдображених чи не вiдображених в облiку, а також елементiв, що формують Звiт про сукупний дохiд. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на вiдповiднi показники фiнансової звiтностi.
Думка iз застереженням
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Основа для висловлення думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» станом на 31 грудня 2017 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв та власного капiталу за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р № 996-XIV i Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою КМУ вiд 28.02.2000 р. № 419 (зi змiнами та доповненнями).
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи думки щодо фiнансової звiтностi, ми звертаємо увагу на те, що невизначенiсть ситуацiї в Україна впливає та може продовжувати впливати в найближчому майбутньому на дiяльнiсть акцiонерного товариства i ми не можемо спрогнозувати можливий вплив зовнiшнiх факторiв на безперервнiсть його дiяльностi в майбутньому.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до вимог до аудиторського висновку, передбаченого статтею 75 Закону України «Про акцiонернi товариства».
За результатами перевiрки дiяльностi ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» за 2017 рiк ревiзiйною комiсiєю Компанiї пiдготовлено звiт, яким пiдтверджується достовiрнiсть та повнота даних фiнансової звiтностi Компанiї за звiтний перiод.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
1. Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит – ФАГ».
2. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1850, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжене до 29.10.2020 року.
3. Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офiс 56.
4. Телефон (факс): (0332) 72-22-65.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Договiр на надання аудиторських послуг № 10 вiд 06.02.2018 р.
Дата початку аудиту – 06.02.2018 р., дата закiнчення - 25.04.2018 р.
Директор Аудиторської фiрми «Аудит - ФАГ» С.В. Лук’янчук (сертифiкат аудитора № 007080, виданий за рiшенням
Аудиторської палати України № 274 вiд 19.07.2013 р.
i чинний до 19.07.2018 р).
25.04.2018 р.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 3 2
2 2016 2 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): вчинення значного правочину Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 2
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 26

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 10

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом рокуКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
Територія за КОАТУУ 0710100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 10,71
Середня кількість працівників 498
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 43008 м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 79 69 0
первісна вартість 1001 96 96 0
накопичена амортизація 1002 17 27 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 121 2974 0
Основні засоби: 1010 32511 37141 0
первісна вартість 1011 71811 72445 0
знос 1012 39300 35304 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 1458 0 0
первісна вартість 1016 2843 2843 0
знос 1017 1385 1385 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 34169 40184 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6889 8439 0
Виробничі запаси 1101 6388 8021 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 123 146 0
Товари 1104 378 272 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3904 7932 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

4934

1711

0
з бюджетом 1135 21 272 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 198 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 3 3 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 995 1362 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1488 1949 0
Готівка 1166 508 1009 0
Рахунки в банках 1167 87 114 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 37 85 0
Усього за розділом II 1195 18271 21753 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 52440 61937 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4905 4905 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8723 8803 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 13628 13708 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 12965 617 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 12965 617 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 7254 15105 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 13909 25737 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1506 1310 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 81 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 6 59 0
за розрахунками з оплати праці 1630 828 1253 0
за одержаними авансами 1635 994 133 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 995 1397 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 355 2618 0
Усього за розділом IІІ 1695 25847 47612 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 52440 61937 0

Примітки -
Керівник Тищенко А.О.
Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 203123 182654
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 121975 ) ( 118805 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

81148

63849
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6750 3565
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 17305 ) ( 10691 )
Витрати на збут 2150 ( 58115 ) ( 45792 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6051 ) ( 6319 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

6427

4612
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 29
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 2772 ) ( 2864 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 3467 ) ( 20 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

188

1757
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -108 -366
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

80

1391
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 80 1391

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 104228 101201
Витрати на оплату праці 2505 31648 22116
Відрахування на соціальні заходи 2510 6489 4782
Амортизація 2515 5195 4257
Інші операційні витрати 2520 55973 40651
Разом 2550 203533 173007

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 196118436 196118436
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00408 0.07090
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Тищенко А.О.
Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

246949

221154
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 334 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 994
Надходження від повернення авансів 3020 2474 7716
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1048 654
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 182979 )

( 182259 )
Праці 3105 ( 24882 ) ( 17945 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6574 ) ( 5576 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 24022 ) ( 14201 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 388 ) ( 263 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 14945 ) ( 7389 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 8689 ) ( 6549 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 4934 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1572 ) ( 5615 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1255 ) ( 4149 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 9521 -4161
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 360 1614
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 4588 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 411 ) ( 1355 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -51 259
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 8393 30828
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 14652 23508
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2772 ) ( 2856 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -9031 4464
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 439 562
Залишок коштів на початок року 3405 1488 788
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 22 138
Залишок коштів на кінець року 3415 1949 1488

Примітки -
Керівник Тищенко А.О.
Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ" за ЄДРПОУ 05509694
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4905 0 0 0 8723 0 0 13628
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4905 0 0 0 8723 0 0 13628
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 80 0 0 80
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 1391 0 0 1391
Залишок на кінець року 4300 4905 0 0 0 8803 0 0 13708

Примітки -
Керівник Тищенко А.О.
Головний бухгалтер Любчич Н.П.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року

1. ОСНОВНА ДIЯЛЬНIСТЬ
Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб" (далi-компанiя) засновано вiдповiдно до рiшення засновникiв: регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України по Волинськiй областi та органiзацiї орендарiв Орендного Пiдприємства "Хлiб", зареєстрованого виконавчим комiтетом Луцької мiської Ради народних депутатiв вiд 4 травня 1994 року за №05509694 вiд 17 грудня 1996 року №1 шляхом перетворення Орендного Пiдприємства "Хлiб" у Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Хлiб" вiдповiдно до законодавства України та перейменовано за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Хлiб", протокол №2 вiд 20 липня 2011 року у Публiчне акцiонерне товариство "Теремно хлiб" .
Основними видами дiяльностi, якими займається компанiя є:
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання.
10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання.
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
47.24 Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах.
Пiдприємство знаходиться у мiстi Луцьк, вулиця Пiдгаєцька,13 Б, Україна, поштовий iндекс 43008
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2016 та 2017 року складала 498 та 526 осiб. Компанiя є акцiонерним товариством, акцiї якого перебувають у вiльному обiгу на вiдкритому ринку цiнних паперiв.
Станом на 31 грудня 2017 року такi акцiонери володiли акцiями компанiї:

№ з/п Акцiонери пiдприємства 31.12.2016 31.12.2017 р.
% %
1 2 3 4
1. Голтва Павло Сергiйович 48,1883 48,1883
2. Чернишова Олена Миколаївна 48,1883 48,1883
3. Агрофiрма "Заповiт" Україна 0,4078 0,4078
4. КСП "Волинь" Україна 0,2243 0,2243
5. КСП "Коршiв" Україна 0,2243 0,2243
6. КСП "Свiтанок" Україна 0,3058 0,3058
7. Iншi фiзичнi особи 2,4612 2,4612
Всього: 100 100


Ця фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi України - гривнi. Всi суми наведенi у тисячах гривень, крiм вартостi акцiй та прибутку на акцiю
2. УМОВИ РОБОТИ КОМПАНIЇ
Розвиток України у 2017 роцi перебував пiд суттєвим впливом зовнiшнiх несприятливих чинникiв. У свiтовiй економiцi продовжують знижуватися попит i цiни на традицiйну українську експортну продукцiю, що вiдповiдним чином вiдображалося на показниках платiжного балансу та розвитку реального сектора економiки. Оскiльки економiка України у 2017 роцi , так само як у 2016, зазнала високих економiчних i полiтичних ризикiв, то Компанiя, як i iншi компанiї, працювала в умовах суттєвих урядових обмежень, Уряд України запровадив ряд обмежень щодо валюто обмiнних операцiй, якi були спрямованi на стабiлiзацiю нацiональної валюти гривнi, а нацiональний банк України для зниження iнфляцiї скоротив обсяги грошової маси в обiгу.
Досi триває антитерористична операцiя на Сходi України. Цi чинники пiдривають авторитет України на Мiжнародному ринку, спричиняє панку серед українських виробникiв – i як наслiдок – продовження росту цiн на сировину, на товари та послуги.
Нацiональний банк України погiршив прогноз iнфляцiї на 2018 рiк до 8,9% з 7,3%.
Про це повiдомляється на сайтi НБУ.
"Протягом 2018-2020 рокiв iнфляцiя поступово знижуватиметься", - йдеться в повiдомленнi Нацбанку.
"Це насамперед буде результатом жорсткої монетарної полiтики на прогнозному горизонтi. Однак Нацiональний банк прогнознує, що у 2018 роцi iнфляцiя залишатиметься високою: 8.9% загальна i 8.2% базова", - додали в НБУ.
Нацбанк зазначає, що такий iнфляцiйний тиск зумовлений низкою факторiв.
На iнфляцiю влинуло перенесення зростання цiн сирих продуктiв на цiни продуктiв з високим ступенем обробки, активне зростання споживчого попиту, що зумовлюватиметься збiльшенням доходiв населення на фонi пiдвищення соцiальних стандартiв та зростання заробiтної плати.
Крiм того пiдвищення зовнiшньої вразливостi економiки України через затримку у продовженнi спiвпрацi з МВФ, що ускладнює залучення капiталу i зумовлює тиск на обмiнний курс гривнi.
Також вплинули високi iнфляцiйнi очiкування населення та бiзнесу, спричиненi поточними темпами зростання споживчих цiн та волатильнiстю на валютному ринку в останнi мiсяцi, та стрiмке зростання свiтових цiн на нафту, яке зумовлює подорожчання палива на внутрiшньому ринку.
Нацбанк зазначає, що у подальшому зниження iнфляцiї забезпечуватимуть збереження жорсткої монетарної полiтики, збiльшення пропозицiї продуктiв харчування та уповiльнення iмпортованої iнфляцiї.
"Вiдповiдно знижуватимуться як темпи зростання цiн сирих продовольчих товарiв, так i базова iнфляцiя, яка суттєво вiд них залежить. У результатi iнфляцiя повернеться до цiльового дiапазону в серединi 2019 року i становитиме 5.8% на кiнець наступного року. У 2020 роцi iнфляцiя уповiльниться до 5.0%, що вiдповiдатиме центральному значенню цiльового дiапазону", - пiдкреслили в НБУ.
За пiдсумками 2017 року iнфляцiя в Українi становила 13,7%.
Нацiональний банк також пiдняв облiкову ставку на 1,5 процентних пункти до 16%. Данi прогнози експертiв можуть мати подальший негативний вплив на економiку України, а, отже, i на бiзнес компанiї.
3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Компанiя складала фiнансову звiтнiсть за Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а датою переходу на МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" стало 01 сiчня 2012 року. Перехiд на МСФЗ здiйснювався з 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". За 2012 рiк компанiя складала попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
Основою фiнансової звiтностi за 2017 рiк є концептуальна основа загального призначення.
Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах українських гривень
Випуск фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, був затверджений у вiдповiдностi з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" вiд 22 квiтня 2017 р.

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Нижче описанi основнi принципи облiковi полiтики, що використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, якщо воно стає стороною конкретних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Компанiя визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi для погашення;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Нематерiальнi активи. Придбанi нематерiальнi активи оцiнюються при первiсному визнаннi за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є в наявностi.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, рахункiв у банках та коштах в дорозi (iнкасованi кошти в дорозi).
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та оцiнюється за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою реалiзацiйною вартiстю, iз застосуванням резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв компанiя нараховує в кiнцi року. Розрахунок резерву сумнiвних боргiв здiйснюється за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi кожного дебiтора.
Безнадiйна заборгованiсть - дебiторська заборгованiсть у разi неможливостi повернення списується за рахунок створеного резерву.
Фiнансовi зобов'язання
Кредити банкiв
Кредити банкiв визнаються за вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень. Вiдповiдно до положень бухгалтерського облiку, на кiнець року проводиться iнвентаризацiя заборгованостi по кредитам, в результатi якої проводиться подiл iснууючих зобовязань на довгостроковi та короткостроковi. Витрати на проценти та iншi витрати товариства пов'язанi iз запозиченням - це фiнансовi витрати, якi визначаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо компанiя має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
Основнi засоби
Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом. якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг , або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Первiсно компанiя оцiнює основнi засоби за iсторичною собiвартiстю.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх iсторичною собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Подальшi витрати
Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.


Амортизацiя основних засобiв
Нарахування амортизацiї активу починається з дати , коли об'єкт став придатним для експлуатацiї .
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисної служби активiв.
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утриманий для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнювалась за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї проводилась iз застосуванням прямолiнiйного методу, згiдно п. 138.3.3. статтi 138 роздiлу III Податкового Кодексу України вiдповiдно класифiкацiї груп основних засобiв з дотриманням мiнiмально допустимих строкiв їх амортизацiї . Важливим є факт виведення iнвестицiйної нерухомостi iз складу як такової i перенесення її у склад власних основних засобiв. Данi змiни обумовленi продажем обладнання для виговлення макаронiв i розiрванням Договору оренди виробничого обладнання та примiщень з орендодавцем.
Оренда
Операцiйна оренда - компанiя, як орендар.
Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за договорами операцiйної оренди списуються за прямолiнiйним методом на витрати протягом строку оренди i включаються до складу iнших операцiйних витрат.
Операцiйна оренда - компанiя, як орендодавець.
Компанiя вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активу , що є предметом операцiйної оренди вiдповiдно до виду активу.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається у складi прибутку або збитку за прямолiнiйним методом , протягом строку оренди .
Фiнансовий лiзинг - компанiя, як лiзингоодержувач.
Компанiя вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи , що є предметом фiнансового лiзингу.
При нарахуваннi лiзингового платежу компанiя збiльшує витрати на таку частину лiзингового платежу, яка дорiвнює сумi процентiв або комiсiї нарахованих на вартiсть об'єкта фiнансового лiзингу (без урахування частини лiзингового платежу, що надається в рахунок компенсацiї частини вартостi об'єкта фiнансового лiзингу) за прямолiнiйним методом згiдно графiка лiзингових платежiв.
Оподаткування - податки на прибуток.
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв .
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України з використанням податкових ставок, чинних ( або в основному чинних) на дату балансу.
У 2016 роцi продовжує дiяти порядок, який почав застосовуватись з 2015 року i ґрунтується на визначеннi фiнансового результату (прибутку до оподаткування) за даними бухгалтерського облiку та його подальшого коригування на незначний перелiк визначених законом податкових рiзниць.
ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ», як пiдприємство, яке має рiчний доход в обсязi, що перевищує 20 мiльйонiв гривень, зобов’язане вести облiк податкових рiзниць, визначених ПКУ.
Нова редакцiя роздiлу III ПКУ використовує нову незвичну термiнологiю i методологiю податкового облiку – замiсть ведення окремого облiку доходiв та витрат пропонується вести лише облiк податкових рiзниць. При цьому, за своїм юридичним змiстом ранiше використовуваним фразам «до складу доходiв податкового облiку включається» або «до складу витрат податкового облiку не включається» є юридична конструкцiя «фiнансовий результат до оподаткування збiльшується». Еквiвалентом ранiше використовуванiй фразi «до складу доходiв не включається» або «до складу витрат включається», є юридична конструкцiя «фiнансовий результат до оподаткування зменшується».
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх податкових рiзниць за методом балансових зобов'язань.
Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно всiх податкових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Компанiя згiдно методики застосування МСФЗ з врахуваннями змiн до ПКУ списує поточнi та вiдстроченi податки, як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод.

Виплата працiвникам.
Компанiя визнає виплати працiвникам заробiтної плати, як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Працiвники мають права на майбутнi виплати вiдпускних.
Забезпечення
Компанiя у 2017 роцi нараховує резерв коштiв на забезпечення оплати вiдпусток у розмiрi 10,76 % нарахованого фонду оплати працi помiсячно.
Отримана сума збiльшується на величину єдиного внеску. На кiнець року проводиться iнвентаризацiя суми забезпечень, i при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення вiдпусток, що i вiдбулось на прикiнцi 2017 року. Скоригована (сторнована) сума становила 311 756,45 грн грн i була включена у склад доходiв компанiї.

Пенсiї та пенсiйнi плани:
Компанiя проводить визначенi вiдрахування до Державної пенсiйної системи України, яка вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, що розраховується як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до перiоду, в якому заробiтна плата нараховується. Компанiя не має додаткових схем пенсiйного забезпечення.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визначаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу визначаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв визначаються як витрати перiоду.

Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi вiдображаються за курсом на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку, або збитку в тому перiодi у якому вони виникають.
Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi. Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, яка застосовувалася на основi дiючих у 2017 роцi МСФЗ, за винятком нових стандартiв i iнтерпретацiй, якi вступили в дiю пiсля 31.12.2017 р. У випадку впливу на облiкову полiтику Компанiї нових стандартiв та iнтерпретацiй планується здiйснити певнi коригування нерозподiленого прибутку та активiв чи зобов'язань.


5. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОЦIНКИ
Невизначенiсть оцiнок. У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Компанiї використовує свої судження та здiйснює оцiнки при визначеннi сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, користуючись основними принципами МСФЗ. У випадку неможливостi застосування облiкових полiтик, керiвництво робить припущення, оцiнки i допущення вiдносно балансової вартостi активiв i зобов'язань, якi не є очевидними з iнших джерел. Оцiнка та вiдповiднi припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших iстотних факторах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. Оцiнки i пов'язанi з ними допущення регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, в якому оцiнка була переглянута, якщо змiна впливає лише на цей перiод, або в тому перiодi, до якого вiдноситься змiна, i в майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi перiоди.
Основнi припущення, якi стосуються майбутнього або iнших основних джерел виникнення невизначеностi оцiнок на звiтну дату та якi можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду, включають такi активи та зобов'язання.
Справедлива вартiсть основних засобiв. Компанiя вирiшила застосовувати виключення вiд вимог МСФЗ щодо облiку основних засобiв за справедливою вартiстю в якостi умовної вартостi, передбаченi МСФЗ 1 для суб'єктiв господарювання, якi застосовують МСФЗ вперше, та вiдобразила свої основнi засоби за iсторичною собiвартiстю, тобто оцiнка вартостi основних засобiв не проводилася.
Оподаткування. Керiвництво Компанiї вважає, що Компанiя дотримувалася всiх положень чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненостi в тiм, що податковi органи не iнтерпретують дотримання Компанiєю положень чинного законодавства в iнший спосiб, i що як наслiдок Компанiї не будуть нарахованi додатковi податки, штрафи та пенi.
Первiсне визнання операцiй з пов'язаними сторонами. В процесi своєї роботи Компанiя не проводить операцiї з пов'язаними сторонами. На випадок проведення таких операцiй, вiдповiдно до МСФЗ 39 фiнансовi iнструменти повиннi спочатку вiдображатися за справедливою вартiстю. При вiдсутностi активного ринку по окремих операцiях керiвництвом Компанiї необхiдно використовувати професiйнi судження. Пiдставами для судження буде цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами.


6. ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Ця фiнансова звiтнiсть є рiчною фiнансовою звiтнiстю Компанiї, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ.

7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ
З 1 сiчня 2017 року набули чинностi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що є обов’язковими для застосування в облiкових перiодах, починаючи з 01 сiчня 2017 року. Компанiя не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов’язкового застосування.
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї здiйснило оцiнку впливу на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв та змiн до них.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (випущено у липнi 2014 року, а обов’язкове застосування перенесено на 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати) - використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов'язань. Вiдповiдно до цього стандарту фiнансовi активи повиннi вiдноситися до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю; фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв.
Вiдповiдне рiшення приймається при первiсному визнаннi фiнансових iнструментiв. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi суб’єкта господарювання, яку вiн використовує для управлiння своїми фiнансовими iнструментами, та вiд характеристики грошових потокiв вiд такого iнструмента згiдно договору.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
МСФЗ 9 є добровiльним, i Компанiя наразi не планує застосовувати його iснуючу версiю та оцiнює вплив нового стандарту на фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами». Цей новий стандарт встановлює основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакету послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватися окремо, а будь – якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, пов’язанi з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту.
Стандарт випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати.
Наразi Компанiя оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
МСБО 16 «Основнi засоби» МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Виправлення належать до методiв амортизацiї, що залежать вiд показника доходу. При використаннi такого механiзму вартiсть активу розподiляють пропорцiйно до вiдношення визнаного в перiодi доходу до загальної суми доходу, очiкуваної до одержання вiд експлуатацiї активу. Рада з МСБО зазначила, що «доходний» метод не завжди достеменно вiдображає природу одержання економiчних вигiд вiд використання активу. Причина в тому, що на дохiд можуть впливати рiзнi чинники (ринкова кон’юнктура, iнфляцiя, тощо).
МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть». Коригування МСФЗ 5 стосується змiнi способу вибуття активiв, призначених до продажу: розглядається декласифiкацiя активу, якщо його передбачається не продати, а передати власнику.
МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». Правило подання у звiтi лише суттєвих статей однаково стосується i примiток. Систематизовано приклади групування примiток. Пояснюються правила подання у звiтностi промiжних пiдсумкових статей. Не дозволяється дiлити тi статтi, якi згiдно зi стандартами необхiдно окремо подавати у звiтностi. Уточнюється формат подання показникiв iншого сукупного доходу.
Прийнятi iншi новi положення бухгалтерського облiку, як вважає керiвництво Компанiї, не мають i не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї пiсля їх прийняття, зокрема:
- МСФЗ 14 «Вiдстроченi платежi по дiяльностi, що здiйснюється за регульованими тарифами» - випущений в сiчнi 2014 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- «Продаж чи внесок активiв у асоцiйоване чи спiльне пiдприємство iнвестором» - змiни до МСБО 10 i МСБО 28, випущенi у вереснi 2014 року i застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- «Облiк угод iз придбання часток пiдприємств у спiльних операцiях» - змiни до МСБО 11, випущенi в травнi 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- «Роз’яснення прийнятних методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв» - змiни до МСБО 16 та МСБО 38, випущенi в травнi 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- «Застосування методу пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi» - змiни до МСБО 27, випущенi у серпнi 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року.
- змiни до МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» - набуває чинностi з 2017 року, щодо розкриття в Примiтках всiєї необхiдної iнформацiї про iнвестицiї в дочiрнi, спiльнi або асоцiйованi пiдприємства, якi класифiкують як утримуванi для продажу;
- змiни до МСФЗ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 якi стосуються малих i середнiх пiдприємств i якi скерованi на полiпшення викладених ранiше встановлених вимог. Змiни до МСФЗ 17 дозволяють тепер малим i середнiм пiдприємствам застосовувати модель облiку основних засобiв за переоцiненою вартiстю.
- змiни до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв», якi спрямованi на те, аби у фiнансовiй звiтностi розкривалася розширена iнформацiя про кредиторську заборгованiсть, пов’язану з фiнансовою дiяльнiстю (як грошову, так i негрошову);
- змiни до МСБО 12, щодо визнання вiдстроченого податкового активу з нереалiзованими збитками.
8. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Змiни Земля Будинки
i споруди Машини
та обладнання Транспортнi
засоби Iнше Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2017 342 7192 46412 17236 629 71811
Знос на початок року 3707 32028 3273 292 39300
Надходження за рiк 2916 2892 4739 943 11490
Вибуття: первiсна 13 10305 509 29 10856
Вибуття: знос 11 9758 494 29 10292
Амортизацiйнi вiдрахування 1792 2254 2174 76 6296
Переоцiнка
Залишкова вартiсть
на 31.12.2017 342 4607 14475 16513 1204 37141
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017 року 342 10095 38999 21466 1543 72445
Накопичений знос
на 31.12.2017 року 5488 24524 4953 339 35304

Основнi засоби Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за iсторичною собiвартiстю, тобто за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Компанiя користується частиною основних засобiв, якi переданi їй при приватизацiї держмайна в Українi, зокрема виробничими та адмiнiстративними будiвлями.
Земля не була передана в процесi приватизацiї. Компанiя придбала земельнi дiлянки в держави, а також користується земельними дiлянками за договором оренди землi.
Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо її володiння, користування та розпорядження вiдсутнi.
Вартiсть основних засобiв, переданих у заставу станом:
На 01.01.2017 склала 7546 тис. грн (знос 4 283 тис. грн, залишкова вартiсть 3263 грн)
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) вiдсутнi.
Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає.
9. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
У вереснi 2017 року вiдбулися змiни у складi iнвестицiйної нерухомостi. А саме: пiдприємство реалiзувало обладнання для виготовлення макаронiв, яке надавало в оперативну оренду юридичнiй особi ТзОВ ПК «ЗАГРАВА». Iнвестицiйна нерухомiсть включала офiсне примiщення, склади та цех з обладнанням. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнювалася за собiвартiстю. У фiнансовiй звiтностi iнвестицiйна нерухомiсть на початок року вiдображена за iсторичною собiвартiстю, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї. Обладнання було реалiзовано за справедливою вартiстю.
10. ЗАПАСИ
У фiнансовiй звiтностi товарно-матерiальнi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, оскiльки всi запаси придбанi в кiнцi 2017 року i їх первiсна вартiсть є реальною. До змiни облiкової системи – до 01.04.2015 року – використовувався метод оцiнки вибуття запасiв ФIФО. Пiсля 01.04.2015 року, група компанiй «Хлiбнi iнвестицiї», в яку входить ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ», прийняли рiшення застосовувати середньозважений метод оцiнки вибуття запасiв. Цi та iншi змiни знайшли своє вiдображення в облiковiй полiтицi пiдприємства, затвердженої Наказом № 48 вiд 02.04.2015 року.
Готова продукцiя вiдображена у фiнансовiй звiтностi за виробничою собiвартiстю.
Уцiнка матерiальних запасiв у 2017 роцi проводилась на суму перевищення цiни продажу вiд собiвартостi даних запасiв.

на 01.01.2017
тис. грн на 31.12.2017
тис. грн
Виробничi запаси
(сировина, матерiали, паливо, запчастини, МШП)
за iсторичною собiвартiстю 6 388 8 021
Готова продукцiя 123 146
Товари 378 272
Всього запасiв 6 889 8 439

11. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

на 31.12.2016
тис. грн на 31.12.2017
тис. грн
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 8 883 9 939
Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 995 1 362
Мiнус резерв вiд знецiнення -21 -21
Всього дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 9 857 11 280

Фiнансова дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть Компанiї де номiнована в нацiональнiй валютi гривнi.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть не забезпеченi заставою.
12. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ

На 31.12.2016 на 31.12.2017
Кошти на банкiвських рахунках, де мiнованi у:
- гривнях 1 488 1 949
- доларах США
- євро
- росiйських рублях
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1 488 1 949

Грошовi кошти не простроченi i не забезпеченi заставою
По грошових коштах в банках проценти не нараховуються.
Компанiя має кредитнi лiнiї у формi "овердрафт" з лiмiтом 1 000 тисяч гривень на 31 грудня 2017 року, вiдкритi в українських банках, Цi кредитнi лiнiї забезпечено порукою керiвника Компанiї. Станом на 31 грудня 2017 року непогашений залишок цього овердрафту становив 999 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2016 року - 299 тисяч гривень).
13. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
За перiод з 1 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року Компанiя не здiйснювала додаткових емiсiй акцiй, а тому станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований статутний капiтал становить 4 904 609,00 гривень, що вiдповiдає 19618436 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна.
Найбiльшою часткою акцiй ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" володiє фiзична особа Голтва П.С. - 9453794 акцiй, що складає 48,1883 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй та фiзична особа Чернишова О.М. - 9453794 акцiй, що складає 48,1883 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй. Iншi юридичнi i фiзичнi особи володiють 710848 акцiй, що складає 3,6234 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй.

14. КРЕДИТИ ДОВГОСТРОКОВI

Найменування кредитора Сума станом на 31.12.2016р.
Сума станом
на 31.12.2017 р. % ставка
Чернiвецьке вiддiлення ЦФ ПАТ «КРЕДО БАНК»
Додатковий договiр №№0030-2012-9 от 23.12.16- до ген. Договору №0030/2012 вiд 28.05.2012 року 10 549,9 0 18,0%
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк»
Договiр № 010/КБ-2015, сума 460,34 тис.грн. 153,5 0 13,9%
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк»
Договiр № 008/КБ-2016 сума 1013,45 тис.грн. 309,7 0 14,9%
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк»
№011/КБ-2016 от 10.02.16 184,3 0 12,9%
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк»
№020/КБ-2016 от 10.05.16 25,5 0 0,000001%
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк»
№023/2016-КБ от 03.06.16 29,7 0 0,000001%
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк»
№025/2016-КБ от 11.07.16 708,7 0 9,9%
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк»
№1126201/2016-КБ-1 от 16.11.16 1003, 4 0 0,000001%
Кред.договiр №1126201/2 вiд 04.09.17р. 0 617,4 0,000001%
Всього , тис. грн 12 964,7 617,4 х

15. Фiнансова оренда (ЛIЗИНГ)
Компанiя у 2017 фiнансовому роцi не використовувала лiзинговi операцiї як фiнансовий iнструмент.


16. Кредити КОРОТКОСТРОКОВI
Найменування кредитора Сума по договору
Предмет Договору Сума станом на 31.12.2016р.
Сума станом
на 31.12.2017
Чернiвецьке Вiддiлення ЦФ ПАТ «Кредо банк» Додатковий. дог№2 до Генерального. дог.0030/2012
2977,00 тис.грн. Поповнення обiгових коштiв 249,0 0
Чернiвецьке Вiддiлення ЦФ ПАТ «Кредо банк» Додатковий. дог№10 до Генерального. дог.0030/2012
1 000,00 тис.грн. Поповнення обiгових коштiв 0 999
Чернiвецьке Вiддiлення ЦФ ПАТ «Кредо банк» Додатковий. дог№9 до Генерального. дог.0030/2012
11100,00 тис.грн. Поповнення обiгових коштiв 3 600,0 10 868
Кредi Агрiколь Банк Договiр № 010/КБ-2015
460,34 тис.грн. Купiвля авто 153,5 153,5
Кредi Агрiколь Банк №1126201/2016-КБ-1 от 16.11.16 Купiвля авто 1 094,6 1 003,4
Кредi Агрiколь Банк №011/КБ-2016 от 10.02.16 Купiвля авто 184,3 184,3
Кредi Агрiколь Банк №020/КБ-2016 от 10.05.16 Купiвля авто 61,2 25,5
Кредi Агрiколь Банк №023/2016-КБ от 03.06.16 Купiвля авто 59,4 29,7
Кредi Агрiколь Банк Купiвля авто 0 823,3
Кредi Агрiколь Банк №025/2016-КБ от 11.07.16 Купiвля авто 1 214,9 708,7
Кредi Агрiколь Банк Договiр № 008/КБ-2016
1013,45 тис.грн. Купiвля авто 337,8 309,6
ПАТ «Приватбанк» Овердрафт, контракт №232529 1000,00 тис.грн. Поповнення обiгових коштiв 299,3 0
Total / Всего х х 7 254 15 10517. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

На 31.12.2016 на 31.12.2017
Тис. Грн тис. грн
Кредиторська заборгованiсть за основною 17 243 28 492
Дiяльнiстю
Iнша кредиторська заборгованiсть 355 2 618
Всього кредиторська заборгованiсть за основною 17 598 31 110
дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Фiнансова кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть домiнована в нацiональнiй валютi гривнi.
Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi є поточною заборгованiстю i її вартiсть приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.


18. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ВИПЛАТАХ ПЕРСОНАЛУ
На 31.12.2016 на 31.12.2017
Тис. Грн тис. грн
Залишок за осн. дiяльнiстю 828 1 253
Всього кредиторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю 828 1 253

19. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вiдповiдно до українського законодавства Товариство проводить вiдрахування та
утримання iз заробiтної плати
Нижче наведено рух по нарахуванню та виплатах по пенсiйних виплатах

Зобов'язання по пенсiйних виплатах 31 грудня 2016 31 грудня 2017
Залишок на початок року 330 -443
Начислено зобов'язань 4 802 6 924
Сплачено зобов'язань 5 575 6 574
Залишок на кiнець року -443 -93

20. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Далi наведено аналiз доходу вiд реалiзацiї наступним чином:
2016 р. 2017 р.
Дохiд вiд реалiзацiї власної продукцiї 166 740 198 406
Дохiд вiд реалiзацiї послуг - -
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 3 578 4 717
Дохiд вiд експортних операцiй 12 336 -
Всього доходiв вiд реалiзацiї: 182 654 203 123

21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї складається iз таких компонентiв:
2016 р. 2017 р.
Сировина та витратнi складовi 88 185 100 689
Витрати на персонал 13 876 14 324
Амортизацiя 2 064 3 768
Товари в асортиментi 2 951 3 194
Вартiсть експортованого товару 11 687 -
Iншi 42 -
Всього: 118 805 121 975

22. IНШI ДОХОДИ
Iншi доходи, складаються iз таких компонентiв:
Iншi доходи 2016 р. 2017 р.
Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв 2 047 4 333
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 540 461
Дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв 204 223
Дохiд вiд коригування резерву невикористаних
вiдпусток 546 312
Дохiд вiд отриманих компенсацiй 70 1 262
Доходи вiд операцiйних курсових рiзниць 0 87
Iншi доходи 158 72
Всього: 3 565 6 750


23. IНШI ВИТРАТИ
Iншi витрати складаються iз таких компонентiв:
Iншi витрати 2016 р. 2017 р.
Витрати вiд операцiйної оренди активiв 2 494 844
Лiкарнянi за рахунок пiдприємства 532 497
Штрафи , пенi 1 241 -
Уцiнка товарiв 271 407
Списання ЗТЗ-продукцiї 433 1 289
Списання ПДВ з умовного продажу 316 381
Собiвртiсть реалiзованих ОЗ 64 544
Коригування витрат минулих перiодiв 141
Вiд’ємне значення курсових рiзниць 123 60
Iншi витрати 845 1 888
Всього: 6 319 6 051

24. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут складаються iз таких компонентiв:
2016 р. 2017 р.
Амортизацiя основних засобiв
та нематерiальних активiв 1 374 2 409
Витрати на персонал 10 181 14 872
Користування торговим знаком 10 017 11 369
Витрати на транспорт (ПММ, транспортування, оренда
Страхування) 13 328 18 505
Ремонтнi роботи 6 502 6 182
Iнше
(списання МШП, добовi, маркетинговi послуги тощо) 4 390 4 778
Всього: 45 792 58 115


25. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати складаються iз таких компонентiв:
2016 р. 2017 р.
Амортизацiя основних засобiв
та нематерiальних активiв 239 332
Витрати на персонал 2 653 3 691
Витрати на охорону 446 993
Податки 307 207
Iнкасацiя 310 368
РКО 367 292
Iнформацiйно-консультативнi послуги 625 1 573
Юридичнi послуги 596 465
Ремонтнi послуги (адмiнобладнання) 2058 1478
Упорядкування територiї 138 4 790
МШП та канцтовари 991 1 454
Послуги звязку (телефон, iнтернет) 38 49
Iншi адмiн витрати 1 923 1 613
Всього: 10 691 17 305

26. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ

2016 р. 2017 р.
Процентнi доходи
Процентнi витрати
Банкiвськi кредити та овердрафти 2 864 2 772
Всього процентнi витрати: 2 864 2 772

27. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податок на прибуток у 2017 роцi становив 18%. Починаючи зi звiтностi за 2015 рiк податок на прибуток почав розраховуватися за новими правилами згiдно бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi з вiдповiдними коригуваннями.
З 2015 року лiквiдовано поняття “податковий облiк” для податку на прибуток, а весь облiк повинен будуватися виключно за правилами бухгалтерського облiку (згiдно нацiональних чи мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi), що прямо визначено п.134.1.1 ПК України.
Також п.134.1.1 ПК України встановлює, що для великих платникiв податку на прибуток (рiчний обсяг за минулий рiк за вирахуванням ПДВ бiльше 20 млн. грн., яким є ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ») встановлена необхiднiсть розраховувати так званi “податковi коригування” та на вiдповiднi суми коригувати свiй бухгалтерський фiнансовий результат з метою оподаткування.


28. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
Пов'язанi особи ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" - акцiонери, котрi мають контрольний пакет акцiй, а також управлiнський персонал.
Перелiк пов'язаних осiб:
1. Тищенко А.О. (голова правлiння)
2. Басюк В.М. (заступник голови правлiння)
3. Смоляний С.М. (член правлiння)
4. Чернишова О.М. (голова наглядової ради, акцiонер з кiлькiстю акцiй 48,188316%)
5. Голтва П.С. (акцiонер з кiлькiстю акцiй 48,188316%)
6. Гуменюк Г.Ю. (член наглядової ради)
7. Iпатюк I.Ю. (голова ревiзiйної комiсiї)
8. Драпчинська Н.П. (член ревiзiйної комiсiї, акцiонер з кiлькiстю акцiй 0,000178%)
9. Вегера Н.В. (член ревiзiйної комiсiї, акцiонер з кiлькiстю акцiй 0,001447%)
Управлiнський персонал ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» повiдомляє вас, що у 2017 роцi проводило наступнi операцiї з пов’язаними сторонами:
1) Отримано поворотну фiнансову допомогу у 2017 роцi в загальнiй сумi 320000 грн., залишок заборгованiстi на 31.12.2017 р. становить 100000 грн., яку остаточно повернуто в сiчнi 2018 року.
Iнших операцiй з пов’язаними особами Товариство у 2017 роцi не проводило.
29. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову дебiторську заборгованiсть, торгову кредиторську заборгованiсть i грошовi кошти.
Основнi ризики включають : кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.
Ризик лiквiдностi
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами , а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Управлiння капiталом
Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi.
При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.
Юридичнi питання В процесi звичайної дiяльностi Товариство зверталося з судовими позовами до Антимонопольного комiтету України i до нього виставлялося претензiї щодо визнання ПАТ «ТЕРМНО ХЛIБ» субєктом пiдприємницької дiяльнстi, що займає монопольне станновище на ринку Волинської областi та мiста Луцька.
30. УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Судовi процедури. У 2017 роцi товариство мало такi судовi справи за позовом ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» до Луцької ОДПI ГУ ДФС у Волинськiй обл.:
ТзОВ «Ферко» - податок на додану вартiсть
- ППР 1 вiд 15.11.2013р.- 543728грн. + штраф 135932грн.
- ППР 2 вiд 27.01.2014р. - 1340грн. + 335грн.
Рiшення апеляцiї негативне.
Справа знаходиться в касацiйнiй iнстанцiї, скаргу подано ТЕРЕМНО ХЛIБ, до свого провадження прийнято 26.05.2017 року суддею Вищого адмiнiстративного суду України Веденяпiною О.А.
ТзОВ «Ферко» - податок на прибуток приватних пiдприємств
ППР вiд 23.09.2014р. 482559 грн.+ штраф 241279,5грн.
Вищий адмiнiстративний суд України 07 серпня 2017 року постановив ухвалу про залишення без задоволення касацiйну скаргу Луцької об'єднаної державної податкової iнспекцiї Головного управлiння Державної фiскальної служби у Волинськiй областi.
Крiм того, ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» подано позовну заяву про визнання протиправним та скасуванням розпорядження адмiнiстративної колегiї Волинського обласного територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України вiд 15.06.2017 року №19-рк «Про визнання суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне (домiнуюче) становище на ринку». 31.10.2017 року господарським судом Волинської областi ухвалено рiшення яким задоволено позов АТ, визнано протиправним вищезазначене розпорядження.
19.12.2017 року вищезазначене рiшення суду скасовано, прийнято нове рiшення, яким вiдмовлено у задоволеннi позову АТ.
11.01.2018 року подано касацiйну скаргу, ухвалою вiд 23 березня 2018 року вiдкрито провадження за даною касацiйною скаргою.
В результатi розгляду вищезазначених судових справ ми не очiкуємо зазнати суттєвих фiнансових втрат, тому вiдповiдний резерв нами не створено.
Податкове законодавство. Українське податкове, митне та валютне законодавство часто змiнюється, а його суперечливi положення тлумачаться неоднозначно. Керiвництво Компанiї вважає, що його тлумачення податкового законодавства є обґрунтованими, але неможливо гарантувати, що при перевiрцi податковi органи не оскаржать нарахованi суми податкiв з метою збiльшення податкових надходжень до бюджету.

31. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2017 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi подiй, якi могли би негативно вплинути на фiнансовий стан Компанiї не вiдбулося. Тобто, Компанiя працювала у звичайному режимi, нiяких судових процесiв, перевiрок контролюючих органiв, анулювання укладених договорiв, оголошення про припинення дiяльностi, суттєвого придбання чи продажу активiв, нiяких надзвичайних ситуацiй не було.

Голова правлiння: А.О. Тищенко
Головний бухгалтер: Н.П. Любчич

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток